Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 09/02/2015, 18:00
Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/02/2015
Ngày 19/12/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 2891/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, Kế hoạch tập trung thực hiện cải cách ở ba lĩnh vực trọng điểm: cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và hiện đại hóa hành chính nhà nước; hoàn thành các mục tiêu của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX “về cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015” (Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 của UBND tỉnh); Tiếp tục đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính gắn với nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn 1/3 thời gian so với năm 2010 đối với các thủ tục có thời gian giải quyết trên 05 ngày; 100% thủ tục hành chính được cập nhật, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của từng cơ quan, đơn vị; 100% UBND cấp huyện thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Rà soát, kiện toàn các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối. 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Nâng cao chất lượng thi tuyển công chức, tuyển dụng viên chức theo hướng cạnh tranh, công khai, phù hợp với vị trí việc làm; thí điểm thực hiện việc thi cạnh tranh các chức danh lãnh đạo cấp sở và tương đương trở xuống; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Đến cuối năm 2015: 100% thủ tục hành chính được cung cấp trên môi trường mạng, trong đó có 100% thủ tục hành chính cấp tỉnh đạt tối thiểu mức độ 2, phấn đấu cung cấp thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 đạt 30 thủ tục trở lên.

Nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính đề ra như sau:

Cải cách thể chế: Triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, liên quan đến thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 để đưa vào thực hiện trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục thực hiện quy trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức trin khai, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành; Thường xuyên rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật ngành, lĩnh vực để kịp thời sửa đi, bổ sung, thay thế hoặc công bố hết hiu lực theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp trên có thẩm quyền sửa đổi.

Cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục thực hiện và hoàn thành các mục tiêu về cải cách thủ tục hành chính trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX “về cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015”; Tiếp tục rà soát, đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). Thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2014 - 2020 theo chỉ đạo của Trung ương; Thường xuyên thực hiện kiểm soát TTHC, đề nghị cấp có thẩm quyền loại bỏ, sửa đổi, các TTHC phức tạp, phiền hà, bảo đảm quy định TTHC đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đối với các TTHC có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành sẽ tiếp tục rà soát, ban hành quy trình giải quyết TTHC liên thông, để giảm thời gian đi lại, chờ đợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục này; Tiếp tục công bố, công khai, minh bạch tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong tỉnh; Tăng cường đối thoại với cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC; thực hiện tốt Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 952/KH-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.

Cải cách tổ chức bộ máy: Thực hiện rà soát, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và trực thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh theo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; Rà soát, tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý cho các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiểm tra, kiểm soát việc phân công, phân cấp theo thẩm quyền; Tập trung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và có biện pháp xử lý những hạn chế, yếu kém trong giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị; chú trọng biện pháp: Hoàn thiện quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký và trả kết quả; kiểm tra, giám sát trách nhiệm, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình một cửa điện tử tại 09 huyện, thành phố và mở rộng triển khai áp dụng mô hình một cửa hiện đại cho một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp của tỉnh (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), tiếp tục củng cố, rà soát, bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức, tác phong tốt làm việc chuyên trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Tiếp tục rà soát, đầu tư trụ sở UBND cấp xã theo Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 07/5/2010 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, mở rộng, cải tạo nâng cấp trụ sở UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 - 2015 được ban hành theo Quyết đnh số 1825/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh với mục tiêu: Xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”; trong đó tập trung: Hoàn thành việc xây dựng, thẩm định, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức theo tiêu chuẩn, chức danh và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức trong Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Tổ chức thi tuyển công chức theo nguyên tắc cạnh tranh. Thực hiện thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp sở và tương đương trở xuống theo hướng vừa đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng vừa đảm bảo thực hiện chính sách của nhà nước; Tiếp tục thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo 03 Đề án của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các cấp, nhất là quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định; Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chính sách, quy định mới của Trung ương liên quan đến phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ; tinh giản biên chế; trình tự, thủ tục đánh giá công chức, viên chức; Thường xuyên kiểm tra công vụ; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sửa đổi Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ; Tăng cường tuyên truyền, tập huấn công tác CCHC và nghiệp vụ CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện và kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ tại cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 sửa đổi Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của chính phủ.

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước: Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử (eOfice) liên thông trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục hoàn thiện và mở rộng hệ thống Văn phòng điện tử, hệ thống ký chữ ký số trong các cơ quan hành chính. Tập trung triển khai các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, đảm bảo dữ liệu liên thông và tăng cường khai thác dữ liệu điện tử; Sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung (Họp không giấy, văn phòng điện tử,…) để thông tin báo cáo, cung cấp và luân chuyển văn bản điện tử; trường hợp trao đổi văn bản không thông qua hệ thống thông tin dùng chung phải thực hiện quy định bắt buộc sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh (email@tayninh.gov.vn) để thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; Hoàn thiện hệ thống một cửa điện tử hiện đại cấp huyện và triển khai hệ thống một cửa điện tử hiện đại tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có mức độ sẵn sàng cao; Củng cố, nâng cao chất lượng của cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của tỉnh, ngành, huyện, thành phố để cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, dịch vụ công trực tuyến. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của một số TTHC; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008: Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:  Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách; Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính, nhất là kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và tiếp tục kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, chất lượng giải quyết TTHC trong một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, đầu tư theo Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính; Thực hiện đúng quy định về chế độ thông tin, báo cáo; đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, xử lý các vấn đề còn hạn chế; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, giúp cho nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức hiểu và tham gia tích cực công tác cải cách hành chính. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hành chính trong tỉnh với Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh trong công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; nêu gương điển hình những cán bộ, công chức có sáng kiến cải cách hành chính, tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân; đồng thời thông tin những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức, vi phạm kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ; Tổ chức đánh giá, xếp hạng định kỳ hàng năm công tác cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố, UBND xã phường, thị trấn theo quy định tại Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh. Công bố kết quả xếp hạng để các đơn vị liên tục cải tiến, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Việc ban hành Kế hoạch nêu trên thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trong việc tích cực chủ động triển khai và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại địa phương./.

 

TC

Lượt người xem:  Views:   509
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.