Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin tuyên truyền

 
Thông tin tuyên truyền - Thông tin rà soát
 
Trong Quý I năm 2017, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 12 Quyết định quy phạm pháp luật (QPPL) của UBND tỉnh và 01 Quyết định cá biệt số 851/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 
 
Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để chấn chỉnh, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật.  
 
Thực hiện quy định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần định kỳ hàng năm tại Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
 
Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2016. 
 
Thực hiện quy định tại Điều 10 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Khoản 4 Điều 30 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Điều 22 Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. 
 
Ngày 18/3/2016, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ký ban hành Quyết định số 670/QĐ-UBND về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 
 
Thực hiện quy định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần định kỳ hàng năm tại Điều 20 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Điều 11 Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 
 
Để triển khai có hiệu quả, thống nhất, đồng bộ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2016, nhằm kịp thời phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc ban hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngày 05/02/2016, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 
 
Ngày 27/02/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014. Cụ thể như sau: 
 
Ngày 13/8/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1829/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Tây Ninh ban hành tính đến ngày 31/12/2013 hết hiệu lực. 
 
 
 
Theo Nghị định, nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt gồm: Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em không nơi nương tựa; trẻ em khuyết tật; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em vi phạm pháp luật; trẻ em nghiện ma túy; trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở; trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực; trẻ em bị bóc lột; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em bị mua bán; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc.

Những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Nhà nước trả hoặc hỗ trợ trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh hoặc giám định sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng các chính sách chăm sóc sức khỏe khác theo quy định của pháp luật.

Nhà nước cũng có chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cụ thể, nhà nước thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng đối với cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế; hỗ trợ chi phí mai táng và chế độ trợ cấp, trợ giúp khác cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội.

Nhà nước hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại theo quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội cho trẻ em bị xâm hại và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được bảo vệ khẩn cấp theo quy định.

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của pháp luật giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài ra, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác theo quy định tại Điều 48, 49, 50 Luật trẻ em.

Theo chinhphu.vn

Theo đó, giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng quy định tại Nghị định này là giấy tờ thuộc một trong các loại sau:

1- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật đất đai năm 1987, Luật đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2001, Luật đất đai năm 2003.

2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của Luật đất đai năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12.

3- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định tại Nghị định số 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị, Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở.

4- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định tại Pháp lệnh nhà ở năm 1991; Luật nhà ở năm 2005; Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 5/11/2001 của Chính phủ về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam; Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở; Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam; Điều 31, Điều 32 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; các giấy chứng nhận khác về quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng qua các thời kỳ.

5- Các loại giấy tờ đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận gồm: Các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai năm 2013; Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013 và quy định tại khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai hoặc giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và được cơ quan đăng ký đất đai xác nhận đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

6- Giấy tờ về đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ sau ngày 01/7/2004 nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, gồm: Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hợp đồng thuê đất kèm theo (nếu có) hoặc giấy tờ về trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7- Báo cáo rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất kiểm tra và quyết định xử lý theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

8- Giấy tờ về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng để thực hiện xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời các công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013.

9- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với công trình xây dựng biển quảng cáo, trạm viễn thông, cột ăng-ten tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

10- Hợp đồng thuê đất được giao kết giữa chủ đầu tư xây dựng công trình và người quản lý, sử dụng công trình giao thông hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đối với công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho giao thông theo quy định của pháp luật.

11- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất đã có giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định tại 1, 2, 3, 4 và 5 nêu trên nhưng đề nghị được cấp giấy phép xây dựng sử dụng vào mục đích khác với mục đích sử dụng đất đã được ghi trên giấy tờ đó.

12- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo đề nghị của cơ quan cấp giấy phép xây dựng để xác định diện tích các loại đất đối với trường hợp người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định tại 1, 2, 3, 4 và 5 nêu trên nhưng trên các giấy tờ đó không ghi rõ diện tích các loại đất để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/6/2017. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đã được nộp trước ngày 25/6/2017 nhưng chưa được cấp giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư cập nhật giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định tại Nghị định này để được cấp giấy phép xây dựng.

Theo chinhphu.vn

Nhiệm vụ chính của Đề án là xây dựng các chính sách phát triển nguồn lực quản lý khu bảo tồn, trong đó, rà soát, xây dựng và ban hành các quy định về mô tả vị trí việc làm của công chức, viên chức làm công tác bảo tồn và các chính sách khuyến khích công chức, viên chức công tác trong các khu bảo tồn và cơ quan quản lý khu bảo tồn; tổ chức hướng dẫn, triển khai và giám sát thực hiện các chính sách trên nhằm củng cố cơ cấu tổ chức và quản lý khu bảo tồn; rà soát, xây dựng và đề xuất ban hành chính sách đầu tư tài chính bền vững cho hoạt động của hệ thống khu bảo tồn phù hợp với Luật chuyên ngành, Luật Ngân sách và Luật Đầu tư công.

Bên cạnh đó, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm việc ở khu bảo tồn. Cụ thể, tăng cường năng lực đào tạo 01 - 03 cơ sở đào tạo có đủ năng lực để tập huấn và cấp chứng chỉ theo các chuyên đề về quản lý các khu bảo tồn; rà soát, đánh giá các trường chuyên ngành theo vùng, miền để chọn các đơn vị đủ năng lực để tổ chức các chương trình tập huấn và cấp chứng chỉ về các chuyên đề quản lý khu bảo tồn cho giai đoạn 2017 - 2020.

Rà soát kết quả và bài học kinh nghiệm đào tạo trong giai đoạn 2017 - 2018 và hoàn thiện một khung chương trình đào tạo chuyên ngành theo chuẩn năng lực ASEAN về các chủ đề theo mô tả vị trí, chức năng làm việc ở các khu bảo tồn; sử dụng tài liệu đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt từ năm 2013 về các chuyên đề để tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo tồn.

Nhiệm vụ khác của Đề án là ứng dụng công nghệ tiên tiến hỗ trợ công tác quản lý khu bảo tồn, theo đó, xây dựng, ban hành và thực hiện Quy trình báo cáo trực tuyến nhằm hỗ trợ quản lý hệ thống khu bảo tồn Việt Nam trước năm 2018; đến năm 2020 có 50%, đến năm 2025 có 70%, tầm nhìn đến năm 2030 có 100% khu bảo tồn xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin giới thiệu khu bảo tồn trên trang web.

Đào tạo và áp dụng công cụ Quản lý dữ liệu và Báo cáo tuần tra (SMART) cho toàn hệ thống các khu bảo tồn nhằm cải thiện công tác quản lý cơ sở dữ liệu tuần tra và giám sát đa dạng sinh học của khu bảo tồn; xây dựng hệ thống theo dõi diễn biến tài nguyên và đánh giá hiệu quả quản lý của 30% (đến năm 2020) và 50% (đến năm 2025) các khu bảo tồn ở Việt Nam thông qua việc ứng dụng công nghệ viễn thám kết hợp SMART.

Theo chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Theo đó, sẽ tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật; ngăn chặn hoạt động săn bắn, bẫy bắt và buôn bán trái pháp luật đến năm 2025 giảm 70% nạn săn bắn các loài linh trưởng; xây dựng ít nhất 03 trung tâm cứu hộ đạt tiêu chuẩn để thực hiện việc cứu hộ, tái thả các cá thể linh trưởng theo các quy trình.

Ngăn chặn săn, bắn

Một trong các nhiệm vụ của Đề án là nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật để bảo vệ các loài linh trưởng và môi trường sống của chúng. Cụ thể, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hỗ trợ hoạt động kiểm soát và thu giữ các loại súng săn trong các khu dân cư gần với môi trường sống của các loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Bên cạnh đó, xây dựng và hỗ trợ thực hiện chương trình tháo gỡ bẫy và ngăn chặn săn, bắn tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên có phân bố các linh trưởng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; áp dụng Công cụ báo cáo và giám sát không gian (SMART) cho các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên có các loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Các vườn quốc gia và khu bảo tồn có phân bố các loài linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ phân bổ ngân sách hàng năm để ưu tiên nghiên cứu, bảo vệ và giám sát các quần thể linh trưởng tại chỗ; có các hoạt động bảo vệ và ngăn chặn các hoạt động làm suy thoái rừng tại những khu vực là môi trường sống của các loài linh trưởng; tiến hành các hoạt động bảo vệ, phục hồi rừng và trồng rừng nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng môi trường sống cho các loài linh trưởng được ưu tiên bảo tồn tại chỗ.

Ưu tiên các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực hoặc gây chia cắt môi trường sống của các loài linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ khi lập kế hoạch và dự án phát triển của các vườn quốc gia và khu bảo tồn.

Nâng cao nhận thức bảo tồn cho cộng đồng địa phương

Nâng cao nhận thức và hành động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về bảo tồn linh trưởng thông qua các chương trình giáo dục bảo tồn. Cụ thể, nâng cao nhận thức các cơ quan pháp luật các cấp nhằm tăng cường xử lý các vi phạm và tội phạm về động vật hoang dã có liên quan đến các loài linh trưởng; kết hợp, lồng ghép nội dung tập huấn về bảo tồn linh trưởng trong Đề án tăng cường năng lực quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức bảo tồn cho các cộng đồng địa phương, đặc biệt lưu ý vai trò của phụ nữ và bình đẳng giới trong các hoạt động bảo tồn tại những khu vực có các loài linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; xây dựng và thực hiện chiến dịch truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về giảm thiểu tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc và liên quan tới các loài linh trưởng, đặc biệt tại các vùng đô thị.

Đồng thời, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo chuyên ngành về nghiên cứu và bảo tồn linh trưởng thông qua các chương trình học bổng của chính phủ và nguồn tài trợ từ các tổ chức và cá nhân, khuyến khích và tạo điều kiện cho nữ giới được tham gia đào tạo.

Tích hợp các hệ thống bài giảng về bảo tồn linh trưởng vào các chương trình đào tạo đại học và cao đẳng có đào tạo các chuyên ngành liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học để chuẩn bị và nâng cao kỹ năng cho những sinh viên học tập về công tác bảo tồn; tích hợp các bài giảng về bảo tồn đa dạng sinh học có nội dung về bảo tồn linh trưởng vào chương trình giáo dục phổ thông để tăng cường sự hiểu biết và nhận thức về công tác bảo tồn cho công chúng.

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chương trình truyền thông và quảng bá công tác bảo tồn linh trưởng nói riêng và bảo tồn thiên nhiên nói chung tại Việt Nam.

Theo Báo Tây Ninh Online

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Trảng Bàng: Thi thiết kế xe đạp tuyên truyền An toàn giao thôngNewTrảng Bàng: Thi thiết kế xe đạp tuyên truyền An toàn giao thông
Chiều 19.5, Huyện đoàn Trảng Bàng tổ chức Hội thi thiết kế xe đạp tuyên truyền An toàn giao thông 2017.

trang bang.jpg

Ban tổ chức chấm điểm sản phẩm của các đơn vị.

Trong thời gian 30 phút, với các chi tiết, hình ảnh, băng ron tuyên truyền, và các vật dụng trang trí cho xe đạp được chuẩn bị trước ở nhà, các thí sinh phải thiết kế một chiếc xe đạp vừa nêu bật được ý nghĩa của nội dung cần tuyên truyền về An toàn giao thông và vừa an toàn khi di chuyển.

Bố cục trang trí xe phải hài hòa, trọng lượng vừa phải, có thể tháo và lắp thuận tiện cho việc sử dụng nhiều lần, tiết kiệm, hiệu quả.

Sau hơn 30 phút thi, xe đạp của các đơn vị được chấm điểm và cho chạy diễu hành vòng quanh trung tâm thị trấn Trảng Bàng.

Kết thúc hội thi, giải nhất được trao cho Chi đoàn Công an huyện Trảng Bàng, giải nhì được trao cho xã Đoàn Phước Chỉ và giải ba thuộc về đơn vị xã Đoàn Bình Thạnh.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 6 giải khuyến khích cho các đơn vị khác.

Theo Báo Tây Ninh Online

20/05/2017 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-05/trang bang_Key_22052017094742.jpgAn toàn giao thông16Báo Tây Ninh OnlineNo
Thành phố triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017Thành phố triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
Chiều ngày 17/5/2017, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. Ông Nguyễn Hữu Mỹ, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

IMG-17051.jpg

Thành viên ban chỉ đạo phát biểu ý kiến.

Trong năm 2016, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, văn bản chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới; công tác tuyên truyền đúng định hướng; nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực, đồng lòng thực hiện; nhận thức về xây dựng nông thôn mới của hệ thống chính trị, nhân dân được nâng cao. Trong năm, xã Bình Minh duy trì, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã Tân Bình đạt 12/19 tiêu chí, xã Thạnh Tân đạt 15/19 tiêu chí. Tổng nguồn vốn đầu tư năm 2016 là 24,695 tỷ đồng, trong đó Vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu xây dựng nông thôn mới 24,400 tỷ đồng, Vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 295 triệu đồng.

Để tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, bền vững, làm thay đổi nhanh bộ mặt nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2017 đó là xã Bình Minh duy trì và nâng cao chất lượng đạt các tiêu chí xã nông thôn mới; xã Thạnh Tân phấn đấu thêm 02 tiêu chí trở lên gồm: Tiêu chí 5: trường học và tiêu chí 6: cơ sở vật chất văn hóa; xã Tân Bình phấn đấu đạt thêm 03 tiêu chí trở lên gồm: Tiêu chí 6: cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí 14: giáo dục và đào tạo; tiêu chí 17: môi trường và an toàn thực phẩm.

Song song đó, thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm là duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới đối với xã Bình Minh và tiến hành xây dựng nông thôn mới theo kiểu mẫu, gắn với cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 đảm bảo nhiệm vụ, chi tiêu, cơ cấu nguồn vốn theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg và yêu cầu tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Hữu Mỹ, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thường trực ban chỉ đạo ghi nhận những ý kiến góp ý của các thành viên để hoàn chỉnh báo cáo; rà soát chức năng nhiệm vụ từng đơn vị để phân công cho đúng; các công trình thực hiện năm 2017 hiện nay đã phân khai cho 3 xã nông thôn mới khoảng 25 tỷ, đề nghị chủ tịch UBND các xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt, đồng thời các công trình phải thực hiện trong năm 2017 không để qua năm sau, chủ tịch UBND xã đề xuất công trình chuẩn bị đầu tư năm 2017 để thi công năm 2018 đến ngày 31/10 không còn phê duyện nữa./.

 Thanh Vinh

19/05/2017 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-05/IMG-17051_Key_19052017092822.jpgXây dựng nông thôn mới10Thanh VinhNo
Sở Tư pháp giới thiệu quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnhSở Tư pháp giới thiệu quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh
Ngày 22/06/2015, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật số 80/2015/QH13 - Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, thay thế cho Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 ra đời (gọi tắt là Luật), có sự kế thừa và phát triển việc áp dụng thống nhất trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nói chung và của địa phương nói riêng. Để công tác văn bản ở địa phương được áp dụng thống nhất, Sở Tư pháp giới thiệu về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh như sau:

I. Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân

Quy trình, hồ sơ xây dựng ban hành Nghị quyết của HĐND được quy định tại Chương VIII, gồm 16 điều (từ Điều 111 đến Điều 126) của Luật.

Về quy trình, nhìn chung không có thay đổi nhiều, gồm 4 bước cơ bản sau:

Bước 1. Lập đề nghị và thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh do UBND tỉnh là cơ quan đề nghị

1. UBND tỉnh tự mình hoặc theo đề xuất của các sở, ban, ngành trực thuộc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND.

2. Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết

a) Đối với Nghị quyết quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên (quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật) thì hồ sơ thực hiện theo khoản 2 Điều 117 của Luật gồm có:

- Tờ trình về đề nghị xây dựng nghị quyết;

- Bản thuyết minh về căn cứ ban hành nghị quyết; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của nghị quyết; nội dung chính của nghị quyết; thời gian dự kiến đề nghị Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết.

b) Riêng đối với việc xây dựng nghị quyết thuộc các trường hợp tại Khoản 2, 3, 4 Điều 27 của Luật quy định về: Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; Biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì cơ quan lập đề nghị phải thực hiện thêm các bước quy định tại các Điều 112 đến Điều 116 của Luật. Cụ thể:

- Cơ quan đề nghị xây dựng nghị quyết phải thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 112 của Luật như tổng kết hoặc đánh giá các văn bản QPPL liên quan; tổ chức nghiên cứu thông tin tư liệu, điều ước quốc tế liên quan; xây dựng nội dung của chính sách, đánh giá tác động của chính sách; chuẩn bị hồ sơ đề nghị, lấy ý kiến về hồ sơ đề nghị, …

- Việc lấy ý kiến được thực hiện theo Điều 113 của Luật. Cụ thể: Đăng tải toàn bộ hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để nhân dân tham gia ý kiến, đồng thời lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, thời gian để các đơn vị góp ý không ít hơn 10 ngày, …

- Ngoài ra, căn cứ Điều 10 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì cơ quan đề nghị xây dựng nghị quyết phải:

+ Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của đến cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan, cơ quan, tổ chức khác có liên quan để lấy ý kiến;

+ Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

+ Hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để lấy ý kiến;

+ Trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức họp để lấy ý kiến về những chính sách cơ bản trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

+ Nghiên cứu ý kiến góp ý để hoàn thiện đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến phải được đăng tải cùng với các tài liệu khác trong hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của cơ quan lập đề nghị.

Sau khi kết thúc thời gian lấy ý kiến, cơ quan đề nghị xây dựng nghị quyết tổng hợp và tiếp thu ý kiến; gửi Sở Tư pháp thẩm định (thời gian thẩm định là 15 ngày); Cơ quan lập đề nghị là UBND tỉnh giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định hoàn thiện hồ sơ.

Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết theo quy định tại Khoản 3 Điều 117 của Luật gồm:

+ Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó phải nêu rõ sự cần thiết ban hành nghị quyết; mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của nghị quyết; mục tiêu, nội dung chính sách trong dự thảo nghị quyết và các giải pháp để thực hiện chính sách đã được lựa chọn; thời gian dự kiến đề nghị Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết.

+ Nội dung đánh giá tác động của từng chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó phải nêu rõ vấn đề cần giải quyết; mục tiêu ban hành chính sách; các giải pháp để thực hiện chính sách; các tác động tích cực, tiêu cực của chính sách; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích của các giải pháp; lựa chọn giải pháp của cơ quan, tổ chức và lý do lựa chọn; xác định vấn đề giới và tác động giới của chính sách.

+ Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách.

+ Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; bản chụp ý kiến góp ý.

+ Đề cương dự thảo nghị quyết.

+ Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Sở Tư pháp.

+ Quyết định thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 116 của Luật này.

+ Tài liệu khác (nếu có).

- UBND cấp tỉnh xem xét, thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết (UBND tỉnh tổ chức phiên họp để xem xét các đề nghị xây dựng nghị quyết)

- Đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh gửi đến thường trực HĐND tỉnh để xem xét, quyết định. Nếu chấp thuận thì phân công cơ quan tổ chức trình (UBND tỉnh) trình dự thảo Nghị quyết và quyết định thời hạn trình HĐND tỉnh dự thảo nghị quyết; UBND tỉnh sẽ  phân công cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp soạn thảo dự thảo nghị quyết.

Bước 2. Soạn thảo và lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết (Điều 120 của Luật)

Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức xây dựng dự thảo phải chủ động phối hợp để đăng tải các tài liệu về dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh ít nhất là 30 để lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức và những cơ quan, tổ chức; cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản.

Bước 3. Thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định trình dự thảo Nghị quyết, thẩm tra dự thảo nghị quyết

1. Thẩm định

Cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật  gửi Sở Tư pháp thẩm định chậm nhất là 20 ngày trước ngày UBND tỉnh họp quyết định việc trình dự thảo Nghị quyết lên HĐND tỉnh.

Sở Tư pháp tiến hành thẩm định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định và gửi báo cáo cho cơ quan chủ trì soạn thảo. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình UBND tỉnh.

2. Trình UBND tỉnh quyết định trình dự thảo nghị quyết

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi hồ sơ dự thảo theo quy định tại khoản 1 Điều 122 của Luật đến UBND tỉnh để chuyển đến các thành viên của UBND tỉnh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày UBND tỉnh họp.

Tại phiên họp, UBND tỉnh có trách nhiệm xem xét, thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số quyết định việc trình dự thảo nghị quyết ra HĐND tỉnh.

2. Thẩm tra

Chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND, UBND tỉnh trình dự thảo nghị quyết phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết (thành phần hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 124 của Luật) đến Ban của HĐND được phân công thẩm tra để thẩm tra. Ban có trách nhiệm thẩm tra phải gửi báo cáo thẩm tra đến Thường trực HĐND chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp của HĐND.

Bước 4. Thông qua dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ dự thảo nghị quyết để gửi đến đại biểu HĐND tỉnh chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp của HĐND (thành phần hồ sơ gửi theo quy định tại khoản 1 Điều 125 của Luật).

Tại kỳ họp của HĐND tỉnh tiến hành việc xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết theo trình tự quy định tại Điều 126 của Luật.

mohinhvbqp.jpg

II. Quyết định của UBND tỉnh

Quy trình, hồ sơ xây dựng ban hành quyết định của UBND tỉnh được quy định tại Chương IX gồm 6 điều (từ Điều 127 tới Điều 132) của Luật, gồm 4 bước cơ bản sau:

Bước 1. Lập đề nghị xây dựng Quyết định

Quy định cụ thể cơ quan, cá nhân sau có quyền và trách nhiệm đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp xem xét kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để quyết định và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo.

Bước 2. Soạn thảo và lấy ý kiến dự thảo              

Cơ quan đề nghị cũng là cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 128 của Luật.

Lấy ý kiến dự thảo thực hiện theo quy định tại Điều 129 viện dẫn áp dụng theo Điều 120 của Luật và tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo.

Bước 3. Thẩm định

Cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị hồ sơ thẩm định theo quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật gửi Sở Tư pháp. Sở Tư pháp tiến hành thẩm định trong 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định. Báo cáo thẩm định gửi cho cơ quan chủ trì soạn thảo.

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo (Hồ sơ dự thảo quy định tại khoản 1 Điều 125 của Luật) trước khi trình UBND tỉnh quyết định (đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình).

Bước 4. Trình, thông qua dự thảo và ký ban hành

Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo đến UBND tỉnh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày UBND họp để chuyển đến các thành viên UBND tỉnh.

Tại phiên họp của UBND tỉnh thì việc thông qua, ký ban hành thực hiện theo Điều 132 của Luật.

mohinhvbqp2.jpg

III. Về xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn

Điều 146 Luật năm 2015 quy định các trường hợp được xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo trình tự thủ tục rút gọn, gồm 05 trường hợp sau: (1) Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; (2) Trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; (3) Trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo quyết định của Quốc hội; (4) Trường hợp để ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định; (5) Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

Quy định cụ thể, rõ ràng hơn trình tự, thủ tục xây dựng, xem xét, thông qua văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn (Điều 148, Điều 149 Luật năm 2015). Ví dụ: nếu tổ chức lấy ý kiến thì thời hạn lấy ý kiến không quá hai mươi ngày; việc thẩm định, thẩm tra phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản; quy trình xem xét, thông qua được thực hiện theo trình tự tương ứng với trình tự xem xét, thông qua văn bản đó.

Trên đây là quy trình xây dựng văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, hy vọng sẽ cung cấp cho những cán bộ, công chức tham gia vào quá trình soạn thảo văn bản QPPL có một cái nhìn khái quát về quy trình cũng như điểm mới của quy trình xây dựng văn bản QPPL của chính quyền địa phương cấp tỉnh./.

 

                                                                                                                            Kim Ngọc

19/05/2017 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhổ biến, Hướng dẫn14No
Kết quả 5 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnhKết quả 5 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh
Với mục tiêu nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động vùng nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế... trong những năm qua, công tác nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện với những giải pháp chủ động và hiệu quả. Sau 5 năm thực hiện đề án, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khen ngợi.

nghemay.jpg

Buổi bế giảng Lớp may công nghiệp.

Qua 5 năm, Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đào tạo được 28.005 người/25.000 người đạt 112% so với chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, có 25.719 người được tạo việc làm tại các vùng nông thôn, chiếm tỷ lệ 91,84% so với số lao động nông thôn tham gia học nghề, tỷ lệ nữ tham gia là 13.277 chiếm tỷ lệ 47,41%.

Trong tổng số 28.005 lao động nông thôn tham gia học nghề có 23.401 người học nghề nông nghiệp chiếm tỷ lệ 83,56% so số lao động nông thôn tham gia học nghề; có 4.604 người học nghề phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ 16,44% so số lao động nông thôn tham gia học nghề.

Theo đó, chương trình đã tổ chức đào tạo 33 nghề trong đó có 21 nghề nông nghiệp và 12 nghề phi nông nghiệp. Các lớp dạy nghề này gắn liền với đời sống sản xuất, trang bị cho học viên những kiến thức, nâng cao tay nghề, có thể tự tạo việc làm hoặc tìm việc làm, góp phần cải thiện đời sống.

Được biết Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ, được cụ thể hóa tại Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 15/01/2011 của về ban hành Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

KGVX

19/05/2017 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-05/nghemay_Key_19052017094327.jpgXây dựng nông thôn mới18KGVXNo
Gương phụ nữ trong thời kỳ đổi mớiGương phụ nữ trong thời kỳ đổi mới
Những năm qua, phụ nữ Tây Ninh từng bước khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình trong các phong trào, hoạt động hội phụ nữ, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế ở địa phương, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho các gia đình.

Chị Nguyễn Thị Kim Phụng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu và dì út Láng, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng là một trong những điển hình trong phong trào, hoạt động hội phụ nữ.

Tham gia hoạt động Hội từ năm 2008, gần 9 năm qua, chị Nguyễn Thị Kim Phụng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu được nhiều hội viên quý mến vì đã giúp đỡ, tạo việc làm ổn định cho nhiều nữ lao động nông thôn. Với tinh thần chịu khó học hỏi và tích cực bám sát thực tế ở cơ sở và bằng hành động cụ thể, chị đã  vận động các chị em hội viên tham gia hàng loạt các mô hình, dự án. Đơn cử như đầu năm 2012, chị Phụng thành lập Tổ may gia công, tạo việc làm cho 23 chị em lúc nông nhàn. Mỗi thành viên tham gia vào tổ này đã có thu nhập từ 3 đến 4,5 triệu đồng/tháng. Hay như năm 2014, chị Phụng tiếp tục cho ra mắt Tổ phục vụ hiếu hỷ với 16 người tham gia. Đến nay, Tổ này đã tạo việc làm thường xuyên cho 146 lượt người, mỗi người có thêm thu nhập ổn định từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, chị còn tổ chức thành lập Tổ góp vốn xoay vòng với 367 người tham gia; xây dựng mô hình Hũ gạo tình thương để hàng tháng hỗ trợ trên 600kg gạo cho 16 hội viên phụ nữ nghèo; phối hợp ngành chức năng mở các lớp dạy nghề, xét cho vay vốn đối với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn....

Chị Phụng (đứng giữa) tặng quà cho một gia đình hội viên nghèo.

Chị Phụng còn trực tiếp vận động các mạnh thường quân giúp đỡ cho nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Trong năm 2016 vừa qua, chị đã huy động nguồn quỹ để xây dựng 2 căn nhà mái ấm tình thương; tổ chức cho 45 hội viên được khám bệnh, nhận thuốc miễn phí; tặng 120 phần quà cho các hội viên và trẻ em nghèo; trao 10 suất học bổng Trần Thị Sanh, 600 quyển tập cho các em học sinh nữ; hỗ trợ cho 3 gia đình hội viên phụ nữ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, ốm đau…

Thông qua những việc làm trên, chị Phụng đã giúp cho hoạt động của Hội LHPN xã Bàu Năng phát triển, vươn lên đạt vững mạnh nhiều năm liền, được các cấp Hội, chính quyền địa phương tặng nhiều bằng khen. Riêng chị được UBND tỉnh tặng 2 bằng khen, Hội LHPN tỉnh và UBND huyện Dương Minh Châu tặng nhiều giấy khen.

Còn riêng dì út Láng, đã hơn 70 tuổi, cái tuổi nghỉ ngơi cùng con cháu nhưng hàng ngày dì vẫn rong rủi khắp ấp với chiếc xe đạp của mình để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

Dì Láng cho biết, những ngày đầu làm công tác Hội dì gặp rất nhiều khó khăn, Lộc Trát là ấp nghèo nhất trong xã, trình độ phụ nữ còn hạn chế nên việc vận động chị em tham gia công tác Hội và tập hợp sinh hoạt hội viên rất khó khăn, số hội viên dần dần mất đi nhưng Dì quyết không nản chí, kiên trì giải thích, tuyên truyền cho chị em hiểu về quyền, nghĩa vụ của phụ nữ khi tham gia công tác Hội. Bên cạnh đó, gia đình hội viên nào gặp khó khăn thì Dì tìm cách giúp đỡ. Nhờ đó, chị em ngày càng tin tưởng và tham gia công tác Hội ngày càng đông, uy tín của dì cũng được nâng lên, chi hội dì phụ trách luôn đạt vững mạnh, được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đánh giá cao.

Dì Út Láng với chiếc xe đạp, người bạn đồng hành trong công tác Hội cùa dì.

Ngoài hoàn thành tốt công tác Hội, dì còn thực hiện tốt nhiệm vụ địa phương giao và các hoạt động xã hội như trong xây dựng nông thôn mới, bản thân dì đã vận động chị em đóng góp với số tiền trên 50 triệu đồng, nâng cấp 100% các tuyến đường trong ấp, dì còn là cộng tác viên dân số, tổ trưởng tổ tự quản, tổ trưởng tổ vay vốn của ấp. Bản thân dì luôn là tấm gương sáng trong học tập theo Bác, sống giản dị, gần gũi và quan tâm hội viên, phụ nữ, là cán bộ Hội gương mẫu trong thực hiện các phong trào ở địa phương.

Những lúc khó khăn, có đôi khi dì nản chí, muốn từ bỏ Hội nhưng dường như công tác Hội, sự gắn bó với chị em phụ nữ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của dì. Với những đóng góp của dì, nhiều năm liền dì được Uỷ ban nhân dân xã, Hội LHPN xã Gia Lộc tặng nhiều giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đóng góp tích cực cho phong trào của địa phương, đặc biệt dì còn được Huyện ủy Trảng Bàng tặng giấy khen trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh.

Chị Phúc và dì Láng là một trong những điển hình trong phong trào, hoạt động hội phụ nữ. Thông qua những hoạt động thiết thực đó trong cuộc sống của các chị, đã góp phần nâng cao nhận thức, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước trong chị em hội viên, giúp chị em gắn bó hơn với tổ chức hội, và tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, đầu tư phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia công tác xã hội. Qua đó, từng bước xây dựng các mô hình gia đình người phụ nữ mới theo 4 chuẩn mực "No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc".

MN (nguồn HLHPN tỉnh)

19/05/2017 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgĐề án 3439MNNo
Sở Lao động Thương binh và Xã hội lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020NewSở Lao động Thương binh và Xã hội lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020
<a href="http://layykien-soldtbxh3.tayninh.gov.vn/"><img src="/PublishingImages/Lists/ThongTinTuyenTruyen/TatCa/sldtbxh.jpg" alt="bannersoxd1.png"alt=""/></a>
19/05/2017 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgGóp ý văn bản QPPL1No
UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền lần XI năm 2017UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền lần XI năm 2017
Ngày 18/5/2017 tại khách sạn Sunrise, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền lần XI năm 2017.

Tham dự Hội nghị có ông Đoàn  Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; ông Ngô Văn Đông  Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám  đốc Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền; ông Nguyễn Thanh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan giúp việc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị xã hội; Ban Tổ chức địa phương giải, các Tiểu ban giúp việc; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức giải.

Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền lần XI năm 2017 đã để lại ấn tượng với người hâm mộ trong và ngoài tỉnh. Việc đăng cai tổ chức giải đấu thể thao mang tầm quốc tế cũng là dịp Tây Ninh quảng bá hình ảnh con người, quê hương Tây Ninh đến với cộng đồng quốc tế.   

Tại Hội nghị ông Ngô Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám  đốc Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền thay mặt Ban Tổ chức giải Trung ương đã đánh giá cao những kết quả đạt được, đây được xem là một giải thành công nhất trong 11 lần tổ chức giải, ông Đông cũng đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo của tỉnh và sự cổ vũ nhiệt tình của người của người dân Tây Ninh đã giúp cho giải thành công tốt đẹp và mong muốn tương lai gần Tây Ninh có đội bóng chuyền nữ phục vụ người dân tỉnh nhà.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban Tổ chức địa phương giải đã đánh giá cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao và nêu ra những hạn chế trong một số khâu trong công tác tổ chức giải và một số phương hướng nhiệm vụ cần thực hiện cho các sự kiện do tỉnh đăng cai.

hinh3.jpg

Ông Nguyễn Thanh Ngọc Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh các doanh nghiệp.

Cũng tại hội nghị, 29 tập thể, 77 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức giải đã được nhận bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.

KGVX

19/05/2017 9:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-05/hinh3_Key_19052017082526.jpgGiải Bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền lần thứ XI năm 201742KGVXYes
Theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCryTheo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) vừa có văn bản gửi các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin của các bộ, ngành, tổng công ty, tập đoàn kinh tế, tổ chức tài chính và ngân hàng, các doanh nghiệp hạ tầng internet, viễn thông, điện lực, hàng không, giao thông vận tải... yêu cầu thực hiện khẩn cấp một số biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn việc tấn công của mã độc Ransomware WannaCry.

Theo VNCERT mã độc Ransomware WannaCry là mã độc rất nguy hiểm, có thể đánh cắp thông tin và mã hóa toàn bộ máy chủ hệ thống đồng thời với các lỗ hổng đã công bố, Tin tặc khai thác và tấn công sẽ gây lên nhiều hậu quả nghiệm trọng khác.

Theo đó, VNCERT yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo theo dõi, ngăn chặn kết nối đến các máy chủ điều khiển mã độc WannaCry và cập nhật vào các hệ thống bảo vệ như: IDS/IPS, Firewall...;

Nếu phát biện cần nhanh chóng cô lập vùng/máy đã bị phát hiện;

Để phòng các cuộc tấn công quy mô lớn và nguy hiểm khác, các đơn vị cần kiểm tra và thực hiện gấp các theo hướng dẫn trước đây tại văn bản 80/VNCERT-ĐPƯC ngày 9/3/2016 cảnh báo hình thức lây nhiễm mới của mã độc mã hóa tài liệu (Ransomware) và văn bản 123/VNCERT-ĐPƯC ngày 24/4/2017 cảnh báo các phương thức tấn công khai thác hệ thống mới của nhóm tin tặc Shadow Brokens tại địa chỉ:

http://www.vncert.gov.vn/baiviet.php?id=24

http://vncert.gov.vn/baiviet.php?id=52;

MN

18/05/2017 8:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgAn toàn thông tin6MNNo
Hành trình phá án, bắt giữ các đối tượng trong băng siêu trộmHành trình phá án, bắt giữ các đối tượng trong băng siêu trộm
Vừa qua, Công an huyện Dương Minh Châu đã phối hợp với Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bắt giữ đối tượng Trần Minh Tình (sinh năm 1987, ngụ thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Tháng 9 năm 2016, Tình cùng với đồng bọn là Nguyễn Đình Hiệp (sinh năm 1988, ngụ thôn 1, xã Vũ Cát Phong (ngụ thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Ngày 5 tháng 9 năm 2016, Tình, Hiệp và Phong cùng nhau thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại nhà bà Lê Thị Tuyết Hoa (sinh năm 1972, ngụ ấp Phước Long 1, xã Phan, huyện Dương Minh Châu). Hiệp và Phong bị bắt khẩn cấp ngay sau đó, riêng tình bỏ trốn.

Hành trình phá án

Tháng 9.2006, trên địa bàn huyện Dương Minh Châu liên tục xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập. Các đối tượng lợi dụng chủ nhà đi vắng, cắt rào, cắt khóa vào nhà lấy trộm tài sản. Trước tình hình trên, Ban lãnh đạo Công an huyện Dương Minh Châu đã chỉ đạo cho Đội cảnh sát hình sự Công an huyện tập trung lực lượng, triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời vận động người dân hỗ trợ tuy tìm dấu vết tội phạm.

Quá trình điều tra, Công an huyện nhận được thông tin: Vào thời điểm xả ra vụ mất trộm ở nhà bà L.T.T.H, người dân có nhìn thấy xe ô tô màu đỏ-đen mang biển số "93A…" chạy về hướng cầu K13 thuộc xã Bàu Năng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Công an các địa phương, đồng thời triển khai lực lượng truy tìm tội phạm. Trong lúc tuần tra trên địa bàn xã Bến Củi, Công an huyện phát hiện một xe ô tô có đặc điểm như trên đang chạy về hướng huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Lần theo chiếc xe này, Công an huyện Dương Minh Châu tìm đến Công ty TNHH dịch vụ thương mại T.T (khu phố 4, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, nơi sở hữu chiếc xe trên). Các cán bộ điều tra được ông N.N.T (Sinh năm 1968, giám đốc công ty) xác nhận: Vào ngày 4.9.2016, ông có cho một thanh niên tên Nguyễn Đình Hiệp thuê xe ô tô màu đỏ-đen, biển số 93A…thời gian 3 ngày (từ ngày 4.9 đến ngày 7.9.2017 với giá 900.000 đồng/ngày).

Xét thấy đã có đầy đủ cơ sở xác định các đối tượng trong vụ trộm này, ngày 6.9, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp với Công an thị xã Phước Long bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Hiệp về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ trên người đối tượng 2.400.000 đồng, 2 ĐTDĐ. Khám xét khẩn cấp nhà ở đối tượng, Công an Dương Minh Châu phát hiện và thu giữ thêm 2 xe mô tô, 2 laptop, 1 tivi, 2 đồng hồ đeo tay, 1 máy ảnh và 24.000.000 đồng. Qua đấu tranh khai thác, Hiệp cùng với Vũ Cát Phong và Trần Minh Tình trộm được. Công an huyện Dương Minh Châu tiếp tục bắt giữ Vũ Cát Phòng, riêng Trần Minh Tình bỏ trốn đến ngày 12.3.2017 thì bị bắt.

Những phi vụ của băng siêu trộm

Kết quả điều tra đã có đủ cơ sở xác định, đến nay băng siêu trộm Hiệp, Tình Phong đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Dương Minh Châu. Trong đó, Hiệp, Tình, Phong cùng nhau thực hiện 4 vụ: Hiệp và Tình cùng nhau thực hiện 1 vụ.

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ ngày 26.7.2016, Hiệp thuê xe ô tô loại 7 chỗ ngồi ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước để chở Tình đi trộm. Khi đi đến ấp 1, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, Tình thấy nhà chị L.T.B.H khóa cửa rào, không có người trông coi nên kêu Hiệp dừng xe. Tình đi vòng ra phía sau nhà cắt hàng rào B40, phá cửa vào bên trong trộm 1 cái túi da có chứa laptop, 2.000.000 đồng và 2 điện thoại di đồng. Về Bình Phước, Tình chia cho Hiệp 1 laptop và 1 điện thoại di động vừa trộm được.

Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8 năm 2016, Hiệp tiếp tục thuê xe chở đồng bọn đi trộm. Lần này có Vũ Cát Phong cùng tham gia. Khi đi qua ấp A4, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu. Hiệp thấy nhà chị T.T.T.O khóa cửa, không có người trông coi, nên dừng xe để Tình và Phong đi vào phá cửa. Sau đó, Tình vào bên trong nhà lấy trộm 1 sợi dây chuyền vàng 18k, trọng lượng 5 chỉ, 1 vòng đeo tay vàng 18k, trọng lượng 2 chỉ; 1 nhẫn vàng 24 k trọng lượng 0,5 chỉ, 1 nhẫn vàng 24k trọng lượng 1 chỉ; 16.600.000 đồng; 1 điện thoại di động rồi cả ba cùng nhau tẩu thoát.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, tại ấp Thuận Tân, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu bọn chúng tiếp tục đột nhập vào nhà bà N.T.P lấy trộm được 1 nhẫn vàng 18k trọng lượng 1 chỉ, 10.000.000 đồng, 1 chiếc vòng đeo tay vàng 2k trọng lượng 3 chỉ, 1 dây chuyền vàng 24k trọng lượng 5 chỉ, 60 triệu đồng và 80 tờ tiền Đài Loan mệnh giá 1.000 Tân Đài tệ, 2 điện thoại di động. Trên đường về, các đối tượng bán số vàng và tiền Đài Loan vừa trộm được, chia nhau mỗi người được 53.000.000 đồng và 1 ĐTDĐ.

Tiếp đó, khuya ngày 5.9.2016, Hiệp lái xe ô tô thuê ở thị xã Phước Long chở Tình và Phong đến huyện Dương Minh Châu để trộm. Cũng thủ đoạn cũ, cách làm cũ, Tình và Phong lấy trộm tại nhà của anh T.M.H, ngụ ấp B2, xã Phước Minh 1 sợi dây chuyền vàng 18k trọng lượng 1 chỉ, 47.000.000 đồng, 1 laptop. Sau đó, bọn chúng tiếp tục di chuyển đến khu vực xã Phan để kiếm thêm. Tại đây, tình và Phong đập vỡ kính, bẻ song sắt cửa sổ, trèo vào nhà chị L.T.T.H phá két sắt, lục lạo các tủ, lấy được 25 triệu đồng và 1 tờ tiền mệnh giá 100 USD. Trên đường tẩu thoát, thấy có lực lượng Công an tuần tra, sợ bị phát hiện, Tình kêu Phong vứt bớt 1 số trài sản trộm được xuống đường. Về đến huyện Bù Gia Mập, số "chiến lợi phẩm: trộm được trong ngày còn lại trị giá 72 triệu đồng, bọn chúng chia nhau mỗi người 22 triệu đồng, số còn lại trả tiền thuê xe, đổ xăng, ăn, uống…

Tuy nhiên, đến ngày 6.9.2016, Hiệp và Phong bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dương Minh Châu bắt khẩn cấp. Còn Tình bỏ trốn, bị truy nã, đến ngày 12.3.2017 bị bắt.

Tổng số tài sản bọn chúng lấy trộm được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 350 triệu

Truy bắt Trần Minh Tình

Trần Minh Tình là đối tượng truy nã cáo già và nguy hiểm. Vào tù ra khám từ năm 17 tuổi, đến nay, Tình đã có rất nhiều tiền án, tiền sự nên rất ma mãnh và liều lĩnh. Để trốn truy nã, Tình không ở nhà mình, cũng không ở nhà bà con mà di chuyển liên tục qua nhiều địa bàn khác nhau, thường là những vùng rừng núi, biên giới. trong người Tình lúc nào cũng thủ sẵn vũ khí, sẵn sang chống trả nếu như bị bắt.

Để bắt được Tình, Công an huyện Dương Minh Châu phải nhờ đến sự hỗ trợ của Công an tỉnh Bình Phước, đặc biệt là Công an huyện Bù Đăng. Ngày 12.3.2017, các trinh sát được người dân báo tin là thấy Tình xuất hiện ở khu vực thị trấn Đức Long, huyện Bù Đăng, tổ công tác lập tức hành động để bảo đảm an toàn cho người dân, các trinh sát phải chờ đối tượng di chuyển ra khỏi thị trấn. Nhưng khi ra khỏi thị trấn, đối tượng di chuyển bằng xe máy với tốc độ rất cao. Tuy nhiên khi đao đi vun vút, bỗng Tình giảm tốc độ và móc điện thoại ra nghe, không bỏ qua cơ hội vàng, các trinh sát nhanh chóng ập đến, quật ngã, khống chế hắn không kịp siết cò dù đạn đã lên nòng.

Quá trình điều tra, Tình khai ngoài 5 vụ trộm cắp tài sản thực hiện trên địa bàn huyện Dương Minh Châu cùng với Phòng và Hiệp, Tình còn thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình phước cùng với các đối tượng khác. Cụ thể, tại huyện Bù Gia Mập, Tình cùng với đồng bọn thực hiện 2 vụ trộm tiền và vàng, tổng trị giá 458 triệu đồng. Tại huyện Bù Đăng, bọn chúng thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản, lấy được số tiền hơn 12 triệu đồng và nhiều tài sản khác.

Con đường dẫn đến phạm tội

Những cán bộ trực tiếp tham gia điều tra vụ án và truy bắt Trần Minh Tình cho biết, mặc dù Tình và đồng bọn trộm cắp được số tiền rất lớn, nhưng vợ con của Tình lại sống rất khổ sở trong căn nhà ọp ẹp. Vậy số tiền mà Tình và đồng bọn trộm được đi đâu hết.

Tình cho biết, cuộc đời của Tình gắn liền với tù tội từ năm 17 tuổi, nhiều lần vào tù ra khảm cũng vì đam mê cờ bạc. Ban đầu, Tình chỉ tham gia những song bạc nhỏ ở Việt Nam. Nhưng do luật pháp nước ta cấm đánh bạc, để thỏa mãn máu đỏ đen, Tình qua những casino bên Campuchia đánh bạc, với số tiền cá cược có khi lên đến 200-300 triệu đống/ván. Có lần Tình thắng bạc đến vài tỷ đồng, nhưng thua lại ngay sau đó. Đến giờ này, vợ con Tình vẫn phải sống khổ sở, mong một căn nhà lành lặn để ở cũng không có.

Một trong những người cũng đam mê đánh bạc và cùng với Tình tham gia nhiều vụ trộm là Vũ Cát Phong, người đồng hương, cũng bị bắt trong vụ án này. Ngoài cờ bạc, Phong còn là đối tượng nghiện ma túy.

Ông bà ta thường nói "Cờ bạc là bác thằng bần" quả không sai.

MN (theo Báo Tây Ninh)

18/05/2017 8:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc7MNNo
Sở Tư pháp lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hànhNewSở Tư pháp lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành
<a href="http://layykien-sotp.tayninh.gov.vn/"><img src="/PublishingImages/Lists/ThongTinTuyenTruyen/TatCa/sotp.jpg" alt="bannersoxd1.png"alt=""/></a>
17/05/2017 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgGóp ý văn bản QPPL1No
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình an ninh trật tựHội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình an ninh trật tự
Ngày 15.5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến về tình hình an ninh trật tự trong nước thời gian gần đây.

Ở điểm cầu Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng lãnh đạo các ngành liên quan tham dự.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình an ninh trật tự

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các ban, ngành trung ương, địa phương đã nghe báo cáo về tình hình an ninh trật tự trong nước thời quan qua và ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên toàn quốc đã đạt được những kết quả rõ nét, góp phần quan trọng ổn định chính trị, bảo vệ đất nước.

Tình hình tội phạm cơ bản được kiểm soát; việc đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động đạt hiệu quả, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, chống phá...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình an ninh trật tự trong toàn quốc thời gian qua vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Có nơi, có lúc, cấp ủy, chính quyền địa phương còn lơ là, mất cảnh giác trước các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an tăng cường chỉ đạo, khắc phục những hạn chế trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hiệu quả, qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo Báo Tây Ninh Online

16/05/2017 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-05/truc tuyen_Key_16052017103327.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc36Yes
Công an Tân Châu: Bắt cặp vợ chồng dụ dỗ nhiều người bán ma túy Công an Tân Châu: Bắt cặp vợ chồng dụ dỗ nhiều người bán ma túy
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu cho biết đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Đây là đường dây mua bán ma túy lớn do vợ chồng Trần Thị Trúc Phượng (40 tuổi) và Đặng Hoàng Phúc (32 tuổi), cùng ngụ thị trấn Tân Châu) cầm đầu.

Công an Tân Châu: Bắt cặp vợ chồng dụ dỗ nhiều người bán ma túy
7 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy bị Công an bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm vợ chồng Phượng, Phúc; Nguyễn An Khương, Nguyễn Hoàng Sự, Nguyễn Văn Thái Long, Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Quang Vinh (ngụ Tân Châu).

Khoảng 19 giờ ngày 14.5, tại quán cà phê T.L ở khu phố 4, thị trấn Tân Châu, Công an huyện bắt quả tang Nguyễn An Khương đang bán trái phép ma túy cho 2 người nghiện. Tiếp đó, Công an mời 24 đối tượng liên quan làm việc và bắt khẩn cấp các đối tượng trong đường dây ma tuý: Phượng, Phúc, Vinh, Minh Khang, Sự, Long. Tang vật thu giữ gồm 5 bịch ma túy tổng hợp có trọng lượng gần 6 g; 5 nỏ thủy tinh; 25 hộp quẹt; 12 điện thoại di động và nhiều đồ vật liên quan khác.

Phúc là người nghiện ma túy, có 1 tiền án, 2 tiền sự và sống  như vợ chồng với Phượng tại phòng trọ. Hằng ngày, vợ chồng Phượng, Phúc tụ tập nhiều đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự tại phòng trọ để đánh bạc và chơi ma túy.

Để phục vụ cho việc bán ma túy thuận lợi, Phượng, Phúc dụ dỗ, lôi kéo những thanh niên độ tuổi từ 16-17 tuổi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống lang thang, bỏ học, nghiện ma túy… đến sống chung và nhận làm con nuôi để đưa các em này vào hoạt động phạm tội.

Hằng ngày, tại phòng trọ, các vườn cao su hay những đoạn đường vắng, Phượng và Phúc bán trực tiếp ma túy cho những người nghiện với giá từ 8-10 triệu đồng, còn Vinh, Long, Khương, Sự, Khang đứng ngoài cảnh giới.

Ngoài ra, khi có khách quen điện thoại mua ma túy thì Phúc, Phượng giao cho Vinh, Long, Khương, Sự, Khang đi bán. Để trả công cho những đứa con nuôi, mỗi ngày vợ chồng Phượng, Phúc cho chúng ma túy sử dụng và tiền tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Báo Tây Ninh Online

16/05/2017 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-05/duong day_Key_16052017103838.jpgChương trình phòng chống ma túy13No
Sở Lao động Thương binh và Xã hội lấy ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết cuả HĐND tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020Sở Lao động Thương binh và Xã hội lấy ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết cuả HĐND tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020
<a href="http://layykien-soldtbxh.tayninh.gov.vn/"><img src="/PublishingImages/Lists/ThongTinTuyenTruyen/NewForm/sonn_banner.jpg" alt="bannersoxd1.png"alt=""/></a>
16/05/2017 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgGóp ý văn bản QPPL21No
Công bố, công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh           Công bố, công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh          
Ngày 15/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1069/QĐ-UBND công bố, công khai Bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, có 43 TTHC được công bố (Cấp tỉnh: 35 TTHC, Cấp huyện: 08 TTHC). Nội dung các thủ tục hành chính được đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng và UBND cấp huyện có trách nhiệm niêm yết công khai tại bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả", công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có) và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh.

NC

16/05/2017 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgCải cách hành chính33No
UBND tỉnh chỉ đạo: Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017UBND tỉnh chỉ đạo: Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017
Ngày 11/5/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1208/UBND-KTN chỉ đạo các Sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung như sau tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017.

​Chủ đề năm 2017: “Nước sạch và Vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, có thể kéo dài đến ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ hội của địa phương.

Trên cơ sở điều kiện cụ thể, từng địa phương, cơ quan tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tham gia thực hiện chương trình chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít tinh phát động điểm với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, học sinh, cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh; tổ chức tham quan công trình cấp nước và vệ sinh công cộng kết hợp tuyên truyền vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, nguồn nước cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả và bền vững.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình…), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương. Tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về nước sạch và giữ gìn vệ sinh bằng các hình thức tọa đàm, biểu diễn văn nghệ, thi viết, vẽ. Tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng.Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường, làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

      Vũ Anh

16/05/2017 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgBảo vệ môi trường11No
Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của nhân dân vào công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sảnHuy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của nhân dân vào công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản
Đề án phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 (Đề án) đã được ban hành nhằm mục đích nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng, Chính quyền địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của nhân dân vào công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt Đề án, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án, trong đó phân công nhệm vụ, quy trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu, đảm bảo thực hiện Đề án phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm; kịp thời thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân vào công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản.

Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, lực lượng vũ trang triển khai thực hiện Đề án; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp tỉnh, cấp huyện. Chủ trì thực hiện đề án giúp lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình của Đề án. Xây dựng dữ liệu thông tin quản lý đối tượng hoạt động lưu động. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm với lực lượng Biên phòng tỉnh, 03 Ty Cảnh sát của Campuchia giáp Tây Ninh; hàng quý tổ chức gặp gỡ, trao đổi tình hình, thông tin có liên quan. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Đề án trong đó tập trung vào công tác điều tra, công tác phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Tập hợp phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản trong toàn tỉnh để cung cấp cho các đơn vị phục vụ công tác tuyên truyền. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án ở địa phương mình. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản gắn với kế hoạch, chương trình công tác hàng năm ở đơn vị, địa phương để chỉ đạo thực hiện. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, giải pháp phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản; đồng thời xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, tổ chức địa phương và cán bộ trực tiếp phụ trách địa bàn để tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động lộng hành, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể, cợ quan, doanh nghiêp, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trong các cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư; tổ chức quán triệt để nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm bảo vệ tài sản của lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học để phòng tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mô hình phong trào trên địa bàn để nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm của các tầng lóp nhân dân; vận động người thân và mọi ngưòi xung tham gia mô hình, không bao che tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của công dân tích cực tự phòng, tự quản, tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, sẵn sàng truy đuổi bắt giữ các đối tượng phạm tội khi có sự kêu gọi, đề nghị giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người xung quanh. Phát huy có hiệu quả vai trò của lực lượng Bảo vệ dân phố, Tuần tra nhân dân và các mô hình phòng chống tội phạm ở địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Chỉ đạo lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, các Đồn Biên phòng đóng trên tuyến biên giới nắm tình hình, tăng cường lực lượng tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt các phương tiện qua biên giới để kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng đưa xe mô tô, tài sản trộm cắp ở Việt Nam sang Campuchia tiêu thụ. Phối hợp với chính quyền, ban ngành, đoàn thể 20 xã biên giới tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thông tin kịp thời cho nhân dân về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản giúp người dân nêu cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tải sản, không tiếp tay hoặc tham gia các hoạt động đưa xe mô tô, tài sản trộm cắp sang Campuchia tiêu thụ. Làm tốt công tác trao đổi thông tin về tội phạm trộm cắp tài sản với các lực lượng có liên quan.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Chỉ đạo lực lượng quân sự địa phương, lực lượng dân quân tự vệ tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong công tác trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện công tác truyền thông về phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản theo chức năng của ngành. Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở (Phòng Văn hóa Thông tin, Đài truyền thanh cấp huyện, Trạm truyền thanh cấp xã) đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản; các gương điển hình tiên tiến trong phòng, chống trộm cắp tài sản.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm nhất là tội phạm trộm căp tài sản trong các trường học; hạn chế đến mức thấp nhất việc học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên phạm tội; củng cố lực lượng bảo vệ tại các trường.

Sở Khoa học vả Công nghệ tích cực hỗ trợ Công an tỉnh trong hoạt động điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản (nhất là các hình thức trộm cắp tài sản sử dụng công nghệ cao).

Sở Nội yụ Đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng, mở thêm nhiều trang, mục đưa tin, bài tuyên truyền về tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn, hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, để nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống và tố giác tội phạm trộm cắp tài sản.

Sở Tài chính Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí dự toán ngân sách hàng năm cho Công an tỉnh để thực hiện Đề án. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh lựa chọn một số vụ án trộm cắp tài sản nổi cộm, điển hình để tiến hành đưa ra xét xử lưu động nhằm răn đe tội phạm và tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân.

Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên quan tâm chỉ đạo, củng cố hoạt động của các tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, hướng dẫn cho đoàn viên, hội viên làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản; phối hợp tốt với lực lượng Công an để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ dân cư tự quản. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia "xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đan vị không có tội phạm" gắn với cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư, ấp văn hóa" ở cơ sở. Tiếp tục phối hợp Công an thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, kế hoạch, chương trình phối hợp về phòng chống tội phạm như: Nghị quyết liên tịch số 01 về "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội" (Công an - Phụ nữ); Kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm (Công an - Hội Cựu chiến binh; Công an - Hội Người cao tuổi, ...).

MN

16/05/2017 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc10No
Xây dựng các thiết chế công đoàn tại KCN, KCXXây dựng các thiết chế công đoàn tại KCN, KCX
 Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất".

Mục tiêu là đầu tư xây dựng nhà ở, nhà trẻ, siêu thị và các công trình văn hóa, thể thao tại các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp hành động của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội để tạo điều kiện nâng cao đời sống công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và để tổ chức công đoàn nâng cao hơn nữa vị thế của mình trong các mối quan hệ chính trị giữa Đảng, chính quyền và công đoàn, đây cũng là phương thức để tập hợp và phát triển đoàn viên trong tình hình mới.

Đề án phấn đấu từ năm 2017 đến năm 2018 hoàn thành 10 thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; từ năm 2018 - 2020 hoàn thành và đưa vào sử dụng 40 thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Đến năm 2030, phấn đấu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước đều có thiết chế của công đoàn, từ đó nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên và công nhân lao động bằng những việc làm cụ thể và thiết thực.

Đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp mà Đề án đặt ra là UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có trách nhiệm tạo môi trường thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính... để đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh, thành phố để cho công nhân lao động... được thuê, thuê mua và mua để cải thiện chỗ ở.

Tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở cho công nhân, có cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo chinhphu.vn

16/05/2017 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-05/4_Key_16052017093537.jpgPhổ biến, Hướng dẫn9No
Chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệtChính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được Nhà nước hỗ trợ chăm sóc sức khỏe; trợ giúp xã hội; giáo dục, đào tạo...
Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được Nhà nước hỗ trợ chăm sóc sức khỏe; trợ giúp xã hội; giáo dục, đào tạo...
16/05/2017 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-05/1-1347_Key_16052017093856.jpgPhổ biến, Hướng dẫn10No
Bộ TT&TT hướng dẫn xử lý khẩn cấp mã độc WannaCryBộ TT&TT hướng dẫn xử lý khẩn cấp mã độc WannaCry
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa phát đi cảnh báo mã độc có tên WannaCry khai thác một số lỗ hổng trên hệ điều hành Windows để tấn công vào các máy tính với mục tiêu mã hóa dữ liệu để đòi tiền chuộc.
Theo Cổng TTĐT Bộ TT&TT, hiện tại, mã độc có tên là WannaCry khai thác một số lỗ hổng trên hệ điều hành Windows để tấn công vào các máy tính với mục tiêu mã hóa dữ liệu để đòi tiền chuộc, ảnh hưởng tới nhiều tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn cầu.

Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện biện pháp xử lý khẩn cấp mã độc này như sau:

Các biện pháp cần thực hiện ngay

A: Đối với cá nhân:

- Thực hiện cập nhật ngay các phiên bản hệ điều hành windows đang sử dụng. Riêng đối với các máy tính sử dụng Windows XP, sử dụng bản cập nhật mới nhất dành riêng cho sự vụ này tại: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55245&WT.mc_id=rss_windows_allproducts hoặc tìm kiếm theo từ khóa bản cập nhật KB4012598 trên trang chủ của Microsoft.

- Cập nhật ngay các chương trình Antivius đang sử dụng. Đối với các máy tính không có phần mềm Antivirus cần tiến hành cài đặt và sử dụng ngay một phần mềm Antivirus có bản quyền.

- Cẩn trọng khi nhận được email có đính kèm và các đường link lạ được gửi trong email, trên các mạng xã hội, công cụ chat…

- Cần thận trọng khi mở các file đính kèm ngay cả khi nhận được từ những địa chỉ quen thuộc. Sử dụng các công cụ kiểm tra phần mềm độc hại trực tuyến hoặc có bản quyền trên máy tính với các file này trước khi mở ra.

- Không mở các đường dẫn có đuôi .hta hoặc đường dẫn có cấu trúc không rõ ràng, các đường dẫn rút gọn link.

- Thực hiện biện pháp lưu trữ (backup) dữ liệu quan trọng ngay.

B: Đối với tổ chức, doanh nghiệp (cụ thể với các quản trị viên hệ thống):

- Kiểm tra ngay lập tức các máy chủ và tạm thời khóa (block) các dịch vụ đang sử dụng các cổng 445/137/138/139.

- Tiến hành các biện pháp cập nhật sớm, phù hợp theo từng đặc thù cho các máy chủ windows của tổ chức. Tạo các bản snapshot đối với các máy chủ ảo hóa đề phòng việc bị tấn công.

- Có biện pháp cập nhật các máy trạm đang sử dụng hệ điều hành Windows.

- Cập nhật cơ sở dữ liệu cho các máy chủ Antivirus Endpoint đang sử dụng. Đối với hệ thống chưa sử dụng các công cụ này thì cần triển khai sử dụng các phần mềm Endpoint có bản quyền và cập nhật mới nhất ngay cho các máy trạm.

- Tận dụng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin đang có sẵn trong tổ chức như Firewall, IDS/IPS, SIEM… để theo dõi, giám sát và bảo vệ hệ thống trong thời điểm nhạy cảm này. Cập nhật các bản cập nhật từ các hãng bảo mật đối với các giải pháp đang có sẵn. Thực hiện ngăn chặn, theo dõi domains đang được mã độc WannaCry sử dụng, để xác định được các máy tính bị nhiễm trong mạng để có biện pháp xử lý kịp thời:

- Cân nhắc việc ngăn chặn (block) việc sử dung Tor trong mạng nếu doanh nghiệp, tổ chức.

- Thực hiện biện pháp lưu trữ (backup) dữ liệu quan trọng ngay.

- Cảnh báo tới người dùng trong tổ chức và thực hiện các biện pháp như nêu trên đối với người dùng.

- Liên hệ ngay với các cơ quan chức năng cũng như các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin để được hỗ trợ khi cần thiết.

Theo chinhphu.vn


16/05/2017 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgAn toàn thông tin8No
Đã có công cụ miễn phí kiểm tra mã độc Wanna Crypt Đã có công cụ miễn phí kiểm tra mã độc Wanna Crypt
Nhằm ứng phó với mã độc tống tiền đang phát tán rất mạnh mẽ tại hơn 90 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, sáng nay, 15-5, Tập đoàn công nghệ Bkav đã phát hành công cụ miễn phí kiểm tra Wanna Crypt.

maquyets.jpg

Một thông báo tống tiền từ mã độc Wanna Crypt.

Công cụ miễn phí của Bkav giúp người sử dụng quét xem máy tính có đang bị nhiễm Wanna Crypt (còn được gọi là Wanna Crypt0r hoặc Wanna Cry) không. Quan trọng hơn, công cụ này có thể kiểm tra và cảnh báo nếu máy tính có chứa lỗ hổng EternalBlue – lỗ hổng mà Wanna Crypt đang khai thác để xâm nhập máy tính.

Người sử dụng có thể tải công cụ từ địa chỉ Bkav.com.vn/Tool/CheckWanCry.exe. Công cụ không cần cài đặt mà có thể khởi chạy luôn để quét. Riêng người sử dụng Bkav Pro hoặc Bkav Endpoint sẽ không cần chạy Tool vì đã có tính năng tự động bảo vệ.

Đã có công cụ miễn phí kiểm tra mã độc Wanna Crypt

Giao diện công cụ quét mã độc Wanna Crypt.

Trước đó, chỉ trong vài giờ, mã độc tống tiền Wanna Crypt đã lây nhiễm hơn 100 nghìn máy tính trên thế giới. Ghi nhận bước đầu từ Hệ thống giám sát virus của Bkav vào sáng 13-5, đã có những trường hợp lây nhiễm mã độc này tại Việt Nam. Con số lây nhiễm được dự báo sẽ tăng mạnh vào đầu tuần này, với số lượng lớn máy tính được bật khi mọi người đi làm trở lại.

Wanna Crypt có khả năng quét toàn bộ các máy tính trong cùng mạng để tìm kiếm và lây trực tiếp vào các máy có chứa lỗ hổng EternalBlue mà không cần người dùng phải thao tác trực tiếp với file đính kèm hay link độc hại. Vì vậy, chỉ cần một máy tính trong cơ quan/doanh nghiệp bị nhiễm mã độc, toàn bộ các máy tính khác trong mạng sẽ có nguy cơ bị mã độc tấn công, mã hoá dữ liệu.

Theo nhận định của các chuyên gia Bkav, Wanna Crypt có thể xếp vào mức nguy hiểm cao nhất vì vừa lây lan nhanh vừa có tính phá hoại nặng nề. Kiểu lây nhiễm của mã độc tuy không mới, nhưng cho thấy xu hướng tận dụng các lỗ hổng mới để tấn công, kiếm tiền sẽ còn được hacker sử dụng nhiều trong thời gian tới, đặc biệt là các lỗ hổng của hệ điều hành.

Sau khi quét bằng tool, nếu phát hiện máy tính có lỗ hổng, người dùng cần sao chép toàn bộ dữ liệu quan trọng trên máy, cập nhật bản vá cho hệ điều hành bằng cách vào Windows Update → Check for updates để kiểm tra các bản vá mới nhất.

Để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm mã độc, các chuyên gia khuyến cáo người dùng mở các file văn bản nhận từ internet trong môi trường cách ly Safe Run và cài phần mềm diệt virus thường trực trên máy tính để được bảo vệ tự động.

Theo Báo Tây Ninh Online

15/05/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-05/maquyets_Key_15052017154526.jpgAn toàn thông tin6No
Dự báo mã độc sắp tấn công sẽ gây thiệt hại hàng chục triệu USDDự báo mã độc sắp tấn công sẽ gây thiệt hại hàng chục triệu USD
Các thống kê mới nhất công bố sáng 14/5 cho thấy có hơn 130.000 hệ thống mạng tại trên 100 nước trên thế giới đã bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng quy mô toàn cầu chưa từng xảy ra trước đó.

ma doc(1).jpg

Một lập trình viên nỗ lực giải mã độc trong vụ tấn công mạng ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 13/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Nga và Ấn Độ là 2 quốc gia chịu tác động nặng nề nhất do hệ điều hành Windows XP của hãng Microsoft, một trong những hệ điều hành được cho là có nguy cơ cao bị tấn công, vẫn được sử dụng rộng rãi tại đây.

Trong khi đó, cảnh sát Pháp thông báo vụ việc đã ảnh hưởng tới hơn 100.000 nạn nhân tại hàng chục quốc gia. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau các mã độc tấn công các ngân hàng Nga, bệnh viện Anh cùng hàng loạt nhà máy ô tô tại những quốc gia châu Âu khác.

Phó trưởng Văn phòng chống tội phạm mạng của cảnh sát Pháp Valerie Maldonado cho biết đây là con số tạm thời về số lượng các máy tính bị nhiễm độc và có thể tăng nhanh chóng trong vài ngày tới.

Cảnh sát Pháp đã mô tả cách thức vụ tấn công mạng này như một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng bởi lẽ ban đầu chỉ cần một máy bị ảnh hưởng, ngay lập tức nó sẽ lan sang tất cả hệ thống được kết nối cùng và làm tê liệt toàn bộ các máy tính.

Trước đó, một làn sóng tấn công mạng đã "càn quét" toàn cầu, ảnh hưởng tới khoảng 100 quốc gia. Các vụ tấn công mạng này xuất hiện dưới dạng "tống tiền" - theo đó người sử dụng mạng sẽ không thể truy cập dữ liệu trừ phi họ trả cho tin tặc một khoản tiền ảo Bitcoin trị giá 300-600 USD mới có thể phục hồi dữ liệu cần thiết.

Hiện Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) đang phối hợp với các nước là nạn nhân của vụ tấn công nhằm kiểm soát mối đe dọa này và khắc phục hậu quả.

Các doanh nghiệp trên toàn thế giới đã phải nâng cấp máy tính để chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công mạng mới.

Theo một quan chức của Công ty an ninh mạng Claroty, ông Patrick McBride, hiện các vụ tấn công đã ngừng, nhưng nó sẽ quay trở lại và thiệt hại ước tính có thể lên tới hàng chục triệu USD.

Một nhà phân tích mạng cho rằng cho đến nay, người sử dụng đã phải trả hàng chục nghìn USD "tiền chuộc," tuy nhiên con số này sẽ tiếp tục tăng.

Hiện, các công ty đang nỗ lực bảo vệ các hệ điều hành Windows bằng tính năng Microsoft vừa tung ra tháng trước và ngay trong ngày 13/5.

Ngay sau các vụ tấn công, các công ty an ninh mạng tư nhân xác định virus gây ra vụ tấn công mạng nói trên là loại mã độc WannaCry - có khả năng tự phát tán trên quy mô lớn bằng cách lợi dụng một lỗi phần mềm trong hệ điều hành Windows của Microsoft Corp.

Một chuyên gia an ninh mạng thông báo dường như đã phát hiện cách thức ngăn chặn sự phát tán của WannaCry, bằng cách đăng ký một tên miền được sử dụng bởi mã độc này. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo vẫn cần nâng cấp hệ thống càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ bị tấn công mạng.

Microsoft cũng đã đưa ra tuyên bố sẽ cung cấp miễn phí phần mềm mới khắc phục lỗi trong hệ điều hành cũ hơn của hãng./.

Theo Báo Tây Ninh Online

15/05/2017 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-05/ma doc(1)_Key_15052017101427.jpgAn toàn thông tin2No
Tấn công mạng quy mô lớn làm gần 100 nước bị ảnh hưởngTấn công mạng quy mô lớn làm gần 100 nước bị ảnh hưởng
Ngày 12-5, một vụ tấn công mạng với quy mô toàn cầu đã xảy ra khi tin tặc sử dụng một phần mềm phá hoại, được cho là sản phẩm do Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) phát triển, để tấn công hàng loạt các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới, lây nhiễm vào các máy tính trong phạm vi lãnh thổ của gần 100 quốc gia.

maytinh.jpg

Loại phần mềm phá hoại được tin tặc sử dụng trong vụ tấn công là loại phần mềm đòi tiền chuộc (ransomware).

Những kẻ tấn công đã tìm cách lừa các nạn nhân mở các bức thư đính kèm các phần mềm phá hoại, giả dạng là các hóa đơn, thư mời làm việc, cảnh báo bảo mật hay các loại file hợp pháp khác.

Sau khi lây nhiễm vào máy tính của nạn nhân, phần mềm này sẽ mã hóa toàn bộ dữ liệu trong máy tính và đòi người dùng phải trả một khoản tiền chuộc từ 300 USD đến 600 USD thông qua dịch vụ tiền điện tử Bitcoin để khôi phục dữ liệu.

Các chuyên gia bảo mật thuộc hãng phần mềm chống virus Avast cho biết, họ đã phát hiện được 57 nghìn vụ lây nhiễm tại 99 quốc gia, trong đó Nga, Ucraina và Đài Loan (Trung Quốc) có số máy tính bị lây nhiễm nhiều nhất.

Tại Nga, nhiều hệ thống máy tính của các cơ quan nhà nước như Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Ngân hàng Tiết kiệm, công ty máy tính Megafone đã bị tấn công. Trong khi đó, hàng loạt các bệnh viện và phòng khám ở Anh đã đã bị buộc phải từ chối không tiếp nhận bệnh nhân hay thay đổi lịch khám do máy tính bị khóa cứng.

Còn tập đoàn vận chuyển hàng hóa quốc tế FedEx cho biết, một số máy tính chạy hệ điều hành Windows của họ cũng đã bị lây nhiễm loại phần mềm đòi tiền chuộc này. Trong thông cáo của mình, FedEx tuyên bố: "Chúng tôi đang triển khai các bước khắc phục một cách nhanh nhất có thể". Hãng này cho biết chỉ có một số lượng nhỏ máy tính tại trụ sở chính ở Mỹ bị lây nhiễm bởi lúc ban đầu, tin tặc dường như chủ yếu nhắm vào các tập đoàn ở châu Âu. Sau đó, khi chúng bắt đầu nhắm tới địa bàn Mỹ, các bộ lọc thư rác đã xác định được mối đe dọa và phân loại thành công các bức thư có chứa phần mềm phá hoại.

Trong khi đó, tập đoàn truyền thông Telefonica của Tây Ban Nha, một trong những mục tiêu của vụ tấn công, cho biết chỉ một số máy tính nhỏ của hãng bị lây nhiễm phần mềm phá hoại và không có khách hàng hay dịch vụ nào của hãng bị ảnh hưởng.

Cuối ngày 12-5, Bộ An ninh Nội địa Mỹ tuyên bố họ đã nhận được các thông tin về vụ tấn công và chia sẻ thông tin với các đối tác trong và ngoài nước, sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.

Các công ty bảo mật đã xác định được loại phần mềm phá hoại gây ra vụ tấn công lần này là một biến thể mới của phần mềm "WannaCry". Loại phần mềm này có khả năng tự động lây nhiễm trong các mạng máy tính lớn bằng cách khai thác một lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống chạy hệ điều hành Windows của Microsoft.

Ông Adam Meyers, một nhà nghiên cứu của hãng bảo mật CrowdStrike cho biết: "Một khi phần mềm này xâm nhập được và bắt đầu phát tán trong cơ sở hạ tầng mạng, sẽ không có cách gì ngăn chặn được". Ông cũng nhận định, dường như tin tặc đã tạo ra phần mềm phá hoại có khả năng tự lây lan này bằng cách sử dụng "Eternal Blue", một đoạn mã có khả năng khai thác lỗ hổng bảo mật trong hệ điều hành Windows của hãng Microsoft.

"Eternal Blue" nằm trong gói công cụ xâm nhập do NSA phát triển, đã bị nhóm Shadow Brokers đánh cắp và công bố rộng rãi hồi đầu tháng 4 vừa qua.

"Đây là một trong những vụ tấn công bằng phần mềm đòi tiền chuộc lớn nhất mà cộng đồng bảo mật mạng từng chứng kiến", ông Rich Barger, Giám đốc nghiên cứu của hãng Splunk đánh giá. Splunk là một trong những hãng đã phát hiện ra mối liên kết giữa WannaCry với NSA.

Tập đoàn Microsoft cho biết, họ đã công bố gói cập nhật phần mềm để bảo vệ khách hàng khỏi sự xâm nhập của Eternal Blue từ ngày 14-3. Tuy nhiên, hiện vẫn có rất nhiều hệ thống chưa cài đặt bản cập nhật bảo mật này.

Theo Báo Tây Ninh Online

15/05/2017 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-05/maytinh_Key_15052017102256.jpgAn toàn thông tin2No
Kết quả công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Quý I năm 2017Kết quả công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Quý I năm 2017
Trong Quý I năm 2017, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 12 Quyết định quy phạm pháp luật (QPPL) của UBND tỉnh và 01 Quyết định cá biệt số 851/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

​Qua kết quả giúp UBND tỉnh thực hiện công tác tự kiểm tra, thì 12 Quyết định QPPL trước khi ban hành đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản trên đã ban hành đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về các lĩnh vực trên địa bàn, phù hợp với hệ thống pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương, được đảm bảo về nội dung, thẩm quyền cũng như về thể thức. Tuy nhiên, vẫn có một số sai sót nhỏ về thể thức, kỹ thuật trình bày ở một số văn bản.
 Riêng Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 qua kết quả tự kiểm tra thì phát hiện văn bản trên có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật và không thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 như không đưa lên Cổng thông tin điện tử tỉnh; không lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. Sở Tư pháp đã kiến nghị UBND tỉnh kịp thời có văn bản bãi bỏ Quyết định số 851/QĐ-UBND để phù hợp với quy định pháp luật. Và việc bãi bỏ quyết định trên phải được ban hành bằng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục Luật định.
Nhìn chung, công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã đạt được những kết quả nhất định. Thông qua công tác tự kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản ban hành chưa đúng quy định từ đó có tác động tích cực đến công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản QPPL, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật ở địa phương.

                                        

                                             Phương Anh

12/05/2017 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin rà soát3No
Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích
Nhằm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 28/3/2017, về việc công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích (DVBCCI) trên địa bàn tỉnh, ngày 3/5/2017, Sở Tư pháp Tây Ninh có Công văn số 551/STP-KSTT hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện một số nội dung liên quan đến việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua DVBCCI.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị mình và danh mục TTHC được công bố tại Quyết định số 700/QĐ-UBND nêu trên, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp có chức năng cung ứng DVBCCI, tiến hành ký kết hợp đồng, xây dựng quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, trung chuyển, trả kết quả giải quyết TTHC. Đối với quy chế phối hợp, ngoài các nội dung khác, theo quy định của pháp luật, cần làm rõ việc tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nào (Gửi hồ sơ giải quyết TTHC, nhận kết quả giải quyết TTHC hay là gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI). Đây cũng là cơ sở để các sở, ban ngành tỉnh thực hiện tham mưu công bố trình tự thực hiện TTHC qua DVBCCI. Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã, trước khi ký kết hợp đồng và xây dựng quy chế phối hợp với doanh nghiệp cung ứng DVBCCI, các sở, ban ngành tỉnh cần thống nhất trước với các UBND cấp huyện về hình thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua DVBCCI để đảm bảo việc công bố trình tự thực hiện TTHC được thống nhất tại các UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua DVBCCI là một cách thức mới. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức thiết thực đối với sự tiện ích, thuận lợi và tính hiệu quả của cách thức này đến cá nhân, tổ chức, đặc biệt là Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, cần quán triệt và chỉ đạo công chức, viên chức tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng về cách thức, hình thức, quy trình của việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua DVBCCI để cá nhân, tổ chức biết, thực hiện khi có nhu cầu theo quy định.

Đối với TTHC đã được xác định cụ thể là thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua DVBCCI, các sở, ban ngành tỉnh chỉ tham mưu công bố cách thức thực hiện TTHC này qua DVBCCI, không tham mưu công bố cách thức nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan như trước đây nữa.

Các sở, ban, ngành tỉnh sau khi ký kết hợp đồng và có quy chế phối hợp với doanh nghiệp cung ứng DVBCCI về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thì cần tổ chức tập huấn (tập huấn cả với các TTHC của cấp huyện, cấp xã) về chuyên môn, nghiệp vụ, quy trình, thủ tục, hồ sơ giấy tờ và cách thức thực hiện TTHC thông qua DVBCCI cho đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp bưu chính công ích.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố niêm yết công khai danh mục TTHC tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua DVBCCI tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp, công khai trên Trang thông tin địa tử của các cơ quan, đơn vị (nếu có). Đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp cung ứng DVBCCI niêm yết công khai các TTHC này.

Hiện nay, số lượng các TTHC thực tế được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thông qua DVBCCI trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ nhỏ (87/636=13,67%) so với tổng số TTHC mà theo quy định của pháp luật và đã được UBND tỉnh công bố có thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua DVBCCI. Do đó, để góp phần vào việc nâng cao hiệu quả CCHC, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và giảm chi phí tuân thủ TTHC cho cá nhân, tổ chức, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện chủ động tăng số lượng các TTHC được thực hiện theo cách thức này. Có những TTHC không có quy định của pháp luật về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua DVBCCI thì vẫn khuyến khích công bố, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thông qua DVBCCI và được ghi nhận như những sáng kiến cải cách TTHC. Trong năm 2017 và những năm tiếp theo, việc tích cực và chủ động nâng số lượng TTHC thực tế được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thông qua DVBCCI của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ được Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh coi đây là một trong những tiêu chí thành phần trong chấm điểm chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trong trường hợp cơ quan hành chính các cấp ký kết hợp đồng và xây dựng quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua DVBCCI với ngành Bưu điện tỉnh Tây Ninh thì cần lưu ý việc cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn bất kỳ điểm bưu chính nào thuộc hệ thống của Bưu điện tỉnh Tây Ninh để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC (thông tuyến từ tỉnh tới xã).

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để được hướng dẫn theo quy định.

TC

12/05/2017 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgCải cách hành chính11No
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của tỉnh Tây NinhQuy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của tỉnh Tây Ninh
Trong những năm qua, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh việc thực hiện trên địa bàn tỉnh. Nhiều kế hoạch, chương trình đã được đề ra, tạo được bước chuyển biến tích cực. Nhằm tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành thực hiện Đề án, ngày 13/4/2017, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956 đã ban hành Quyết định số 840/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Tây Ninh.

lopdaynghemay.jpg

Lớp dạy nghề may.

Theo Quy chế, Ban Chỉ đạo tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm và từng giai đoạn phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020; tổ chức thực hiện các mô hình; xác định danh mục nghề đào tạo; bố trí ngân sách cho các hoạt động thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện những nhiệm vụ được phân công, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề án; báo cáo sơ kết, tổng kết về việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh; Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo có trách nhiệm đề xuất kịp thời cho UBND tỉnh những vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung Đề án sát với tình hình thực tế.

Được biết, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 do lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban; lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm Phó trưởng ban; ủy viên gồm có lãnh đạo các sở, ngành: Lao động – Thương binh và Xã hộ, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương ...

                                            KGVX

12/05/2017 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-05/lopdaynghemay_Key_12052017105347.jpgXây dựng nông thôn mới7No
Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
<a href="http://layykien-sotnmt5.tayninh.gov.vn/"><img src="/PublishingImages/Lists/ThongTinTuyenTruyen/NewForm/bnn_stn.jpg" alt="bannersoxd1.png"alt=""/></a>
12/05/2017 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgGóp ý văn bản QPPL5No
Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựngCác loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Ảnh minh họa

12/05/2017 9:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-05/3904_145604baoxaydung_3_copy_Key_12052017080457.jpgPhổ biến, Hướng dẫn4No
11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng
Theo Quyết định số 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng.

11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và cơ quan chủ trì từng lĩnh vực gồm: 1- Lĩnh vực giao thông (Bộ Giao thông vận tải); 2- Lĩnh vực năng lượng (Bộ Công Thương); 3- Lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường); 4- Lĩnh vực thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông); 5- Lĩnh vực y tế (Bộ Y tế); 6- Lĩnh vực tài chính (Bộ Tài chính); 7- Lĩnh vực ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước); 8- Lĩnh vực quốc phòng (Bộ Quốc phòng); 9- Lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an); 10- Lĩnh vực đô thị (UBND Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh); 11- Lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ (Văn phòng Chính phủ).

Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Danh mục hệ thống thống tin quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin và lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Cụ thể, lĩnh vực thông tin gồm hệ thống: Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”; Hệ thống quản lý, điều khiển, khai thác, vận hành vệ tinh viễn thông; Hệ thống quản lý, điều khiển, khai thác, vận hành mạng đường trục băng rộng; Hệ thống quản lý chuyển mạch quốc tế; Hệ thống truyền dẫn và cáp quang biển quốc tế, cáp quang đất liền quốc tế.

Lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ gồm: Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước; Hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan chủ trì từng lĩnh vực phải phối hợp với các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công an, Quốc phòng xây dựng tiêu chí cụ thể xác định hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý, trên cơ sở đó xây dựng danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định theo quy định; chủ trì hoặc phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin định kỳ hàng năm thực hiện rà soát, đánh giá, xác định hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc phạm vi quản lý; đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia trước ngày 30/11 hàng năm.

Theo chinhphu.vn

12/05/2017 9:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-05/image002_Key_12052017081016.jpgAn toàn thông tin3No
Tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồnTăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030 với mục tiêu nâng cao năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn từ cấp trung ương đến cơ sở để đảm bảo bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học ở Việt Nam.

Ảnh minh họa

12/05/2017 9:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-05/cò6_Key_12052017082311.jpgBảo vệ môi trường2No
Hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởnHành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởn
Đảm bảo tất cả các loài linh trưởng ở Việt Nam phân bố bên trong và bên ngoài các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên được bảo tồn và phát triển bền vững thông qua bảo vệ hiệu quả các quần thể và môi trường sống của chúng dưới sự quản lý của nhà nước và sự tham gia, ủng hộ của toàn thể xã hội.

Ảnh minh họa
12/05/2017 9:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-05/ngam-nu-hoang-linh-truong-tren-ban-dao-son-tra_copy_Key_12052017082632.jpgBảo vệ môi trường2No
1 - 30Next
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 87/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/4/2010​ (hiệu lực đến ngày 26/04/2017).
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email: toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.
Địa chỉ: 006 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 066.3828888