Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 09/02/2015, 18:00
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/02/2015
Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, cũng như tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2015, Ngày 04/02/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 345/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, mục tiêu mà Kế hoạch đề ra là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện các mục tiêu, nội dung cải cách hành chính; trách nhiệm trong thực thi công vụ của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị. Nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia của cá nhân, tổ chức trong giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Yêu cầu của kế hoạch là: Phổ biến, tuyên truyền kịp thời các thông tin về cải cách hành chính nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh; cải cách thủ tục hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; hiện đại hóa hành chính nhà nước. Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng và sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng cho công tác tuyên truyền. Tuyên truyền về cải cách hành chính góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

Đối tượng tuyên truyền : cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và mọi tầng lớp nhân dân.

Công tác tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh được triển khai với các nội dung chủ yếu như:

1.   Văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính: Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 07/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX “về cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015” ban hành kèm theo Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 952/KH-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Tây Ninh năm 2015; Kế hoạch triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2020 kèm theo Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh.

2.   Tình hình triển khai và kết quả thực hiện các đề án, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính do các sở, ban, ngành chủ trì thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh ở các lĩnh vực: xây dựng, ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

3.   Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh. Bộ thủ tục hành chính đã công bố theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Quy trình thực hiện thủ tục hành chính. Cách thức tra cứu cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, cách thức tải hồ sơ biểu mẫu, thực hiện gửi hồ sơ trực tuyến từ mức độ 3 trở lên.

4.   Kết quả thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Các chính sách, quy định mới của Trung ương liên quan đến tinh giản biên chế; trình tự, thủ tục đánh giá công chức; đào tạo, thu hút nhân lực trình độ cao.

5.   Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, mô hình một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các cấp, của các sở, ban, ngành để giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

6.   Cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định tại Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

Về hình thức và biện pháp tuyên truyền bao gồm:

1.   Tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị

-      Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2015.

-      Cơ quan chủ trì: Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

-      Nội dung: Niêm yết công khai thủ tục hành chính và các thông tin liên lạc (số điện thoại, địa chỉ email...) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  cơ quan, đơn vị; Thông tin về cải cách hành chính trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; Nghiên cứu, xây dựng các phương châm, khẩu hiệu cải cách hành chính phù hợp và thực hiện tuyên truyền cổ động để thống nhất nhận thức và quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra trong năm 2015, giai đoạn 2011 – 2015; Tổ chức các hội thi tìm hiểu và đóng góp sáng kiến để đẩy mạnh cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.

2.   Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

-      Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2015.

-      Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện (theo chức năng, nhiệm vụ được giao).

-      Nội dung: Đưa tin, bài, hình ảnh thực hiện cải cách hành chính; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính trong năm 2015; Công khai các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, của cơ quan, đơn vị; Tăng cường thực hiện chuyên mục Hỏi - Đáp trực tuyến để trao đổi, trả lời những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức.

3.   Tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

-      Thời gian thực hiện: Mỗi tháng một kỳ.

-      Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

-      Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

-      Nội dung: Thực hiện Chuyên mục tổ chức, cá nhân hỏi thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời: Giải đáp các thắc mắc liên quan giải quyết thủ tục hành chính, các thắc  mắc liên quan phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

4.   Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cấp huyện

-      Thời gian thực hiện: Mỗi tháng một kỳ.

-      Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

-      Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

-      Nội dung: Thông tin về cải cách hành chính

5.   Tuyên truyền trên Báo Tây Ninh

-      Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2015.

-      Cơ quan chủ trì: Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).

-      Nội dung: Phối hợp với Ban biên tập Báo Tây Ninh để đưa tin về hoạt động cải cách hành chính; nêu gương những cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, những cán bộ, công chức, viên chức tận tụy phục vụ nhân dân. Đồng thời, phản ánh cấp thẩm quyền xử lý đối với những cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, những cán bộ, công chức, viên chức còn gây phiền hà cho  nhân dân.

Tại Kế hoạch này, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015 thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chi tiết Kế hoạch xemtại đây

TC

Lượt người xem:  Views:   851
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.