Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin tuyên truyền

 
Thông tin tuyên truyền - Hướng dẫn Luật thi hành án dân sự
 
Ngày 18/07/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. 
 
 
 

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay, dân số đô thị chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn khi mà số lượng đô thị nhỏ và điểm dân cư tập trung trên địa bàn cấp huyện chỉ là 1,157 đô thị/huyện, tỷ lệ đô thị hóa của cả nước năm 2014 đạt 33,4%, nhưng tỷ lệ này trên địa bàn cấp huyện đạt 11,10% (không bao gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố, các thị xã).

Hệ thống điểm dân cư nông thôn hiện nay được phát triển tự phát, cơ bản mang đặc điểm phù hợp với nền sản xuất nhỏ, phương tiện lao động thô sơ, chưa được tổ chức để phù hợp với yêu cầu sản xuất hàng hoá lớn, chưa đáp ứng tốt tiến trình hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Nhiều vùng nông thôn thành quận, phường nhưng hạ tầng đường xá được quy hoạch và xây dựng theo tiêu chuẩn của cấp xã, không đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt, phát triển của đô thị, phải đầu tư lại, gây ra lãng phí xã hội.

Mặt khác, nhiều xã thành phường, nhưng vẫn làm nghề nông là chính, chưa phát triển được nền kinh tế nông thôn do quá trình xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của các địa phương chưa được quán triệt sâu sắc. Vì vậy, việc xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện là rất cần thiết, nhằm hình thành các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất, làm cơ sở hình thành và phát triển các đô thị nhỏ, là nhân tố chủ yếu trong xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa giai đoạn 2016-2020.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao Bộ Xây dựng và các Bộ, cơ quan liên quan đã thực hiện xây dựng Đề án, thể hiện được quan điểm, chủ trương của Đảng, Chính phủ tại Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ VII, Ban  Chấp hành Trung ương  Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đề án xây dựng dựa trên các nghị quyết của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo phù hợp với các quy hoạch tổng thể kinh tế, xã hội của cả nước và từng địa phương, chiến lược phát triển đô thị và quy hoạch phát triển đô thị, khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; do đó, cần định hướng các giải pháp xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa của giai đoạn 2016-2020, trong đó cốt lõi là gắn nông thôn mới với đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện, tại các đơn vị hành chính cấp xã được nâng lên thành cấp phường.

Cần định hướng quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường

Với quan điểm là xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất lớn, đưa điều kiện sống người dân nông thôn gần với điều kiện sống người dân đô thị, tuy nhiên, Đề án cần định hướng quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội, phù hợp với định hướng đô thị hóa, nhằm từng bước chuẩn bị cho việc hình thành đô thị trên địa bàn, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

Mục tiêu của Đề án là hình thành các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất tạo điều kiện cho việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất phi nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 triển khai thí điểm tại 08 huyện, sau đó tiến hành tổng kết, đánh giá để triển khai cho giai đoạn sau 2020, triển khai nhân rộng tại các tỉnh, thành phố các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện.  

Nội dung của Đề án, cần phải xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hài hòa, gắn kết các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, đô thị hóa hướng tới đô thị xanh có nền sản xuất nông nghiệp hiện đại. Nguyên tắc thực hiện là phát huy tính chủ động sáng tạo của địa phương, tránh lãng phí nguồn lực; các Bộ, ngành cần xác định được nhiệm vụ, khuôn khổ về quy hoạch phát triển cho nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa ở cấp huyện hay tại các xã được chuyển đổi thành đô thị; các địa phương, vùng miền có đặc điểm tự nhiên và sản xuất khác nhau nên Đề án cần triển khai thí điểm để tìm ra các hình mẫu phù hợp cho mỗi vùng (không tạo ra một khuôn mẫu nông thôn mới duy nhất); tính toán quy hoạch, đặt ra tỷ lệ hợp lý về số xã, huyện được quy hoạch theo Đề án (lưu ý đến cơ cấu loại hình, thiết chế, mô hình doanh nghiệp hay sự nghiệp công); đô thị hóa trong lòng huyện (cơ cấu loại hình, chất lượng dịch vụ, hạ tầng, cơ chế miễn giảm thuế, sản xuất kinh doanh gắn với tái cơ cấu, nông nghiệp công nghệ cao), hình thành các trung tâm hỗ trợ sản xuất cho các vùng.

Về nguồn lực cho Đề án, việc thực hiện theo nguyên tắc sử dụng nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới, ngân sách của địa phương, vốn tín dụng, doanh nghiệp và huy động sức dân; phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi địa phương trong cách lập quy hoạch, kế hoạch thực hiện, cơ chế đất đai, quyền sử dụng đất, tích tụ ruộng đất, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao.

Về tiến độ thời gian, hình thức, theo hình thức xây dựng mô hình khung thí điểm, lưu ý cách tính chọn mô hình thí điểm (huyện kiểu mẫu, xã ven đô lên phường …). Triển khai Đề án đồng bộ tại các nơi, không chờ xong mô hình thí điểm. Năm 2019 tổng kết, rút kinh nghiệm cho giai đoạn sau.

Trên cơ sở những ý kiến trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện Đề án, Dự thảo Quyết định phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2017.

Theo chinhphu.vn

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
UBND tỉnh công nhận 43 cơ quan, 25 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2016UBND tỉnh công nhận 43 cơ quan, 25 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2016
Ngày 21/3/2017, UBND tỉnh bàn hành Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2016.

Theo đó, năm 2016 tỉnh có 43 cơ quan, 25 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Theo quy định tại Điều 6, Chương II, Quy định xét duyệt, công nhận ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” được ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì Các cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” phải đạt 05 tiêu chí, trong đó có tiêu chí 70% số đầu mối trực thuộc (phòng, ban, tổ, đội,…) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, vượt cấp, đình công trái pháp luật và không có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia vào các vụ việc trên;…

Đính kèm danh sách 43 cơ quan, 25 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”DS don vi An toan ve ANTT.rar

                                                                                      KGVX

24/03/2017 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Liên thông điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Liên thông điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
 Chiều 23.3, Đoàn kiểm tra đánh giá kết quả liên thông giữa ngành Tài nguyên môi trường và Thuế qua hệ thống điện tử của UBND tỉnh do ông Vũ Xuân Trường- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Hòa Thành.

Liên thông điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng đi trong đoàn có ông Lê Trọng Hữu- Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện các đơn vị liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hòa Thành cho biết, từ ngày 9.2- 22.3.2017, huyện Hòa Thành đã tiếp nhận và giải quyết được 688 hồ sơ đất đai liên thông qua hệ thống điện tử, giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ tiếp nhận, không có hồ sơ nào bị trễ hạn.

Kết quả, việc thực hiện thí điểm liên thông giữa ngành Tài nguyên môi trường và Thuế qua hệ thống điện tử đã tinh gọn thủ tục giấy tờ, giảm chi phí cho người dân. Đồng thời, khi thực hiện liên thông qua hệ thống điện tử, cán bộ nghiệp vụ không phải chuyển hồ sơ giấy, tất cả mọi thủ tục liên quan đều được thực hiện trên máy tính, qua đó giảm được chi phí, thời gian và công đi lại.

Thời gian, nội dung thụ lý của cán bộ thuộc các cơ quan thực hiện thủ tục được công khai minh bạch trên phần mềm; đặc biệt tạo được cơ sở dữ liệu của hồ sơ gốc trên phần mềm một cửa điện tử, rút ngắn thời gian xác định nghĩa vụ tài chính cho người dân so với trước đây.

Dự kiến, sau khi Hòa Thành có phần mềm thực hiện chữ ký số để ban hành thông báo thuế của cơ quan Thuế trên hệ thống một cửa điện tử, thời gian xử lý các hồ sơ liên quan đến đất đai sẽ tiếp tục được rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Những kết quả đạt được từ thực hiện liên thông qua hệ thống điện tử là một bước tiến đáng kể trong thực hiện cải cách các thủ tục hành chính của địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục cùng với các đơn vị liên quan có những đánh giá cụ thể về ưu điểm trong liên thông qua hệ thống điện tử để trình UBND tỉnh xem xét, cho triển khai rộng khắp tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo Tây Ninh Online

24/03/2017 5:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/hoa thanh(1)_Key_24032017161907.jpgCải cách hành chính, Ứng dụng công nghệ thông tin1No
Sở Thông tin và Truyền thông: Bế giảng lớp trang bị kiến thức nâng cao về kỹ năng khắc phục xử lý sự cố máy tính, mạng máy tính cho cán bộ phụ trách CNTT cấp xãSở Thông tin và Truyền thông: Bế giảng lớp trang bị kiến thức nâng cao về kỹ năng khắc phục xử lý sự cố máy tính, mạng máy tính cho cán bộ phụ trách CNTT cấp xã
Ngày 24/3/2017, tại Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức bế giảng lớp trang bị kiến thức nâng cao về kỹ năng khắc phục xử lý sự cố máy tính, mạng máy tính cho 30 học viên là cán bộ, công chức phụ trách CNTT cấp xã.

begiang_capxa.jpg

Ông Nguyễn Trọng Tấn, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cho cán bộ được phân công phụ trách CNTT tại các xã đã triển khai một cửa điện tử trong năm 2014, 2015, 2016 những kỹ năng cần thiết để có thể sửa chữa, khắc phục sự cố máy tính và mạng máy tính tại xã.

Trong 5 ngày (từ ngày 20/3/2017-24/3/2017), các học viên đã được các giảng viên hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để có thể sửa chữa, khắc phục sự cố máy tính và mạng máy tính như sự cố về nguồn, bộ nhớ ram, ổ cứng, sự cố mạng thường gặp, sự cố máy in và một số kiến thức về mạng máy tính, hệ điều hành widows 7, an toàn an ninh thông tin trong tình hình hiện nay…

Tại buổi bế giảng, 30 học viên đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

MN

24/03/2017 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/begiang_capxa_Key_24032017141817.jpgỨng dụng công nghệ thông tin1No
Thị trấn Tân Biên ra mắt "Đội xe ôm tham gia giữ gìn ANTT"Thị trấn Tân Biên ra mắt "Đội xe ôm tham gia giữ gìn ANTT"
Chiều 21.3, UBND thị trấn Tân Biên tổ chức ra mắt mô hình "Đội xe ôm tham gia giữ gin an ninh trật tự”.

Thị trấn Tân Biên ra mắt "Đội xe ôm tham gia giữ gìn ANTT"

Ra mắt Ban điều hành và Đội xe ôm tham gia giữ gìn ANTT thị trấn Tân Biên.

Mô hình “Đội xe ôm tham gia giữ gin ANTT” bước đầu có 29 thành viên với nhiệm vụ cung cấp thông tin về ANTT, truy bắt tội phạm, tố giác tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác; hỗ trợ Công an truy bắt tội phạm khi bỏ trốn; tổ chức cấp cứu người bị thương khi có tai nạn xảy ra... góp phần giữ gìn tốt ANTT trên địa bàn.

 UBND thị trấn Tân Biên cũng đã thành lập Ban điều hành Đội gồm 8 thành viên, do trưởng Công an thị trấn làm trưởng ban.

Theo Báo Tây Ninh Online

23/03/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/lua trang_Key_23032017152251.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Tổ chức tọa đàm quốc tế “Từ Chính quyền điện tử đến Quản trị thông minh: lộ trình cho tỉnh Tây Ninh”Tổ chức tọa đàm quốc tế “Từ Chính quyền điện tử đến Quản trị thông minh: lộ trình cho tỉnh Tây Ninh”
Nhằm đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động đời sống xã hội, đồng thời nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tọa đàm quốc tế  “Từ Chính quyền điện tử đến Quản trị thông minh: lộ trình cho tỉnh Tây Ninh”.

Được biết, tọa đàm quốc tế được tổ chức dưới sự hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Trung tâm nghiên cứu Quốc tế (SCIS) thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH QG thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tọa đàm, còn có sự tham dự của nhiều chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng thành phố thông minh của các nước tiên tiến trên thế giới như: Đức, Singapore, Trung Quốc.

Theo nội dung chương trình, buổi tọa đàm sẽ xoay quanh nhiều vấn đề, trong đó nổi bật nhất là cải cách hành chính, quy hoạch đô thị, du lịch, nông nghiệp....Tọa đàm sẽ được tổ chức trong 2 ngày là 12,13 tháng 4 năm 2017.

                                                                                      

KGVX

23/03/2017 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgỨng dụng công nghệ thông tin1No
Thành phố khen thưởng đột xuất chuyên án triệt phá đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụngThành phố khen thưởng đột xuất chuyên án triệt phá đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
Ngày 22/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố ông Nguyễn Hoàng Nam trao tặng giấy khen và tiền thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích triệt phá đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

IMG_6406.jpg
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.
Đó là tập thể Công an phường 3, thành phố và Đội Cảnh sát hình sự Công an thành và cá nhân trung úy Nguyễn Thành Nam, cảnh sát khu vực Công an phường 3, thành phố.
Được biết, vào lúc 11 giờ ngày 20/3/2017, Công an Thành phố bắt quả tang Dương Hoàng Chân, sinh năm 1988, ngụ số 05 hẻm 61 đường cách mạng tháng 8 khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh đang tàng trữ 5,7 gam ma túy Methamphetamine, 02 viên thuốc lắc và 01 bọc nylon chứa chất ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Chân phát hiện, thu giữ 62 quả đạn các loại dùng trong tập luyện, 01 quả đạn có thuốc nổ chưa xác định rõ loại, 354 vỏ đạn các loại, 303 đầu đạn các loại, 01 hộp tiếp đạn loại M60, 250 gam thuốc nổ, 50 gam dây cháy chậm, 39 khẩu súng loại bắn bi các loại bằng hơi Gas, 01 cây súng bút, 19 khẩu súng bắn điện, 129 viên đạn dùng bắn súng điện, 20 bình xịt hơi cay, 29 cây roi điện, 01 sợi dây xích bằng kim loại hình lưỡi răng cưa, 1,6 kg viên pháo nổ hình cầu, 126 cây pháo dạng que dài 45cm, 31 cây gậy vũ loại 03 khúc, 542 dao bấm xếp các loại, 107 cây dao, kiếm các loại và nhiều đồ vật khác có liên quan. Hiện Công an thành phố đã tạm giữ hình sự Dương Hoàng Chân và đang tiếp tục tiếp tra, đấu tranh mở rộng.
Nhằm động viên khích lệ tinh thần trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ, Chủ tịch UBND thành phố ông Nguyễn Hoàng Nam quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân nói trên, đồng thời mong các đồng chí tiếp tục nỗ lực lập nhiều thành tích hơn nữa trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
Phương Ngân

23/03/2017 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/IMG_6406_Key_23032017145343.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Một hộ dân hiến 360m2 đất làm đường Một hộ dân hiến 360m2 đất làm đường
Đó là gia đình bà Lê Thị Xuân Hoa (SN 1956, ngụ tổ 6, khu phố 1, thị trấn Châu Thành) đã tự nguyện hiến 360m2 đất với mong muốn góp phần xây dựng, thay đổi điện mạo quê hương ngày càng tươi đẹp hơn.

Một hộ dân hiến 360m2 đất làm đường

Bà Lê Thị Xuân Hoa cùng với lãnh đạo thị trấn Châu Thành khảo sát tuyến đường sắp mở.

Sau khi được UBND và UB.MTTQVN thị trấn Châu Thành vận động, gia đình bà Hoa đã tự nguyện hiến 360m2 đất, trị giá khoảng hơn 600 triệu đồng để làm đường bê tông.

Con đường này nối liền đường Tua Hai Đồng Khởi với đường Lê Thị Mới thuộc khu phố 1, thị trấn có chiều dài 209m, rộng 5m phục vụ công tác dân sinh, tạo điều kiện cho học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ và học sinh Trường THCS Thị trấn đi lại thuận tiện, dễ dàng, hạn chế tai nạn giao thông khi các em phải đi học trên tuyến đường Tua Hai Đồng Khởi và đường Hoàng Lê Kha.

Bà Hoa cho rằng, hiện đất đai là tài sản có giá trị không nhỏ, nhưng nếu bớt một phần giúp cho mọi người ,nhất là các em học sinh đi học thuận tiện và làm cho quê hương tươi đẹp hơn thì cũng nên làm, các thành viên trong gia đình đều đồng ý với quyết định của bà.

Theo Báo Tây Ninh Online

22/03/2017 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/hien dat_Key_22032017091841.jpgXây dựng nông thôn mới1No
Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng đột xuất cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phốChủ tịch UBND thành phố khen thưởng đột xuất cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố
Ngày 20/3/2017, tại hội trường Công an thành phố Tây Ninh, ông Nguyễn Hoàng Nam, Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh khen thưởng đột xuất cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố, có thành tích triệt phá đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua nắm tình hình, Công an thành phố phát hiện tên Đào Minh Tuấn, sinh năm 1978, (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) thường xuyên đến địa bàn tỉnh Tây Ninh để mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi nắm rõ phương thức hoạt động, Công an thành phố lập kế hoạch triệt xóa. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/3/2017, Công an thành phố xác định tên Tuấn điều khiển xe ôtô chở Nguyễn Thanh Thúy Vy, sinh năm 1999 (ngụ phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đến thành phố Tây Ninh để bán ma túy.

Đến 01giờ30 ngày 16/3/2017, tại nhà nghỉ Mây Hồng (phường IV, TP Tây Ninh), đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố bắt quả tang đối tượng Tuấn và Vy bán ma túy cho đối tượng Sên Gia, sinh năm 1986 (ngụ phường 3, TP Tây Ninh) và Lê Thanh Tùng, sinh năm 1988 (ngụ phường 2, TP Tây Ninh)

Tang vật thu giữ 7 bịch ma túy đá và 100 viên thuốc lắc, trọng lượng 425kg; 1 xe ôtô hiệu Honda Civic biển số 51A-078.51; tiền mặt hơn 3,7 triệu đồng; 3 điện thoại di động và nhiều đồ vật khác có liên quan. Hiện Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự tên Tuấn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và điều tra mở rộng vụ án.

IMG_6460.JPG

Ông Nguyễn Hoàng Nam, Chủ tịch UBND thành phố trao thưởng cho Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố.


Ông Nguyễn Hoàng Nam, Chủ tịch UBND thành phố trao tặng hoa, giấy khen và tiền thưởng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố, biểu dương những thành tích mà đội đã nỗ lực đạt được. Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ công an tiếp tục nỗ lực lập nhiều thành tích hơn nữa trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, nhằm từng đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng xã hội, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Huy Hoàng

21/03/2017 2:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/IMG_6460_Key_21032017135309.JPGPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyệnXây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện
Việc xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện là rất cần thiết, nhằm hình thành các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất, làm cơ sở hình thành và phát triển các đô thị nhỏ, là nhân tố chủ yếu trong xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa

20/03/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/moi2_Key_20032017152701.jpgXây dựng nông thôn mới1No
UBND tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây NinhUBND tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được quy định cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

a) Đối với công trình đầu tư tại các xã biên giới

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 90% giá trị quyết toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các xã biên giới theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, không phải hoàn trả ngân sách nhà nước;

- Điều kiện được hưởng mức hỗ trợ: Áp dụng cho các nhà đầu tư thực hiện công tác đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác cung cấp nước sạch cho người dân trong thời gian tối thiểu là 10 (mười) năm, với mức hỗ trợ cụ thể:

+ Hỗ trợ 60% giá trị công trình sau khi nghiệm thu, quyết toán hoàn thành đưa công trình vào sử dụng;

+ Hỗ trợ 30% giá trị còn lại trong thời gian 10 (mười) năm, tương ứng mỗi năm là 3%.

b) Đối với công trình đầu tư tại vùng nông thôn khác

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 75% giá trị quyết toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với vùng nông thôn khác, phải hoàn trả ngân sách nhà nước bằng khấu hao cơ bản tài sản cố định theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg, hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Điều kiện được hưởng mức hỗ trợ: Áp dụng cho các nhà đầu tư thực hiện công tác đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác cung cấp nước sạch cho người dân trong thời gian tối thiểu là 10 (mười) năm, với mức hỗ trợ 75% giá trị công trình sau khi nghiệm thu, quyết toán hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.

2. Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ khác trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn được thực hiện theo quy định hiện hành.

Quy định này áp dụng cho Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hợp tác xã, tư nhân thực hiện toàn bộ hoặc một số công đoạn trong các hoạt động đầu tư xây dựng, chuyển giao công nghệ, quản lý khai thác, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ về cung cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2017./.

TC

20/03/2017 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXây dựng nông thôn mới1No
Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020
Ngày 06/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020 bao gồm: phối giống nhân tạo hàng năm đối với heo, trâu, bò; con giống vật nuôi; hỗ trợ xử lý chất thải; hỗ trợ khuyến khích phát triển phối giống nhân tạo gia súc.

Đối tượng áp dụng gồm các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi heo, trâu, bò, gia cầm (trừ các hộ chăn nuôi gia công cho doanh nghiệp); người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc.

Quyết định cũng quy định cụ thể chính sách hỗ trợ như: hỗ trợ tối đa 100% kinh phí về liều tinh cho các hộ chăn nuôi để thực hiện phối giống cho heo nái; hỗ trợ tối đa 100% kinh phí vật tư phối giống nhân tạo (tinh đông lạnh, ni tơ lỏng, găng tay, dẫn tinh quản…) cho trâu, bò cái sinh sản. Hỗ trợ một lần đến 50% giá trị con giống heo, bò, trâu đực giống và gà, vịt giống bố mẹ hậu bị cho các hộ chăn nuôi ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn (theo Quyết định 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ). Hỗ trợ một lần đến 50% giá trị xây dựng công trình khí sinh hoạch hoặc giá trị làm đệm lót sinh hoạch xử lý chất thải chăn nuôi. Hỗ trợ một lần đến 100% kinh phí đào tạo, tập huấn cho các cá nhân về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2017.

Xem chi tiết Quyết định 07/2017/QĐ-UBND tại đây!QD07.rar

ĐN

20/03/2017 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXây dựng nông thôn mới1No
Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016
Ngày 17/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của 17 sở, ban, ngành tỉnh (không bao gồm Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh) và 09 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan hành chính được xác định ở 02 nội dung trong tổ chức thực hiện gồm: Công tác chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính hàng năm, bao gồm các nội dung: Xây dựng và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính; thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính; công tác tuyên truyền cải cách hành chính; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, bao gồm các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện nguyên tắc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Trước đó, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ thành lập Tổ thẩm định để tiến hành thẩm định, phúc tra thực tế kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2016.

Theo quyết định công bố, cấp tỉnh có 09 đơn vị đạt mức độ hoàn thành nhiệm vụ CCHC "Tốt" (theo thứ tự gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo); 06 đơn vị xếp hạng "Khá" và 02 đơn vị xếp hạng "Trung bình". Cấp huyện có 07 đơn vị xếp hạng "Khá" và 02 đơn vị xếp hạng "Trung bình".

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai quyết định theo quy định.

          NC

20/03/2017 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgCải cách hành chính1No
Ra mắt mô hình “Điện lực tự phòng, tự quản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự” Ra mắt mô hình “Điện lực tự phòng, tự quản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự”
Điện lực Tân Châu vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình “Điện lực tự phòng, tự quản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự”.

Ra mắt mô hình “Điện lực tự phòng, tự quản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự”

Ban điều hành mô hình ra mắt tại buổi lễ.

Ban điều hành mô hình “Điện lực tự phòng, tự quản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự” gồm có 7 thành viên, do ông Trần Thanh Tâm- Phó Giám đốc Điện lực Tân Châu làm Trưởng ban.

Ban điều hành mô hình có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chấp hành pháp luật, nêu cao ý thức trách nhiệm đối với công tác giữ gìn tài sản của đơn vị, xây dựng Điện lực Tân Châu an toàn về an ninh trật tự; hướng dẫn cán bộ, công nhân viên cách nhận biết, phát hiện những biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật của tội phạm, tệ nạn xã hội, những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, kịp thời đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng PV28 Công an tỉnh và lãnh đạo Điện lực Tây Ninh mong muốn, sau khi thành lập, mô hình “Điện lực tự phòng, tự quản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự” hoạt động đi vào chiều sâu, có hiệu quả, các thành viên của mô hình nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Báo Tây Ninh Online

19/03/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/ra mat_Key_21032017152730.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Hoạt động của mô hình “ Đồng bào ấp Chăm tham gia giữ gìn an ninh trật tự”Hoạt động của mô hình “ Đồng bào ấp Chăm tham gia giữ gìn an ninh trật tự”
Theo bà bà THỊ - A - MI - NÁ, Ban công tác Mặt trận ấp Chăm, xã Suối Dây, huyện Tân Châu-thành viên Ban điều hành mô hình “Đồng bào ấp Chăm tham gia giữ gìn an ninh, trật tự” cho biết, ấp Chăm có 423 hộ gia đình, với 1.806 nhân khẩu, tất cả người dân tộc Chăm đều theo đạo Hồi; có 01 Thánh đường, 01 Ban Quản trị với 07 thành viên. Trước đây khi chưa có mô hình, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Chăm cũng có tham gia tuyên truyền, giáo dục bà con dân tộc chấp hành pháp luật, các quy định của địa phương.

Tuy nhiên vẫn còn một số thanh thiếu niên uống rượu, mà uống rượu là vi phạm điều răn của dân tộc Chăm; rồi thanh thiếu niên chạy xe honda không đội nón bảo hiểm, chạy nhanh ở trong ấp gây nguy hiểm cho những người đi đường; rồi nam, nữ chưa đến tuổi lấy vợ, chồng nhưng vẫn tổ chức đám cưới, chung sống với nhau như vợ chồng vi phạm Luật hôn nhân gia đình, những vi phạm này không biết cách xử lý và báo với ai. Đầu năm 2016, đồng bào dân tộc Chăm được chính quyền xã Suối Dây triển khai văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng mô hình trong đồng bào dân tộc thiếu số nhằm giữ gìn trật tự trong ấp.

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, ấp Chăm được chọn làm điểm để triển khai xây dựng mô hình "Đồng bào Chăm tham gia giữ gìn an ninh, trật tự". Ban điều hành mô hình có 26 người, gồm những người có uy tín trong dân tộc Chăm và các đoàn thể ở ấp làm thành viên mô hình.

Sau khi mô hình được thành lập, các thành viên mô hình tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công. Ngoài việc họp theo định kỳ hàng tháng tại Văn phòng ấp; hàng tuần tại Thánh đường, bà THỊ - A - MI - NÁ xin phép cả chùa dành 15 phút để tuyên truyền bằng tiếng dân tộc Chăm đến tất cả bà con dân tộc đi dự lễ về Luật giao thông đường bộ, Luật hôn nhân và gia đình vận động bà con dân tộc chấp hành pháp luật và tiếp tục thực hiện bản sắc văn hóa dân tộc Chăm.

Ngoài ra, Ban quản trị Thánh đường phân công từng người có uy tín trong dân tộc đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động không để tảo hôn xảy ra; nam 20 tuổi, nữ tuổi 18 mới được tổ chức đám cưới và phải đến xã đăng ký kết hôn. Riêng bản bà THỊ - A - MI - NÁ, vào tháng 7 năm 2016, bà đã phát hiện có 01 người ở nơi khác đến ấp dự định làm đám cưới với 01 cháu gái chưa đến tuổi kết hôn, bà đã báo với Công an xã Suôi Dây mời người này lên xã làm việc, giáo dục; còn tôi đến hộ gia đình gặp cha mẹ đứa cháu gái tuyên truyên làm như vậy là vi phạm pháp luật, nhờ vậy, đã ngăn chặn được 01 vụ tảo hôn trên ấp.

Trong năm 2016, Ban điều hành mô hình đã đến 150 hộ gia đình có con em gần đến tuổi kết hôn để tuyên truyền về Luật hôn nhân, gia đình; vận động 18 thanh thiếu niên chấm dứt hành vi chạy xe honda không đội nón bảo hiểm, chạy xe nhanh; tuyên truyền vận động 15 lượt nam thanh niên thường xuyên uống rượu, vi phạm điều cấm trong Hồi giáo, kết quả đã có 07 thanh niên không còn uống rượu; giáo dục 06 nam thanh niên có hành vi bạo hành gia đình, kết quả đã có 4 thanh niên không còn đánh vợ, con; người dân tộc Chăm đã báo cho Công an xã 62 vụ việc để Công an xã xử lý thanh thiếu niên tụ tập đá gà, đánh bạc; những người lạ mặt đến ấp có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản và những vụ việc gây gổ, đánh nhau trong ấp đều báo Công an xã.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả như nêu trên, nhưng vẫn còn một số ít thanh niên uống rượu, chạy xe nhanh gây nguy hiểm, bạo hành gia đình, tình trạng tảo hôn vẫn xảy ra trên ấp Chăm. Thời gian tới Ban điều hành mô hình sẽ phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã để vận động, giáo dục, thuyết phục đồng bào dân tộc chấp hành pháp luật; khi đã làm hết biện pháp mà các trường hợp này vẫn không tiến bộ, Ban điều hành mô hình sẽ báo cáo và cùng với Công an, chính quyền địa phương xử lý cụ thể từng trường hợp để đảm bảo bình yên ở vùng đồng bào dân tộc Chăm, ấp Chăm, xã Suôi Dây.

NQ

(lược ghi)

17/03/2017 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Bến Cầu: Tiếp tục bắt xử lý xe chở phế liệu quá tảiBến Cầu: Tiếp tục bắt xử lý xe chở phế liệu quá tải
Mới đây, tại thị trấn Bến Cầu, Đội Cảnh sát giao thông Công huyện Bến Cầu đã kiểm tra, bắt giữ một xe ôtô đầu kéo 61C-244.38 kéo theo rơ-mooc biển số 51R-013.94 chở quá tải, đang đi từ hướng xã Long Thuận đến thị trấn Bến Cầu để về thành phố Hồ Chí Minh.

Bến Cầu: Tiếp tục bắt xử lý xe chở phế liệu quá tải

Xe chở phế liệu biển số 61C-244.38 kéo theo rơmooc 51R-013.94 bị tạm giữ tại Công an huyện Bến Cầu.

Xác minh ban đầu, chiếc xe ôtô đầu kéo kia là của Công ty TNHH Dịch vụ- Giao nhận-Vận tải Tân Hồng Thành, có trụ sở tại tỉnh Bình Dương, vận chuyển phế liệu là giấy vụn. Trong quá trình điều xe về Công an huyện Bến Cầu để xử lý, lợi dụng lúc đêm tối, tài xế xe này đã bỏ đi mà không cung cấp thông tin gì.

Hiện vụ việc vi phạm đang được điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, vào ngày 2.3, Công an huyện Bến Cầu cũng đã bắt giữ một xe ôtô đầu kéo mang biển số 61C-245.33 kéo theo rơ-mooc biển số 51K-013.94 chở phế liệu là giấy vụn quá tải gần 150% đi qua cầu Long Hưng thuộc xã Long Thuận (cầu có tải trọng từ 10 tấn trở xuống).

Việc vi phạm của chiếc xe chở quá tải này đang được Công an huyện Bến Cầu đề xuất cơ quan thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo quy định với số tiền là 45 triệu đồng.

Theo Báo Tây Ninh Online

17/03/2017 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/bat xe_Key_17032017092402.jpgAn toàn giao thông1No
Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa
<a href="http://layykien-sotaichinh2.tayninh.gov.vn/">​<<img src="/PublishingImages/Lists/ThongTinTuyenTruyen/TatCa/layykien_stc.png" alt="bannersoxd1.png"alt=""/></a>
17/03/2017 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLấy ý kiến các Quyết định của UBND tỉnh1No
Hiệu quả bước đầu trong việc triển khai xây dựng mô hình “Đồng bào dân tộc Khmer Tháp Chót Mạc tham gia giữ gìn an ninh trật tự”Hiệu quả bước đầu trong việc triển khai xây dựng mô hình “Đồng bào dân tộc Khmer Tháp Chót Mạc tham gia giữ gìn an ninh trật tự”
Ẩp Xóm Tháp, xã Tân Phong, huyện Tân Biên có nhiều đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, với 64 hộ, 268 nhân khẩu; đời sống nhân dân đồng bào Khmer còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, am hiểu về pháp luật chưa cao, nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông và trên địa bàn ấp vẫn còn xảy ra những thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội như: tiêm chích ma túy, trộm cắp tài sản, đá gà, đánh bài, thanh niên tụ tập uống rượu, đua xe, gây rối, đánh nhau... Trước tình hình đó, vào tháng 10/2016, chính quyền xã Tân Phong đã chọn ấp Xóm Tháp để triển khai xây dựng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào dân tộc Khmer, mời một số người có uy tín ở ấp tham gia Ban điều hành và đã tổ chức triển khai ra mắt hoạt động mô hình “Đồng bào dân tộc Khmer Tháp Chót Mạc tham gia giữ gìn an ninh trật tự”, thành lập Ban điều hành gồm 07 thành viên, phân công tôi là người lớn tuổi, có uy tín với bà con nơi đây làm Trưởng ban.

Thông qua mô hình này, cán bộ trong ấp thường xuyên biết được tình hình an ninh trật tự, các hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội do lực lượng Công an cung cấp để cán bộ trong ấp tổ chức tuyên truyền lại cho bà con đồng bào Khmer nắm, nâng cao cảnh giác. Sau khi mô hình được triển khai xây dựng, Ban điều hành đã ra quy chế hoạt động quy định về thời gian sinh hoạt, phân công rõ công việc từng thành viên, sau đó tổ chức họp các hộ gia đình để tuyên truyền cho bà con biết việc xây dựng mô hình là để góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đem lại bình yên trong cuộc sống để bà con yên tam lao động sản xuất.

Bản thân cán bộ ấp tích cực hoạt động, đã đi đến từng nhà nắm lại những gia đình có con em chưa tốt, ham chơi, thường xuyên uông rượu, gây gổ, đánh nhau, để cùng với gia đình vận động, giáo dục, quản lý con em mình trở lại làm người tốt, có ích cho xã hội, không vi phạm pháp luật. Ông Cao Văn Sa Pha - Trưởng ban điều hành mô hình “Đồng bào dân tộc Khmer Tháp Chót Mạc tham gia giữ gìn an ninh trật tự” cho biết, trước đây khi chưa có mô hình, bản thân ông với vai trò là người lớn tuổi, có uy tín trong bà con dân tộc Khmer chỉ giải quyết được những vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong bà con, còn lại những tụ điểm cờ bạc, đá gà hoặc có thanh niên mới lớn ham chơi lêu lổng, tiêm chích ma túy, uống rượu gây gổ đánh nhau... cũng trực tiếp đến nhà khuyên nhủ, giáo dục nhưng kết quả chưa cao, có người nghe, nhưng cũng có người không nghe. Từ khi có mô hình, ông cùng với Công an, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đến tận nhà thì bà con tin tưởng, đồng tình cao và cùng tham gia với việc làm của ông và mọi người, có 100% hộ gia đình trong đồng bào dân tộc Khmer tự nguyện ký cam kết tích cực tham gia mô hình.

Hàng tháng, ông Sa Pha và các thành viên tham gia mô hình tranh thủ sau ngày lao động của bà con để duy trì sinh hoạt, hội họp, mời đại diện tất cả các hộ gia đình đến dự, trong cuộc họp thành viên Ban điều hành nói lên tình hình an ninh trật tự trong ấp, kết quả xử lý những vụ việc xảy ra trong tháng trước, mời các hộ gia đình có ý kiến về những việc xảy ra trong đồng bào dân tộc, Ban điều hành ghi nhận và qua đó đã giải quyết, hòa giải thành 06 vụ mâu thuẫn, xích mích trong bà con đồng bào dân tộc, vận đông giáo dục 10 em không còn tụ tập, uống rượu, đánh nhau gây rối, chạy xe nẹt pô, lạng lách, 01 em từ bỏ ma túy, 15 người không còn đánh bạc cho làm cam kết 02 đối tượng nghi vấn trộm cắp từ bỏ ý định phạm tội; ngoài ra, chúng tôi đã tổ chức được 05 cuộc 286 lượt người dự tuyên truyền, ngoài thông báo tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội do Công an cung cấp để bà con biết nâng cao cảnh giác, chúng tôi còn tuyên truyền cho bà con về những gương người tốt, việc tốt trong phong trào, những điều pháp luật cấm khi tham gia giao thông, bảo vệ môi trường tác hai của ma túy, không tham gia cờ bạc, số đề, không mê tín dị đoan..., qua đó bà con trong ấp đã cung cấp 19 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an bắt, xử lý 02 đối tượng trộm cắp tài sản, 03 vụ 17 đối tượng đánh bạc, 01 đối tượng đua xe, 01 đối tượng sử dụng ma túy, 04 vụ đánh nhau gây rối trật tự công cộng, 01 đối tượng đốt pháo; với thành tích trên có 02 lượt tập thể, 05 cá nhân được khen thưởng đột xuất trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016.

Từng thành viên Ban điều hành mô hình đều được phân công rõ trách nhiệm để theo dõi tình hình an ninh trật tự trong ấp, trong từng hộ gia đình để có biện pháp giáo dục, kết hợp giáo dục với quản lý thì tình hình an ninh trật tự giảm rõ rệt; các biểu hiện tội phạm, tệ nạn xã hội được ngăn chặn kịp thời, hòa giải các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để nảy sinh tình, hình phức tạp; khi phát hiện những vụ việc liên quan đến an ninh trật, tự, kịp thời thông tin cho lực lượng Công an để phối hợp giải quyết.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ở khu vực đồng bào dân tộc trong ấp cũng còn một số người chậm sửa chữa, còn tiếp tục chạy xe lang lách, nẹt pô, uống rượu, gây gổ, đánh nhau gây mất an ninh trật tự..., công tác giáo dục chưa có kết quả. Trong thời gian tới, Ban điều hành mô hình sẽ quyết tâm khắc phục những hạn chế, tồn tại, không để người đồng bào dân tộc chúng tôi vi phạm pháp luật, không bị xâm hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, góp phần giữ gìn an ninh trật tự.

QD

(lược ghi)

16/03/2017 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Triệt phá đường dây mua bán 37 phụ nữ ra nước ngoàiTriệt phá đường dây mua bán 37 phụ nữ ra nước ngoài
Những năm gần đây, số lượng phụ nữ bị bán ra nước ngoài có chiều hướng gia tăng, phần lớn nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn hoặc ở vùng sâu, biên giới. Thông qua con đường môi giới hôn nhân bất hợp pháp, nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Trên địa bàn Tây Ninh, xu hướng lấy chồng ngoại, nhất là lấy chồng Trung Quốc xảy ra ở hầu hết các huyện, thành phố. Nhiều trường hợp lấy chồng ngoại này không được tiến hành theo nghi thức truyền thống của dân tộc Việt Nam, giữa cô dâu và chú rể chưa từng quen biết nhau, thậm chí không thể nói chuyện được với nhau do bất đồng ngôn ngữ. Mọi công việc hôn nhân đều trông cậy vào người “mai mối”- từ việc giới thiệu người chồng, đến việc lo các thủ tục giấy tờ xuất cảnh.

Những điều bất thường đó đã lọt vào “tầm ngắm” của cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, từ đó lực lượng trinh sát hình sự toả ra nhiều ngả, tiến hành xác minh. Sau nhiều ngày đeo bám trên các địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, đường dây mua bán phụ nữ ra nước ngoài dần được hé lộ. 

Với tinh thần chủ động triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng trinh sát hình sự đã xác định các đối tượng chuyên “mai mối” cho những phụ nữ lấy chồng ngoại.

Trong đó có Trần Thị Lan (SN 1965, thường trú 62/12, khu phố 1, thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh, chỗ ở 165/6D, đường Văn Thân, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh) đã từng có một tiền án 4 năm tù giam về tội đưa hối lộ; Phan Hồng Đông (SN 1958, ngụ cùng địa chỉ với Trần Thị Lan), nghề nghiệp tài xế; Nguyễn Thị Định (SN 1957, thường trú Mỹ Hoà 2, An Thới Đông, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, chỗ ở ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh); Trần Thị Kim Xuân (SN 1968, tạm trú ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh).

Danh tính các đối tượng được làm sáng tỏ, nhưng để chứng minh hành vi phạm tội, các trinh sát hình sự phải liên tục đeo bám hành tung của các đối tượng, nhiều lần ngược xuôi từ Nam ra Bắc để xác minh về mối quan hệ giữa các đối tượng này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự biết được các đối tượng sẽ tổ chức buôn người qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ban chuyên án đã phối hợp với Công an phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đón lõng các đối tượng tại khu vực làm thủ tục lên máy bay. Khi Trần Thị Lan đang làm thủ tục cho 2 người phụ nữ Việt Nam và 2 người đàn ông Trung Quốc lên máy bay xuất cảnh sang Trung Quốc, các điều tra viên lập tức bắt quả tang, đồng thời tiến hành ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Định và Trần Thị Kim Xuân. Khám xét khẩn cấp người của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 4 vé máy bay, 4 hộ chiếu, 2 giấy thông hành, 4 giấy CMND, 3.300.000 đồng tiền Việt Nam và nhiều đồ vật có liên quan.

Đấu tranh với các đối tượng, cơ quan điều tra xác định đường dây mua bán người do Trần Thị Lan cầm đầu có sự phân công nhiệm vụ một cách chặt chẽ. Trong đó, Phan Hồng Đông, Nguyễn Thị Định, Trần Thị Kim Xuân làm nhiệm vụ tuyển chọn các phụ nữ có nhu cầu lấy chồng nước ngoài; Trần Thị Lan liên lạc với đối tượng tên Ủng Gia (Lý Chí Trung), quốc tịch Trung Quốc để đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán cho người khác.

Mỗi cô gái Trung bán được khoảng một trăm triệu đồng Việt Nam và chia tiền công cho Lan và Đông là 200 USD, mọi chi phí ăn uống, vé máy bay, thuê khách sạn… do Trung chi trả.

Để tuyển chọn được nhiều cô gái, Trung trả thêm cho Đông và Lan 2.000.000 đồng/mỗi cô gái được tuyển chọn. Do có quen biết từ trước, nên Đông và Lan về Tây Ninh đặt vấn đề yêu cầu Nguyễn Thị Định và Trần Thị Kim Xuân giúp sức tuyển chọn phụ nữ giao lại cho mình.

Về phía đối tượng Trung ở Trung Quốc, nếu có đàn ông nào muốn tìm mua phụ nữ thì liên lạc với Trung, sau khi thoả thuận xong giá cả, Trung nhận tiền trước rồi đưa họ sang Việt Nam gặp Lan và Đông để đưa về Tây Ninh tổ chức xem mặt phụ nữ do Xuân và Định tuyển chọn.

Khi người đàn ông Trung Quốc chọn xong, Đông và Lan có trách nhiệm làm các thủ tục cho cô gái ấy xuất cảnh sang Trung Quốc cùng với người đàn ông đã bỏ tiền ra mua bằng đường hàng không qua sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, Lan và Đông còn tuyển chọn các cô gái để đưa sang Trung Quốc dưới hình thức đi du lịch, rồi sau đó giao lại cho Trung bán cho đàn ông Trung Quốc.

Với chiêu bài dụ dỗ là kết hôn với đàn ông Trung Quốc sẽ có được nhiều tiền, được hưởng cuộc sống sung sướng... các đối tượng này đã lừa bán được 37 phụ nữ ra nước ngoài chỉ trong vòng 1 năm.

Theo Báo Tây Ninh Online

15/03/2017 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhòng chống mua bán người1No
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng các mô hình quần chúng bảo vệ ANTT trên địa bàn Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng các mô hình quần chúng bảo vệ ANTT trên địa bàn
Theo Ông Thi Khắc Huy-Phó Chủ tịch UBND xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng các mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn đạt nhiều kết quả.

Năm 2016, xã Phước Ninh được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới. Với quyết tâm thực hiện thành công các tiêu chí nông thôn mới, trong đó có tiêu chí số 19 về “An ninh trật tự xã hội được giữ vững”. Đây là tiêu chí khó, cần có sự đồng thuận, phối hợp thực hiện của cả hệ thống chính trị làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân vệ ANTQ thật vững mạnh, dựa vào sức mạnh của quần chúng để góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã, Ban chỉ đạo đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo để đảm bảo thực hiện một cách thống nhất; tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo đảm bảo đúng thành phần theo quy định. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình hiện có, đồng thời thành lập mới các mô hình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Quan tâm đến việc tạo nguồn kinh phí từ xã hội hóa để hỗ trợ hoạt động cho các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ ANTT. Mỗi tháng xã đã hỗ trợ 50.000 đồng cho Tổ tự quản, 200.000 đồng cho mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư”. Ngoài ra,hỗ trợ cho 52 Tổ tự quản, 8 thành viên Đội tuần tra nhân dân vay vốn để giải quyết khó khăn được 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ 45 Tổ tự quản mua phân bón không tính lãi với số tiền 810 triệu đồng; đào tạo nghề chăn nuôi gà thả vườn cho 06 Tổ tự quản với số tiền 12 triệu đồng... Từ đó, đã tạo nên sự phấn khởi hoạt động của thành viên các mô hình.

Mặc dù, xã Phước Ninh là địa bàn nông thôn, tuy nhiên cũng tồn tại nhiều địa điểm phức tạp về ANTT. Chính vì thế, Đảng ủy, UBND xã quyết định tổ chức 01 đoàn công tác đi nghiên cứu thực tế hệ thống hoạt động Camera giám sát ở xã Mỹ Lộc, huyện cần Giuộc, tỉnh. Long An. Sau khi đi nghiên cứu thực tế, Ban Chỉ đạo đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo xây dựng mô hình “Sử dụng Camera phòng chống tội phạm” trên địa bàn xã bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và phân công các Đảng ủy viên, các đoàn thể làm công tác tuyên truyên, vận động kinh phí 186 triệu đồng. Hiện nay đã lắp được 27 Camera tại những điểm phức tạp trên địa bàn bước đầu mô hình này đã phát huy được hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT tháng 5/2016, qua công tác trích xuất từ Camera đã phục vụ cơ quan Công an bắt 01 đối tượng cướp tài sản, bắt 01 nhóm đối tượng trộm liên tỉnh; bắt 01 vụ, 02 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; ghi nhận được 09 hình ảnh, biển số xe của đối tượng trộm nóng xe mô tô trên địa bàn xã cũng như các địa bàn giáp ranh; ghi nhận được 07 vụ va chạm giao thông giúp Công an xác định lỗi của ngươi vi phạm để xử lý.

Vì vậy, có thể nói rằng để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã đạt được kết quả, Ban chỉ đạo phải làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân tích cực tham gia các mô hình ở địa bàn ấp, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và trong đồng bào các tôn giáo, dân tộc thiểu số; Hàng tháng, Ban chỉ đạo duy trì họp để đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách theo từng địa bàn ấp để hướng dẫn các mô hình hoạt động; Chủ động hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, kịp thời ngăn chặn các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; Tiếp tục vận động kinh phí bằng nguồn xã hội hóa để lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại những điểm phức tạp về ANTT.

HP

(lược ghi)

15/03/2017 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Tây Ninh hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2017Tây Ninh hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2017
Mỗi năm Giờ Trái đất diễn ra với những thông điệp, khẩu hiệu khác nhau nhưng có chung một mục đích là đề cao việc tiết kiệm điện năng nhằm bảo vệ môi trường và hệ thống khí hậu của trái đất.

Năm 2017 với chủ đề "Tắt điện bật tương lai". Theo đó, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 60 tỉnh, thành phố sẽ đồng loạt tắt đèn từ 20h30 đến 21h30 ngày 25/3/2017.

 Năm 2016 "Tôi đã chọn sống xanh, còn bạn?" là thông điệp của Giờ Trái Đất năm 2016. Theo đó, nghi thức tắt đèn đã diễn ra vào ngày 19/3.

Năm 2015: Thông điệp Giờ Trái đất năm 2015 là "Tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu". Cùng với gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ với khoảng 7.000 thành phố  trên toàn thế giới, đồng loạt 63 tỉnh, TP của Việt Nam đã hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất bằng hành động biểu trưng tắt đèn vào tối 28/3/2015.

Năm 2014: Với thông điệp "Hãy hành động để Trái Đất thêm xanh", Giờ Trái đất diễn ra tối 29/3. Đây là sự kiện lớn nhằm gây quỹ để thực hiện những dự án bảo vệ môi trường với quy mô toàn cầu.

Năm 2013: Thông điệp "Tôi và bạn hãy cùng hành động" nhằm mục tiêu tạo chuyển biến lớn trong hành động tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu toàn cầu của mỗi người dân và cộng đồng. Giờ Trái đất 2013 diễn ra tối 23/3.

Năm 2012: Với thông điệp "Tôi và bạn hãy cùng hành động", Giờ Trái Đất 2012 nhằm kêu gọi các ban ngành, doanh nghiệp, tổ chức và mọi người dân tham gia hành động chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu. Giờ Trái đất diễn ra vào tối 31/3 với sự tham gia của khoảng 135 quốc gia và vùng lãnh thổ và số người hưởng ứng lên đến 1,8 tỷ người.

Năm 2011: Thông điệp "Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu" nhằm mục đích kêu gọi tiết kiệm điện quanh năm. Giờ Trái Đất 2011 diễn ra vào tối 26/3.

Năm 2010: Với thông điệp "Hành động nhỏ cho thay đổi lớn", Giờ Trái đất diễn ra lần lượt ở các quốc gia trên khắp thế giới vào tối 27/3 theo giờ địa phương với 92 quốc gia.

Năm 2009: Với khẩu hiệu "Tắt đèn, Bật tương lai", Giờ Trái đất diễn ra tối 28/3 với sự tham gia của 2.100 thành phố và 82 quốc gia. Năm 2009 cũng là năm đầu tiên Việt Nam tham gia Giờ Trái Đất, với 6 thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hội An, Huế, và Nha Trang.

Năm 2008: Thông điệp "Chúng tôi đã tắt đèn". Chiến dịch Giờ Trái đất mở rộng được tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia trên thế giới với sự tham gia của hơn 50 triệu người.

Năm 2007: Giờ Trái đất lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Sydney của Úc, lúc 19h30 theo giờ địa phương. Ban đầu hoạt động này chỉ nằm trong phạm vi nước Úc, tuy nhiên sau đó sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của thế giới và các nước bắt đầu đăng ký tham gia vào chiến dịch Giờ Trái đất cho những năm sau. Với 2 triệu người tham gia, chiến dịch Giờ Trái đất 2007 đã làm giảm 10,2% sản lượng điện bằng 48.613 chiếc xe ôtô trên đường, giảm 24,86 tấn khí CO2.

Từ một chiến dịch nâng cao nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu, Giờ Trái đất đã chuyển thành một phong trào, đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận được tạo ra do sức mạnh tập thể. Hưởng ứng Giờ Trái đất, thời gian qua, Tây Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động và thiết thực góp phần nâng cao nhận thức trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện, tuyên truyền và vận động cán bộ, công nhân viên chức hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, tự nguyện tắt bớt các đèn chiếu sáng và các thiết bị sử dụng điện không cần thiết. Tỉnh Đoàn Tây Ninh phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của các cơ quan, đơn vị và Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức các hoạt động tuyên truyền việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả lồng ghép với hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất như: Diễu hành trên các đường phố lớn, phát loa lưu động trong nhân dân; ra quân bảo vệ môi trường, tổ chức hội thi tuyên truyền "tiết kiệm điện-thân thiện với môi trường"; tập huấn kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; treo băng rôn, áp phích tại các nơi công cộng,  ... Các huyện, thành phố tuyên truyền vận động các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp sản xuất tắt bớt các đèn chiếu sáng, các thiết bị sử dụng điện không cần thiết và tắt toàn bộ đèn chiếu sáng phục vụ quảng cáo trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất, đồng thời, chỉ đạo đơn vị liên quan giảm bớt lượng đèn chiếu sáng công cộng và tắt toàn bộ đèn chiếu sáng phục vụ quảng cáo trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất (thực hiện việc tắt đèn nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng để phương tiên giao thông lưu thông trên đường).

Công ty điện lực Tây Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức biên soạn, in ấn băng rôn, tài liệu tuyên truyền tiết kiệm điện, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Được biết, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016, toàn tỉnh Tây Ninh tiết kiệm được 165.000kWh.

Giờ Trái Đất (tiếng Anh: Earth Hour) là một sự kiện quốc tế hằng năm, do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund) khuyên các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ vào lúc 20h30 đến 21h30 (giờ địa phương) ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm.

MN

15/03/2017 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/gtdat_Key_15032017091153.jpgBảo vệ môi trường1No
Ra quân "Ngày chủ nhật xanh"Ra quân "Ngày chủ nhật xanh"
Thực hiện Tháng Thanh niên năm 2017, hôm 12.3 Xã đoàn Bàu Năng phối hợp cùng Xã đoàn Chà Là (huyện Dương Minh Châu) tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh”.

Ra quân "Ngày chủ nhật xanh"

Đoàn viên, thanh niên của 2 xã Bàu Năng và Chà Là làm vệ sinh và thu gom, tiêu hủy rác thải.

Hơn 60 đoàn viên, thanh niên của 2 xã Bàu Năng và Chà Là đã dọn dẹp và thu gom rác thải hai bên lề của tuyến đường 784, có chiều dài 2 km (đoạn đi qua cua Bàu Cóp) - nơi giáp ranh giữa 2 xã.

Các bạn đoàn viên, thanh niên đã tiêu hủy khoảng 400 kg rác thải, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp trên tuyến đường, qua đó nhắc nhở đoàn viên thanh niên cũng như nhân dân địa phương cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trong những ngày chủ nhật còn lại của Tháng Thanh niên, các bạn đoàn viên, thanh niên của 2 xã Bàu Năng và Chà Là sẽ ra quân thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường như: bóc xóa biển quảng cáo trái phép, phát quang đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, dọn dẹp làm vệ sinh các bia tưởng niệm ở địa phương…

Theo Báo Tây Ninh Online

13/03/2017 5:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/chu nhat xanh_Key_13032017161758.jpgBảo vệ môi trường1No
Châu Thành: Khảo sát tình hình xả thải khói bụi tại Công ty xử lý phế liệu rắn Miền NamChâu Thành: Khảo sát tình hình xả thải khói bụi tại Công ty xử lý phế liệu rắn Miền Nam
Vừa qua, đoàn công tác HĐND huyện Châu Thành do ông Võ Văn Vu- Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình xả thải khói bụi tại Công ty xử lý phế liệu rắn Miền Nam, thuộc ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành.

Châu Thành: Khảo sát tình hình xả thải khói bụi tại Công ty xử lý phế liệu rắn Miền Nam

Đoàn khảo sát thực tế tại Công ty xử lý phế liệu rắn Miền Nam.

Trước đó, tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Châu Thành vào đầu tháng 1.2017, Thường trực HĐND huyện tiếp nhận phản ánh của cử tri xã Hòa Hội về việc Công ty xử lý phế liệu rắn Miền Nam thải khí đốt gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Đại diện Công ty xử lý phế liệu rắn Miền Nam  cho biết, vào đầu tháng 1.2017, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, UBND xã Hòa Hội tiến hành kiểm tra theo kiến nghị của cử tri. Tại thời điểm kiểm tra, công ty chỉ vận hành 1 lò đốt, có xây dựng hệ thống xử lý khí thải và trồng cây xanh xung quanh khu vực nhà máy để hạn chế mùi hôi, khí thải phát tán ra khu vực xung quanh. Kết quả đo đạc mẫu khí thải tại lò đốt đang hoạt động đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

Riêng trong năm 2016, công ty đã ngưng hoạt động từ tháng 3, đến tháng 12 mới hoạt động trở lại, tuy nhiên chỉ làm cầm chừng để có kinh phí hỗ trợ cho công nhân ăn Tết.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác cũng đã đi thực tế tại khu vực lò đốt của công ty, khảo sát môi trường nước, nguồn không khí, việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường, cũng như công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường sống xung quanh...

Ông Võ Văn Vu- Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị phía công ty tăng diện tích trồng cây xanh và thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống xử lý khí thải, vận hành đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo khí thải sau hệ thống xử lý đạt quy chuẩn quy định, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Theo Báo Tây Ninh Online


13/03/2017 9:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/khao sat_Key_13032017085734.jpgBảo vệ môi trường1No
Sáng kiến làm đẹp đường phố của Ban quản lý khu phố 2Sáng kiến làm đẹp đường phố của Ban quản lý khu phố 2
Những ngày qua, nhiều người đi trên đường Cách mạng tháng 8, khu phố 2, phường III, thành phố Tây Ninh (khu vực Trảng Dài) thấy trước mỗi nhà dân đều có 1 cái thùng tròn đựng rác màu cam, thay thế cho những cần xé rác trước đây.

Sáng kiến làm đẹp đường phố của Ban quản lý khu phố 2

Những chiếc thùng phuy màu cam đựng rác đặt trước nhà dân trên đường Cách mạng tháng 8, khu phố 2, phường III, thành phố Tây Ninh.

Ông Phan Thân Khôn- Trưởng khu phố 2 cho biết, thấy người dân đựng rác trước nhà bằng các cần xé, bao tải vừa nhếch nhác, gây mất mỹ quan đường phố, Ban quản lý khu phố 2 đã tiến hành vận động thay tế bằng các thùng phuy có chiều cao khoảng 5 tấc nhằm đảm bảo vệ sinh và mỹ quan đường phố. Đề xuất của Ban quản lý khu phố được người dân đồng tình ủng hộ.

Theo đó, mỗi hộ dân đóng góp 100.000 đồng, Ban quản lý khu phố đặt mua các thùng phuy, sau đó cắt ra, hàn phía dưới, tạo quai xách và phun sơn màu đẹp mắt rồi đặt trước nhà để người dân bỏ rác.

Cũng theo ông Khôn, trước mắt, Ban quản lý cho đặt các thùng đựng rác trước nhà dân trên đường Cách mạng tháng 8, hẻm 57 và hẻm 61. Sắp tới, Ban quản lý sẽ triển khai trên toàn khu phố.

Theo Báo Tây Ninh Online

10/03/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/thung rac_Key_10032017154651.jpgBảo vệ môi trường1No
Công an Tây Ninh: Kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túyCông an Tây Ninh: Kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy
Ngày 10/3, tại Hội trường Công an tỉnh, Công an tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997 – 12/3/2017).

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại 20 năm không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt của lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy. 20 năm qua, các thế hệ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Tây Ninh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết, nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm triệt phá trên 65 chuyên án, bắt giữ 195 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 34 kg ma túy đá, 18 kg Heroin, 149 kg cần sa, 38.684 viên thuốc tân dược gây nghiện – Ropam và hơn 1.300 viên ma túy tổng hợp….Triệt xóa và vô hiệu hóa nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ trên 1.200 vụ, 3.246 đối tượng đưa cai nghiện bắt buộc 1.704 người. Đến nay, lực lượng đã xác định 3 tuyến, 5 địa bàn trọng điểm về ma túy trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và chia sẻ với những khó khăn, thử thách của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy có nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy là cuộc chiến gian khổ, đầy thử thách nên mỗi cán bộ chiến sỹ trong lực lượng phải càng mạnh hơn, trưởng thành hơn, đoàn kết, xây dựng lực lượng ngày càng tinh nhuệ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

DSC02534.JPG

Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an Tây Ninh trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Nhân dịp này, tập thể Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Bến Cầu được Bộ Công an tặng Bằng khen. Riêng cá nhân Thượng úy Phạm Trung Kiên - cán bộ Đội CSĐTTP về ma túy - Công an huyện Hòa Thành được Tổng cục CSĐTTP về ma túy tặng Bằng khen; Ban Giám đốc Công an Tây Ninh tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Tâm Giang

10/03/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/DSC02534_Key_10032017160137.JPGChương trình phòng chống ma túy5No
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diệnXây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện
Ngày 7/3/2017, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII với sự tham dự của 1.153 đại biểu là những phụ nữ ưu tú, đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ trên khắp các vùng, miền của Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện các kết quả, hạn chế và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017; tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022; thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung); bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá XII.

Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2012- 2017 cho thấy, Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đoàn kết, tập hợp, vận động, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Các cấp Hội đã vận động được trên 12 triệu hội viên, phụ nữ tham gia thực hành tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển sản xuất lên tới 8,2 nghìn tỷ đồng (vượt chỉ tiêu gần 3,2 nghìn tỷ đồng); hỗ trợ gần 5,4 triệu lượt hộ nghèo, trong đó có 2,4 triệu lượt hộ do phụ nữ làm chủ, trên 430 nghìn hộ đã thoát nghèo; thành lập được trên 6.500 mô hình kinh tế hợp tác, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Đến nay, cả nước có gần 17 triệu hội viên, tăng hơn 1,6 triệu so với đầu nhiệm kỳ. Hội tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với trên 300 tổ chức của hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: 5 năm qua, phong trào phụ nữ tiếp tục có bước phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; là cầu nối giữa Đảng với hội viên, phụ nữ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho phong trào phụ nữ và của Hội rất nặng nề, đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2022 trình tại Đại hội, Tổng Bí thư đề nghị Hội cần tập trung thực hiện đầng bộ các giải pháp xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng sau Đại hội, phong trào phụ nữ sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn, hoạt động của Hội sẽ có nhiều khởi sắc hơn, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

NGỌC MAI

(nguồn: Báo BĐVN 09/3/2017)

10/03/2017 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgĐề án 3431No
Tôn vinh nữ nhà báo và đề tài nữ trên báo chíTôn vinh nữ nhà báo và đề tài nữ trên báo chí
Triển lãm “Báo chí Việt Nam - Một thế kỷ đề tài nữ, tác giả nữ”  nhằm kỷ niệm 100 ngày có nữ tổng biên tập đầu tiên tại Việt Nam và 99 năm tờ báo nữ đầu tiên cửa chúng ta gia nhập làng báo, là một điểm nhấn đặc biệt nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm nay.

Tại buổi khai mạc Triển lãm vào chiều 6/3, bà Trần Thị Kim Hoa, Trưởng Ban Quản lý các dự án thành phần, Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam), cho biết: "Báo chí Việt Nam bắt đầu từ năm 1865 khi tờ báo tiếng Việt đáu tiên được xuất bản. 52 năm sau, vào năm 1917, một phụ nữ được mời làm chủ bút của một tờ báo nữ mang tên Nữ Giới Chung, đó là bà Sương Nguyệt Anh, con gái của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Đây là nữ tổng biên tập đầu tiên tại Việt Nam. Bên cạnh đó, qua nghiên cứu, chuẩn bị và tiếp cận lịch sử báo chí các giai đoạn, tham khảo các công trình nghiên cứu, luận án tiến sĩ, thạc sĩ, sách đã xuất bản..., chúng tôi nhận thấy đề tài nữ trên báo chí đã xuất hiện sớm trên báo chí Tiếng Việt, vào khoảng những năm 1882 -1884. Điều này giúp chúng tôi tin hơn rằng vấn đề phụ nữ không thể bị bỏ quên trên báo chí cho đến đầu thế kỷ XX, khác với một số nhận định đã có. Mong rằng tới đây, các nhà nghiên cứu sẽ giúp chúng tôi làm rõ hơn vấn đề thú vị và có ý nghĩa khoa học này".

Triển lãm diễn ra tại tầng 2, Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, cầu Giấy, Hà Nội, đến hết ngày 19/3/2017. Khoảng 500 hiện vật, tư liệu giới hạn theo chủ đề chính của Triển lãm đã được huy động để trưng bày, trong đó có khoảng 200 đầu báo đặt trong 12 tủ trưng bày, một số chương trình phát thanh truyền hình được phát qua màn hình máy tính, ti vi. Triển lãm gồm 3 phần, chia theo 3 giai đoạn gồm: trước năm 1945; từ 1945 - 1975; từ năm 1975 đến nay; nổi bật hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trên mặt báo, cũng như những tác phẩm báo chí do chính các nhà báo nữ viết.

Dự kiến trong tương lai, Triển lãm sẽ tiếp tục trưng bày nhiều đề tài chuyên sâu hơn như: Nhà báo nữ với cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực; Sức trẻ và bút lực của các cây bút nữ trẻ hôm nay; Những khó khăn, thách thức mang tính thời cuộc với nhà báo nữ thời hội nhập...

Trao đổi riêng với Báo Bưu điện Việt Nam, bà Trần Thị Kim Hoa còn chia sẻ ý tưởng sẽ số hóa các hiện vật để tổ chức Triển lãm số nhằm tạo điều kiện cho đông đảo công chúng hơn nữa biết tới Triển lãm đặc biệt tôn vinh nhà báo nữ và đề tài nữ trên báo chí này.

Bình Minh

(nguồn:Báo BĐVN 9/3/2017)

10/03/2017 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgĐề án 3431No
Kết quả công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2016Kết quả công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2016
Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để chấn chỉnh, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật.

Trong năm 2016, UBND tỉnh Tây Ninh  luôn quan tâm chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện tham mưu tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, đồng thời thường xuyên chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và cán bộ Tư pháp – Hộ tịch cấp xã là cơ quan đầu mối kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước ở địa phương, giúp cho các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản theo lĩnh vực được phân công, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đúng trình tự, thủ tục luật định giúp công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nhanh chóng, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Trong năm qua, Sở Tư pháp đã giúp UBND tỉnh tổ chức tự kiểm tra 72 quyết định quy phạm pháp luật. Qua công tác tự kiểm tra, đã phát hiện 10 quyết định có sai sót về căn cứ pháp lý và thể thức trình bày văn bản và các văn bản sai sót đã được đính chính kịp thời theo quy định.

Về kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo thẩm quyền, trong Quý IV/2015 và năm 2016 HĐND, UBND cấp huyện đã gửi đến Sở Tư pháp 91 văn bản QPPL. Qua công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, phát hiện một số văn bản QPPL sai sót về hiệu lực thi hành, thiếu căn cứ pháp lý, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp có kết luận kiểm tra, thông báo văn bản sai, kiến nghị xử lý gửi đến cơ quan đã ban hành văn bản và cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo thực hiện. Trong năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tư pháp tổ chức tiến hành kiểm tra văn bản QPPL theo địa bàn 04/09 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra cho thấy đa số các huyện đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.                                                                                      

Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL toàn tỉnh đã tiến hành rà soát theo định kỳ toàn bộ các văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp ban hành từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 và các văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp có liên quan đến căn cứ pháp lý rà soát được ban hành trong năm. Tổng cộng cấp tỉnh đã rà soát 164 văn bản gồm: 35 Nghị quyết, 129 Quyết định. Qua rà soát đã phát hiện 65 văn bản hết hiệu lực toàn bộ gồm: 11 Nghị quyết, 54 Quyết định. Hết hiệu lực một phần 05 văn bản gồm: 01 Nghị quyết, 04 Quyết định. Bên cạnh đó, còn tiến hành rà soát theo chuyên đề như rà soát, xác định và công bố các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh theo quy định Luật Đầu tư năm 2014 với tổng số 748 văn bản QPPL do HĐND và UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực đã phát hiện được 24 văn bản QPPL còn hiệu lực liên quan đến lĩnh vực đầu tư thuộc trách nhiệm rà soát. Qua so sánh, đối chiếu 24 văn bản QPPL nêu trên, không có văn bản nào quy định trực tiếp đến điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư năm 2014; Rà soát pháp luật để đảm bảo thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) qua rà soát đã phát hiện 11 văn bản QPPL của HĐND và UBND có liên quan đến các chương được rà soát. Qua so sánh, đối chiếu thì 11 văn bản nêu trên không có nội dung liên quan trực tiếp đến cam kết của Việt Nam trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP); Rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh từ năm 2011 đến nay qua rà soát phát hiện 18 văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực thuộc trách nhiệm rà soát.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng còn những khó khăn, hạn chế như hiện tại toàn tỉnh chưa có đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, vì vậy trong quá trình thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với việc kiểm tra theo lĩnh vực, chuyên đề hoặc kiểm tra đối với những văn bản có nội dung phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng.

Đây là công việc liên quan đến nhiều quy định của nhiều loại văn bản QPPL khác nhau, đòi hỏi cơ quan, cá nhân thực hiện công tác rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL phải có trình độ chuyên môn, kiến thức tổng hợp và kinh nghiệm công tác, trong khi đội ngũ công chức tư pháp một số đơn vị cấp xã còn hạn chế về nghiệp vụ, lúng túng trong việc phân biệt giữa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính cá biệt; chưa có kinh nghiệm trong việc kiến nghị biện pháp xử lý văn bản.

Văn bản là căn cứ pháp lý để rà soát văn bản QPPL ở địa phương chủ yếu là Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết các Luật của Quốc hội và Thông tư của các Bộ, ngành hướng dẫn thi hành, Nghị định của Chính phủ thường ban hành vẫn còn chậm, thiếu đồng bộ dẫn đến hệ thống hóa văn bản QPPL của địa phương thường xuyên có sự thay đổi, do đó quá trình rà soát hiệu lực văn bản QPPL còn gặp khó khăn trong việc xác định các nội dung hết hiệu lực và còn hiệu lực của văn bản.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã đạt được những kết quả nhất định. Thông qua công tác kiểm tra, rà soát đã kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản ban hành chưa đúng quy định từ đó có tác động tích cực đến công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản QPPL, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật ở địa phương.

 

 

                                                                                      Phương Anh

09/03/2017 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin rà soát1No
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh  hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2016 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh  hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2016
Thực hiện quy định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần định kỳ hàng năm tại Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 25/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2016. Cụ thể như sau:

1. Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ gồm 65 văn bản, trong đó có 11 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 54 Quyết định của UBND tỉnh.

2. Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần gồm 05 văn bản, trong đó có 01 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 04 Quyết định của UBND tỉnh.

Việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2016 nhằm tạo thuận lợi cho các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tây Ninh và các tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận thông tin phục vụ việc áp dụng và thi hành pháp luật./.

Tải Quyết định và các Danh mục văn bản tại đây!189.rar

 

                                                                                      Phương Anh

09/03/2017 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản QPPL, Thông tin rà soát1No
Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vữngXây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
Nhằm nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và tiến hành xây dựng nông thôn mới theo hướng nông thôn kiểu mẫu và gắn với cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016-2020, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Điều chỉnh quy hoạch, đề án Xây dựng nông thôn mới

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung: Quy hoạch, đề án Xây dựng xã nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nông nghiệp, phù hợp với quy định của Trung ương, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện, khả năng bố trí, huy động nguồn lực địa phương; phù hợp các hướng dẫn và quy định mới.

Phát triển hạ tầng thiết yếu kinh tế - xã hội nông thôn

Thực hiện đồng bộ giữa đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu về kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn (nhất là vùng sâu, vùng biên giới). Ưu tiên đầu tư các lĩnh vực: Giao thông, thuỷ lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, công trình cấp nước sinh hoạt. Trong đó, hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn ấp, xã, rà soát, xác định danh mục các tuyến đường chính trên địa bàn các xã (trục xã, liên xã, trục chính nội đồng) để có kế hoạch xây dựng dự án, hình thức thực hiện; hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi theo hướng hiện đại hóa; cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn; xây dựng hoàn chỉnh các công trình đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, tiếp tục hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về giáo dục trên địa bàn xã, hỗ trợ xây dựng trường mầm non cho các xã thuộc vùng khó khăn chưa có trường mầm non công lập, tiếp tục rà soát quy mô các dự án đầu tư xây dựng trường học để cân đối nguồn lực đầu tư cho các tiêu chí khác; hoàn thiện hệ thống, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Học tập cộng đồng, Nhà văn hoá ấp; hoàn thiện hệ thống chợ nông thôn, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy hoạch, phù hợp nhu cầu người dân. Xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị các trạm y tế xã; tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, thiết lập mới trạm truyền thanh ấp, xã khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin, thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ để các hộ gia đình sử dụng dịch vụ viễn thông, các xã, ấp được kết nối và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính; hoàn thiện hệ thống các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân, đảm bảo dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (trong đó sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế); các Trường học (điểm chính), trạm y tế xã có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh; vận động nhân dân tích cực thực hiện phong trào chỉnh trang nhà cửa, vườn tược.

Phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân

Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cư dân nông thôn. Triển khai hiệu quả đề án cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Tiếp tục thực hiện Chương trình Khoa học Công nghệ phục vụ XDNTM giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp thực tiễn. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với XDNTM, quá trình đô thị hóa một cách hợp lý, phù hợp thực tiễn từng địa phương. Tiếp tục đổi mới, phát triển tổ chức sản xuất trong nông nghiệp theo hướng tập trung, phù hợp, hiệu quả, trọng tâm phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp, các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012; Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020. Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn gắn yêu cầu cơ cấu lại nông nghiệp. Bảo tồn, phát triển làng nghề gắn phát triển du lịch sinh thái; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm cho sản phẩm làng nghề.

gacn.jpg

Mô hình nuôi gà công nghiệp khép kín.(ảnh Lê Bi)


Giảm nghèo, an sinh xã hội

Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, các Chương trình an sinh xã hội ở xã, ấp. Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách giảm nghèo bền vững, tập trung ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Phát triển giáo dục và đào tạo

Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp quy hoạch XDNTM.

Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân

Xây dựng, phát triển, củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân của trạm y tế xã. Tích cực vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế.

Nâng cao chất lượng, đời sống văn hóa của người dân nông thôn

Chú trọng hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân nông thôn tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thể thao. Góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, các hoạt động thể thao của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em. Nghiên cứu, nhân rộng các mô hình tốt về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng địa phương, dân tộc. Đảm bảo tỷ lệ Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng đạt hiệu quả tăng hàng năm, chất lượng ấp văn hóa được nâng cao.

Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề

Xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường đang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân nông thôn. Thực hiện hiệu quả Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020, cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn xã, ấp theo quy hoạch; thu gom, xử lý chất thải, nước thải theo quy định; cải tạo nghĩa trang; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện, nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức năng lực quản lý hành chính, kinh tế - xã hội chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã theo quy định của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu XDNTM. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG; rà soát, kiện toàn bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg. Xây dựng, triển khai thực hiện phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức XDNTM", thực hiện các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Xây dựng gia đình 05 không, 03 sạch". Cải thiện, nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

Giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội nông thôn

Chủ động triển khai các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân vững chắc, nhất là các xã vùng trọng điểm (biên giới) đảm bảo giữ vững chủ quyền quốc gia; xây dựng lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giữ gìn an ninh trật tự.

. Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, quản lý Chương trình; công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình, truyền thông về xây dựng nông thôn mới

Tập huấn nâng cao: Năng lực, nhận thức cộng đồng, người dân (nhất là khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa) về nội dung, phương pháp, cách làm nông thôn mới; kiến thức, kỹ năng cán bộ XDNTM các cấp theo Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP. Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các địa phương khác về XDNTM; ban hành Bộ tài liệu chuẩn phục vụ công tác đào tạo, tập huấn. Thực hiện hiệu quả hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện ở tất cả các xã trên địa bàn tỉnh (không chỉ ở xã điểm XDNTM); đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất; có giải pháp hỗ trợ các huyện, xã khó khăn có số tiêu chí đạt còn thấp; quan tâm các tiêu chí: Giảm nghèo, nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, chất lượng công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung, đa dạng hóa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng. Chú trọng nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng mô hình điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn liền với đô thị văn minh.  Nâng cao trách nhiệm của các Sở, Ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới trong việc hướng dẫn, đánh giá, kiểm tra, giám sát thực hiện tiêu chí và tham gia XDNTM đối với tất cả các xã trên địa bàn tỉnh. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình phải đảm bảo theo quy định (ngoại trừ các xã biên giới). Bổ sung, hoàn thiện hệ thống các cơ chế chính sách có liên quan XDNTM, trong đó đối với các công trình hạ tầng thiết yếu theo hướng Nhà nước hỗ trợ, người dân đóng góp nguồn lực (vốn, tài sản, ngày công,…) và tự tổ chức thực hiện. Xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong XDNTM. Tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc và huy động quá sức dân.

ĐN

09/03/2017 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/gacn_Key_09032017093310.jpgXây dựng nông thôn mới1No
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bàu Đồn thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bàu Đồn thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Năm 2016, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh triển khai sâu rộng đến hệ thống MTTQVN các cấp và hiệp thương với các tổ chức thành viên thực hiện.

DSC05764.JPG

Đây là cuộc vận động kế thừa 2 cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và "Ngày vì người nghèo", trên cơ sở khắc phục những tồn tại của 2 cuộc vận động này và nâng cấp đưa vào nhiều nội dung phù hợp với thực tiễn, cụ thể, thiết thực hơn. Thông qua tổ chức triển khai thực hiện, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu nổi lên là một điển hình cần được biểu dương.

Xã Bàu Đồn hiện có 07 ấp, 141 tổ dân cư tự quản, Với 4.547 hộ dân và 19.326 nhân khẩu. Năm 2011, xã bắt đầu tiến hành xây dựng nông thôn mới, với quá trình phấn đấu đến cuối năm 2015 đã đạt 13/19 tiêu chí, gồm: quy hoạch và thực hiện quy hoạch; thủy lợi; điện; bưu điện;chợ nông thôn; hộ nghèo; nhà ở dân cư; hình thức tổ chức sản xuất; y tế; văn hóa; môi trường; hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; Giáo dục; an ninh trật tự xã hội; tuy nhiên qua sơ kết đánh giá nhìn chung các tiêu chí đạt được chưa mang tính bền vững, chưa huy động được sức mạnh toàn dân, trong đó dân làm, dân giữ gìn và thụ hưởng. Năm 2016, huyện Gò Dầu chọn xã Bàu Đồn làm xã xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm đến cuối năm phải hoàn thành 19/19 tiêu chí. Để thực hiện tốc cuộc vận động do MTTQVN phát động và góp phần thực hiện có hiệu quả nhất việc vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã chủ động xây dựng kế hạch, tham gia thực hiện nhiều phần việc xây dựng nông thôn mới. Trước tiên, MTTQVN xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở địa bàn ấp theo phương châm “ Tuyên truyền, phát động thi đua, đăng ký tổ chức thực hiện”, “ Lấy kết quả thực tế đạt được làm nội dung tuyên truyền, vận động”, “ Lấy gương người tốt, việc tốt để tác động giáo dục”. Với mục tiêu, qua tuyên truyền nhằm  nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở nội dung của Cuộc vận động, MTTQ Việt Nam xã đã hiệp thương và phân công trách nhiệm giữa MTTQVN xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, phát huy tính sáng tạo, đa dạng các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên. Hướng dẫn các tổ chức thành viên ở xã,  ấp đăng ký thực hiện ít nhất một nội dung, công việc cụ thể, một công trình tự quản để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, và giảm nghèo bền vững, thống nhất việc vận động và hỗ trợ các gia đình cụ thể ở ấp, phấn đấu không có hộ nghèo nào không được một tổ chức chính trị- xã hội xã hỗ trợ, tư vấn để thoát nghèo bền vững.

Qua một năm cật lực thực hiện, các tiêu chí khó khăn tưởng chừng không thực hiện được đã được hoàn thành một cách mỹ mãn, cụ thể như: chỉ tiêu 2.3 (Đường ngõ, xóm sạch, không lầy lội vào mùa mưa và được cứng hóa); chỉ tiêu 2.4 (Đường trục chính nội đồng được cứng hóa xe cơ giới đi lại thuận tiện) , 30 tuyến đường dài 9.690m trị giá 625.690.000đ đã được nhân dân đóng góp thực hiện hoàn thành; Trong đó, bê tông xi măng 11 tuyến đường dài 3.650m trị giá 335.000.000đ và phún sỏi đỏ 19 tuyến đường dài 6.040m trị giá 290.000.000đ. Đặc biệt, Họ đạo Cao Đài ấp 01 xã Bàu Đồn đã tổ chức vận động tín đồ và trực tiếp thi công công trình bê tông xi măng đường hẻm số 8 ấp 01 dài 330m, trị giá 22.000.000đ, không tính tiền công. Đối với tiêu chí số 9, việc thực hiện chỉ tiêu 9.1: Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã thống nhất với Ủy ban nhân dân xã , Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã về phương án xây dựng nhà đại đoàn kết, tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy cho chủ trương để triển khai thực hiện. Kết quả đã xây dựng trao tặng 15 căn nhà đại đoàn kết (ĐĐK) trị giá 479.000.000đ, hoàn thành việc xây nhà ĐĐK cho hộ nghèo, số hộ nghèo trong xã được kéo giảm và hiện còn rất thấp. Về thực hiện tiêu chí 17: MTTQVN xã đã tổ chức tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận từ xã đến ấp, Tổ DCTQ và các tầng lớp nhân dân về các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường như: Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, Ngày môi trường thế giới 5/6. Tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Nhân dân xã Bàu Đồn xây dựng Khu dân cư xanh - sạch – đẹp, không rác thải gây ô nhiễm môi trường xây dựng nông thôn mới” và đăng ký cam kết hộ gia đình tham gia thực hiện bảo vệ môi trường được 141 cuộc có 4.547 người tham gia. Phát động thi đua và vận động nhân dân đăng ký thực hiện các mô hình tự quản như: “Con hẻm hàng rào cây xanh”, “Hộ gia đình tự quản không có rác thải trước cửa nhà”, “Hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm không gây ô nhiễm môi trường”, “Hộ gia đình có vườn hoa, cây cảnh”, “Hộ gia đình tín đồ Cao Đài gương mẫu thực hiện bảo vệ môi trường”…Có 7/7 khu dân cư đăng ký thực hiện và có  4.547 hộ/4.547 hộ đăng ký. Sinh hoạt thường xuyên ở tổ dân cư tự quản chấp hành pháp luật về việc cưới, việc tang, lễ hội nên nhân dân không còn chôn người chết trên đất thổ cư. Để góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã củng cố tổ chức và hoạt động 07 nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật ở 07 ấp, có 35 người được tập huấn về kỹ năng phổ biến, tuyên truyền các văn bản luật, tiến hành củng cố 141 tổ dân cư tự quản, tập huấn 69 người mới tham gia Ban điều hành tổ DCTQ. Trên cơ sở đó, nhân dân đã đồng thuận đóng góp tiền, ngày công và thực hiện các hoạt động thuộc trách nhiệm của hộ gia đình tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Qua triển khai thực hiện cuộc vận động, MTTQVN xã Bàu Đồn đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, MTTQVN xã đã biết vận dụng lồng ghép tốt vào các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì; bên cạnh đó MTTQVN xã đã tuyên truyền vận động sâu rộng trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân tạo ra sự đồng thuận, thống nhất cao, làm cho người dân hiểu, ý thức được mình là chủ thể xây dựng nông thôn mới, người dân tự xây dựng là chính, phát huy được vai trò người tiêu biểu ở cộng đồng dân cư. Từ đó, đã huy động được các nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, khắc phục biểu hiện trông chờ vào sự hỗ trợ của cấp trên, góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, các tiêu chí để năm 2016 đạt xã nông thôn mới như nghị quyết Huyện ủy Gò Dầu đề ra.

Nguyên Khôi


09/03/2017 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/DSC05764_Key_09032017094944.JPGXây dựng nông thôn mới1No
1 - 30Next
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 87/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/4/2010​ (hiệu lực đến ngày 26/04/2017).
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email: toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.
Địa chỉ: 006 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 066.3828888