Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin tuyên truyền

 
Thông tin tuyên truyền - Trung tâm hành chính công
 
Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản số 1332/VP-KSTT đề nghị các Sở có TTHC đưa vào Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp trong việc luân chuyển hồ sơ TTHC với Trung tâm như sau: 
 
​UBND tỉnh vừa ban hành quyết định Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, Quy chế gồm 18 Điều, quy định các nội dung về nguyên tắc, chế độ, thời gian làm việc, vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tiếp nhận, giải quyết các TTHC tại Trung tâm, khen thưởng, kỷ luật Trụ sở làm việc của Trung tâm hành chính công đặt tại phường 3, thành phố Tây Ninh Về nguyê... 
 
Sáng ngày 13/03/1018, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố hoạt động chính thức của Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.Đến dự lễ công bố, có Lãnh đạo Tỉnh ủy, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh và Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, Ngành tỉnh, cùng Báo, đài đưa tin tham dự.Đại diện Lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trầ... 
 
I.    THỜI GIAN LÀM VIỆCTrung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).      - Buổi sáng: Từ 7giờ đến 11 giờ 30 phút.      - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.II.    ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC      1. Chấp hành nghi... 
 
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 73/2018 Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh  
 
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 7/3/2018 Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 
 
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 7/3/2018 Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh  
 
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 6/3/2018 Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh  
 
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 8/3/2018 Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh  
 
Trung tâm Hành chính công Tây Ninh thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả giải quyết tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Tư pháp; Công Thương; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giao thông Vận tải. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến thủ tục hàn... 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Tình hình, kết quả công tác CCHC quý I/2018 trên địa bàn tỉnhTình hình, kết quả công tác CCHC quý I/2018 trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa có văn bản số 66/BC-UBND ngày 14/3/2018 báo cáo Bộ Nội vụ tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

cchcquy1-2018.jpg

(Ảnh: Lãnh đạo tỉnh tham quan Trung tâm)

Về công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch CCHC năm 2018 thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở Kế hoạch UBND tỉnh đã được phê duyệt để thực hiện năm 2018, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức triển khai và cụ thể hóa bằng Kế hoạch CCHC của từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng nhiệm vụ được giao. Tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn về công tác CCHC trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, thời gian, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Trong đó, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản: về đo lường đo lường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Thống kê danh mục TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, cung cấp thông tin danh sách cán bộ, công chức thực hiện điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017...

Về công bố, công khai TTHC, trong quý I/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định công bố, công khai đối với Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Y tế với tổng số: 171 thủ tục ( trong đó cấp tỉnh: 165 thủ tục, cấp huyện: 05 thủ tục, cấp xã: 01 thủ tục); đã công bố danh mục 660 TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh tại Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các TTHC sau khi công bố đều được nhập dữ liệu và công khai đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, niêm yết công khai tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC, công khai trên Cổng, trang thông tin điện tử của tỉnh, cơ quan, đơn vị.

Về kết quả cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước trong quý I/2018, đã thẩm định dự thảo quyết định thành lập, quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 06 cơ quan, đơn vị. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử của tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng UBND tỉnh; sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Xa Mát. Đã chỉ đạo Sở Nội vụ Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã có những bước tiến đáng kể. Tính đến nay có 123 cơ quan hành chính nhà nước đã thực hiện cơ chế một cửa, trong đó: 19/19 sở, ban, ngành tỉnh; 09/09 huyện, thành phố và 95/95 xã, phường, thị trấn.  Các cơ quan hành chính cùng cấp thực hiện cơ chế một cửa liên thông ở  lĩnh vực Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - đăng ký Mã số thuế cho doanh nghiệp; cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Hiện nay, tỉnh đã triển khai liên thông hồ sơ điện tử qua Chi cục Thuế cho tất cả các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh. Đối với mô hình này cá nhân và tổ chức có thể thực hiện kiểm tra, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ bằng nhiều hình thức như hệ thống tin nhắn SMS, Kiosk tra cứu thông tin bằng mã vạch, màn hình cảm ứng.

Hệ thống văn phòng điện tử đã được triển khai cho 19/19 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, 9/9 UBND cấp huyện và 95/95 UBND cấp xã. Các văn bản điện tử trao đổi và xử lý trên môi trường mạng được liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện, bảo đảm thông tin chỉ đạo kịp thời, chính xác, nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 100% văn bản liên thông trên hệ thống văn phòng điện tử.

Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng triển khai cho 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã; thực hiện ký số trên 7 loại văn bản (công văn, báo cáo, kế hoạch, thông báo, giấy mời, lịch công tác, văn bản sao gửi) để luân chuyển văn bản điện tử trên môi trường mạng.

Trung tâm hành chính công tỉnh đã hoàn tất các giai đoạn chuẩn bị và đã đưa vào hoạt động chính thức kể từ ngày 15/3/2018. Giai đoạn 1, thí điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC của 8 sở, gồm: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Công Thương; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông Vận tải với tổng số là 657 TTHC của 8 sở nêu trên.

cchcquy1-2018_1.jpg

(Ảnh: Lễ khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh ngày 13.3)

              Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 21/2/2018 về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018 thực hiện trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền của ngành, đơn vị, địa phương để triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên truyền công tác CCHC của tỉnh đã đề ra. Đồng thời, yêu cầu cơ quan hành chính các cấp phối hợp với cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các cấp cập nhật kịp thời để đưa tin về tình hình, kết quả công tác CCHC của tỉnh đến người dân và doanh nghiệp. Đã chỉ đạo Cổng thông tin điện tử của tỉnh do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện cung cấp thường xuyên, liên tục tình hình, kết quả công tác CCHC đơn vị mình, của tỉnh để người dân, tổ chức theo dõi, kiến nghị về công tác CCHC của tỉnh. Trong quý I năm 2018, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn và http://doanhnghiep.chinhphu.vn. Đồng thời, yêu cầu cơ quan hành chính các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014.

               Về xây dựng Đề án vị trí việc làm đã hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính. Đối với Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trong quý I/2018 đã thẩm định, phê duyệt Đề án của 305 đơn vị.

Phương Nhi


 

20/03/2018 5:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2018-03/cchcquy1-2018_Key_20032018162506.jpgCải cách hành chính29No
Thanh tra tỉnh lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.Thanh tra tỉnh lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

- Thời gian lấy ý kiến dự thảo từ ngày 01/3/2018 đến 31/3/2018

- Địa điểm tiếp nhận ý kiến đóng góp: Thanh tra tỉnh (qua Phòng nghiệp vụ 4). Điện thoại: 0276.3811006.

3014.PDF

19/03/2018 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgGóp ý văn bản QPPL27No
Phối hợp trong việc luân chuyển hồ sơ TTHC với các cơ quan, đơn vị có liên quanPhối hợp trong việc luân chuyển hồ sơ TTHC với các cơ quan, đơn vị có liên quan
Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản số 1332/VP-KSTT đề nghị các Sở có TTHC đưa vào Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp trong việc luân chuyển hồ sơ TTHC với Trung tâm như sau:

Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết định của Sở chuyên môn: Khi Trung tâm tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức, hồ sơ sẽ được nhân viên bưu điện chuyển cho Sở chuyên môn thẩm định, giải quyết. Sau khi có kết quả giải quyết, các Sở chuyên môn chuyển kết quả cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm để trả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ sơ (trường hợp người nộp hồ sơ muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc Trung tâm chuyển kết quả cho nhân viên bưu điện để trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho người nộp hồ sơ theo yêu cầu.

Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh: Khi Trung tâm tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức, hồ sơ sẽ được nhân viên bưu điện chuyển cho Sở chuyên môn thẩm định xử lý, sau đó Sở chuyên môn trình UBND tỉnh. Trường hợp nếu có sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan theo chỉ đạo hoặc các nội dung khác…các Sở chuyên môn chịu trách nhiệm cử công chức thực hiện nhận gửi hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh đến khi hoàn thành. Sau khi có kết quả từ UBND tỉnh, công chức của Sở chuyên môn trực tiếp nhận kết quả và chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm để trả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ sơ (trường hợp người nộp hồ sơ muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc Trung tâm chuyển kết quả cho nhân viên bưu điện để trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho người nộp hồ sơ theo yêu cầu.

TC16/03/2018 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTrung tâm hành chính công40No
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây NinhQuy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định Quy chế tổ chứchoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, Quy chế gồm 18 Điều, quy định các nội dung về nguyên tắc, chế độ, thời gian làm việc, vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tiếp nhận, giải quyết các TTHC tại Trung tâm, khen thưởng, kỷ luật

trusolvcuaTTHCC.jpg

Trụ sở làm việc của Trung tâm hành chính công đặt tại phường 3, thành phố Tây Ninh

Về nguyên tắc, chế độ và thời gian làm việc

Trung tâm là đầu mối tập trung để các cơ quan, đơn vị bố trí công chức đến thực hiện việc giải quyết TTHC liên quan đến tổ chức, cá nhân. Trung tâm không thay mặt các cơ quan, đơn vị để giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân. Toàn bộ quá trình giải quyết TTHC, Trung tâm và các cơ quan chức năng phải chủ động phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc quy trình, bảo đảm các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC trong danh mục TTHC đã quy định thực hiện tại Trung tâm chỉ đến làm việc tại một địa chỉ là Trung tâm để được giải quyết các TTHC... Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công chức có thái độ thân thiện, hòa nhã, ân cần, lịch sự, nghiêm túc trong giao tiếp với tổ chức, cá nhân; không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực hoặc có các hành vi vi phạm khác đối với tổ chức, cá nhân. Nếu vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định. Công chức có sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác là một trong những tiêu chuẩn để xét khen thưởng và đề bạt theo quy định.

Việc quản lý, điều hành công việc hằng ngày tại Trung tâm thực hiện theo chế độ Thủ trưởng. Các công chức được phân công nhận nhiệm vụ tại Trung tâm phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành đúng nội quy và quy chế hoạt động của Trung tâm. Đối với các văn bản thuộc thẩm quyền tham mưu của Trung tâm, công chức được giao nhiệm vụ phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm từ việc xử lý văn bản đến soạn thảo và trình ký văn bản, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về  nội dung và thể thức văn bản đã trình kýCông chức được cử đến làm việc tại Trung tâm phải thường trực tại nơi làm việc theo thời gian quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Quy chế này; trường hợp đi công tác hoặc có lý do vắng thì phải báo cáo với Giám đốc Trung tâm và Thủ trưởng cơ quan chủ quản trước 03 ngày làm việc (trừ trường hợp đặc biệt, đột xuất không thể báo trước). Thủ trưởng cơ quan chủ quản phải bố trí nhân sự thay thế tiếp nhận tại Trung tâm, không ảnh hưởng đến việc giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức.

Trường hợp Thủ trưởng đơn vị có nhu cầu thay đổi công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm, phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm và Sở Nội vụ biết; trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của đơn vị, Sở Nội vụ phối hợp, thống nhất ý kiến với Văn phòng UBND tỉnh (thông qua Trung tâm) để có ý kiến chính thức bằng văn bản về đề nghị của đơn vị. Trong giờ làm việc hành chính, các công chức và nhân viên thuộc Trung tâm phải mặc đồng phục (trừ công chức của những cơ quan, đơn vị có đồng phục của ngành theo quy định), đeo thẻ công chức để thuận tiện trong giao dịch công tác; trong giao tiếp và giải quyết công việc phải thực hiện đúng quy định về văn hóa giao tiếp ở công sở, không được gây phiền hà, sách nhiễu; ứng xử nghiêm túc, lịch sự và tác phong chuyên nghiệp. Việc họp, giao ban công việc của Trung tâm phải bố trí vào thời điểm phù hợp, không được để ảnh hưởng đến giải quyết công việc của các tổ chức, cá nhân và các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan trong giờ hành chính.

Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả vào tất cả các ngày làm việc, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần đối với một số thủ tục theo quy định. Thời gian giải quyết TTHC thực hiện tại Trung tâm là thời gian làm việc do cấp thẩm quyền quy định (không kể ngày nghỉ theo quy định). Thời gian làm việc: Các ngày trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định), cụ thể: Buổi sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.

Về các TTHC, dịch vụ công thực hiện tại Trung tâm

Bao gồm các TTHC, dịch vụ công của các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan, đơn vị theo ngành dọc phù hợp với chức năng hoạt động của Trung tâm và quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết TTHC. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đưa các TTHC, dịch vụ công vào giải quyết tại Trung tâm trên cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn theo từng giai đoạn và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị có liên quan 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động phối hợp giải quyết các TTHC đảm bảo thời gian quy định; chủ động trao đổi bằng văn bản với Trung tâm lý do giải quyết chậm hoặc không giải quyết TTHC tiếp nhận tại Trung tâm do Trung tâm chuyển đến. Giám đốc Trung tâm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết TTHC tại Trung tâm. Các cơ quan, đơn vị cử công chức chịu trách nhiệm về kết quả công tác của công chức trong thời gian cử đến làm việc tại Trung tâmphối hợp với Trung tâm giải quyết trong những trường hợp công chức của các cơ quan, đơn vị đang làm việc tại Trung tâm nghỉ ốm, nghỉ phép, đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát các TTHC của cơ quan, đơn vị mình, trên cơ sở đó báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời Danh mục các TTHC giải quyết tại Trung tâm. Đồng thời, thực hiện một số nội dung sau: Xây dựng quy trình giải quyết các TTHC chi tiết, rõ ràng thời gian giải quyết, các bước thực hiện đảm bảo thời gian giải quyết phải rút ngắn tối đa so với quy định hiện hành. Thường xuyên thực hiện kiểm tra, cập nhật tiến độ giải quyết từng hồ sơ cụ thể trên phần mềm quản lý để tổ chức thực hiện việc giải quyết TTHC theo quy định. Phân công công chức thường trực hằng ngày trực tiếp nhận văn bản giấy, hồ sơ, TTHC và thông báo cho Trung tâm để liên hệ giao nhận văn bản, hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; trường hợp công chức đó vắng, phải phân công người khác thay và phải thông báo cho Trung tâm biết. Các hồ sơ, TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm khi chuyển đến các sở, ban, ngành tỉnh phải được chuyển ngay đến bộ phận chuyên môn để thẩm định, thẩm tra trình ký hoặc chuyển Lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh ký. Các hồ sơ, thủ tục này được quản lý qua phần mềm được liên thông từ Trung tâm về sở, ban, ngành tỉnh. Đối với các TTHC liên thông, việc luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan được thực hiện ngay tại Trung tâm, việc tiếp nhận hồ sơ luân chuyển do công chức tại Trung tâm của các cơ quan liên quan đến TTHC đó thực hiện; trường hợp TTHC liên thông có liên quan đến địa phương, thì cơ quan chủ trì giải quyết phải chủ động trong việc chuyển hồ sơ về địa phương để đảm bảo tiến độ thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm trong việc đảm bảo chất lượng các thiết bị làm việc; hệ thống phần mềm quản lý, giải quyết TTHC và thực thi nhiệm vụ tại Trung tâm để đảm bảo yêu cầu công tác của Trung tâm. Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính, Cục Thuế phối hợp, hướng dẫn Trung tâm tổ chức thu phí, lệ phí theo nguyên tắc tập trung một đầu mối tại Trung tâm.

Về Quy định xử lý hồ sơ tại Trung tâm

Tiếp nhận hồ sơ: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết TTHC trực tiếp liên hệ, nộp hồ sơ tại Trung tâm hoặc gửi qua đường bưu điện, nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định đối với từng loại TTHC. Công chức khi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần bằng Phiếu hướng dẫn theo mẫu để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì có Phiếu biên nhận hồ sơ, trong đó có thông tin rõ ngày hẹn trả kết quả, số điện thoại liên lạc hoặc gửi Phiếu biên nhận qua đường bưu điện, phúc đáp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và cập nhật phần mềm quản lý, theo dõi hồ sơ.

Giải quyết hồ sơ: Đối với những TTHC được Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ủy quyền cho công chức làm nhiệm vụ tại Trung tâm thẩm định, phê duyệt thì ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức thực hiện thẩm định theo quy định. Đối với những TTHC chưa được Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân cấp, uỷ quyền: Công chức tiếp nhận hồ sơ chủ động chuyển ngay hồ sơ về cơ quan, đơn vị để bộ phận nghiệp vụ xử lý; trường hợp được phân công thì công chức tiến hành thẩm định, lấy ý kiến các phòng, ban chuyên môn (nếu cần) và báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (hoặc Lãnh đạo cơ quan, đơn vị được uỷ quyền) xem xét, giải quyết đúng thời gian quy định. Đối với những TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh hoặc Bộ, ngành Trung ương: Công chức tiếp nhận hồ sơ thực hiện quy trình theo quy định hiện hành về giải quyết TTHC; tiếp nhận lại hồ sơ khi có kết quả. Giải quyết TTHC trực tuyến: Việc giải quyết TTHC trực tuyến trên môi trường mạng được thực hiện trên Cổng Thông tin điện tử của Trung tâm đối với một số lĩnh vực đảm bảo các điều kiện theo quy định. Trung tâm có thông báo và hướng dẫn riêng, cụ thể về giải quyết TTHCtheo phương thức này.

Chuyển trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: Kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị được cập nhật vào phần mềm quản lý, thông báo kết quả cho cá nhân, tổ chức biết thông qua hệ thống nhắn tin SMS, email; theo dõi hồ sơ và trả trực tiếp cho cá nhân, tổ chức hoặc gửi đường bưu điện, gửi trực tuyến theo quy định. Đối với trường hợp giải quyết hồ sơ vượt quá thời gian quy định mà không có lý do, Trung tâm cập nhật và thông báo công khai để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân biết, cập nhật lên Trang thông tin điện tử của tỉnh trong chuyên mục cải cách hành chính, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ, xác định trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời, chủ động đôn đốc, theo dõi phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thu phí và lệ phí: Trung tâm, các sở, ban ngành tỉnh phối hợp Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan có chức năng tổ chức thu phí và lệ phí đối với những công việc được thu phí, lệ phí theo quy định.

Mối quan hệ công tác giữa Trung tâm với các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trung tâm quan hệ với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo nguyên tắc phối hợp. Khi giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung tâm nhưng có liên quan đến các cơ quan, đơn vị thì Trung tâm phải trao đổi ý kiến bằng văn bản đối với các cơ quan, đơn vị đó. Giám đốc Trung tâm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng UBND tỉnh để giải quyết những vấn đề phát sinh và những nội dung vượt thẩm quyền; tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Chánh Văn phòng UBND tỉnh về những lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm nhận xét, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của công chức trong thời gian được cử đến làm việc tại Trung tâm theo Quy chế này.

Phương Nhi
16/03/2018 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2018-03/trusolvcuaTTHCC_Key_16032018142829.jpgTrung tâm hành chính công49No
Lễ công bố hoạt động chính thức của Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây NinhLễ công bố hoạt động chính thức của Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh

Sáng ngày 13/03/1018, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố hoạt động chính thức của Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Đến dự lễ công bố, có Lãnh đạo Tỉnh ủy, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh và Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, Ngành tỉnh, cùng Báo, đài đưa tin tham dự.

Đại diện Lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu khai mạc và chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Hành chính công, đồng thời trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh cho đồng chí Trương Văn Hùng – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

23.jpg

Đồng chí Trần Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh cho đồng chí Trương Văn Hùng – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đại diện Trung tâm Hành chính công, đồng chí Trương Văn Hùng thông qua cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của trung tâm và thông báo rộng rãi trên các kênh truyền thông vào ngày 15/03/2018 Trung tâm Hành chính công tỉnh sẽ chính thức đi vào hoạt động với 564 thủ tục hành chính cấp tỉnh của 08 sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên Môi trường và Tư pháp sẽ được đưa vào giải quyết tại Trung tâm cho cá nhân, tổ chức.

6af62979eac3059d5cd2.jpg

Sau buổi Lễ công bố, đại biểu và khách mời được hướng dẫn tham quan các khu vực làm việc của Trung tâm Hành chính công. Và tại phòng họp của Trung tâm, đại diện của 08 Sở và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Trung tâm hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Việc công bố Trung tâm Hành chính công tỉnh đã góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong việc tìm hiểu thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính liên thông, người dân cũng được hướng dẫn tận tình tại Trung tâm giúp giảm thiểu đến mức tối đa thời gian của người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

13/03/2018 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2018-03/23_Key_13032018154711.jpgTrung tâm hành chính công43No
NỘI QUY LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TÂY NINHNỘI QUY LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TÂY NINH

I.    THỜI GIAN LÀM VIỆC

Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

      - Buổi sáng: Từ 7giờ đến 11 giờ 30 phút.

      - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

II.    ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

      1. Chấp hành nghiêm thời gian làm việc theo quy định.
      2. Mặc đồng phục, đeo thẻ công chức, tác phong gọn gàng lịch sự, thái độ giao tiếp đúng mực, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực.
      3. Hướng dẫn, giải quyết đầy đủ, rõ ràng, chính xác, không yêu cầu những giấy tờ, hồ sơ, thủ tục ngoài quy định.
      4. Tạo thuận lợi, hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thành các thủ tục nhanh chóng, đúng quy định pháp luật.
      5. Chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan.

III.   ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

1. Chấp hành nội quy và thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công.

2.  Ăn mặc gọn gàng, lịch sự, giao tiếp đúng mực, giữ trật tự và vệ sinh chung.

3. Tìm hiểu, chuẩn bị và nộp đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ về thủ tục hành chính theo quy định và cung cấp các thông tin cần thiết có liên quan.

4. Không hối lộ hoặc dùng các hành vi tiêu cực khác khi thực hiện thủ tục hành chính. Mạnh dạn tố cáo các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công đến cơ quan có thẩm quyền.

5. Tích cực phản ánh, kiến nghị, góp ý trực tiếp về những bất hợp lý của thủ tục hành chính đến Giám đốc Trung tâm Hành chính công hoặc qua số điện thoại: 0919882557 hoặc 01276011485.

13/03/2018 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2018-03/ad0a1af13db2d3ec8aa3_Key_15032018173619.jpgCải cách hành chính, Trung tâm hành chính công74No
Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 73/2018 Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Theo đó, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh sau khi được cập nhật, rà soát là 83 thủ tục.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm niêm yết công khai toàn bộ nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, đơn vị cập nhật đầy đủ nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ toàn bộ danh mục và nội dung các thủ tục hành chính (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh công bố tại Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 26/12/2017. Riêng đối với một số TTHC mà Sở Tư pháp xin chủ trương không đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh công bố, công khai để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành là trước ngày 25/3/2018.

Phương Nhi

13/03/2018 9:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2018-03/09800 So tu phap_Key_14032018220724.jpgCải cách hành chính, Trung tâm hành chính công56No
Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnhCông bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 7/3/2018 Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Theo đó, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh sau khi được cập nhật, rà soát là 117 thủ tục.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương có trách nhiệm niêm yết công khai toàn bộ nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, đơn vị cập nhật đầy đủ nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ toàn bộ danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh công bố tại Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017.

Phương Nhi

13/03/2018 9:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2018-03/4768618c46cfa891f1de_Key_15032018174001.jpgCải cách hành chính, Trung tâm hành chính công38No
Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 7/3/2018 Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Theo đó, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh sau khi được cập nhật, rà soát là 78 thủ tục.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm niêm yết công khai toàn bộ nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, đơn vị cập nhật đầy đủ nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ toàn bộ danh mục và nội dung các thủ tục hành chính (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh công bố tại Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 30/11/2017.

TC

09/03/2018 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2018-03/SoTNMT_Key_15032018144505.pngCải cách hành chính, Trung tâm hành chính công55No
Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnhCông bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 6/3/2018 Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Theo đó, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh sau khi được cập nhật, rà soát là 122 thủ tục.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm niêm yết công khai toàn bộ nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, đơn vị cập nhật đầy đủ nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ toàn bộ danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh công bố tại Quyết định số 965/QĐ9UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016.

TC

09/03/2018 9:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2018-03/SoKHDT_Key_15032018144742.pngCải cách hành chính, Trung tâm hành chính công43No
Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 8/3/2018 Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Theo đó, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh sau khi được cập nhật, rà soát là 103 thủ tục.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm niêm yết công khai toàn bộ nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, đơn vị cập nhật đầy đủ nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ toàn bộ danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh công bố tại Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 21/11/2017.

TC

09/03/2018 9:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2018-03/nuiba_Key_15032018174222.jpgCải cách hành chính, Trung tâm hành chính công41No
Thông báo Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC  tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây NinhThông báo Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC  tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh

Trung tâm Hành chính công Tây Ninh thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả giải quyết tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Tư pháp; Công Thương; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giao thông Vận tải. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến thủ tục hành chính theo quy định của UBND tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 24/10/2017.

Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại tầng trệt Thư Viện tỉnh Tây Ninh (Địa chỉ: số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Kể từ ngày 15/3/2018, tất cả cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 08 Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Tư pháp; Công Thương; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giao thông Vận tải thì đến nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm.

Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cá nhân, tổ chức liên hệ ông Đỗ Duy Linh – điện thoại: 0919882557 hoặc ông Nguyễn Hùng Tấn -  điện thoại 01276011485.

08/03/2018 12:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2018-03/1295f975de3630686927_Key_15032018174928.jpgCải cách hành chính, Trung tâm hành chính công50No
UBND tỉnh chỉ đạo về hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnhUBND tỉnh chỉ đạo về hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết được việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm ngay khi hoạt động chính thức. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện ngay các nhiệm vụ như sau:

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi dưới nhiều hình thức đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý nội dung: Trung tâm hoạt động chính thức kể từ ngày 15/3/2018; địa chỉ, trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại tầng trệt Thư Viện tỉnh Tây Ninh (Địa chỉ: số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm là thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả giải quyết tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Tư pháp; Công Thương; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giao thông Vận tải.

Các sở, ban, ngành tỉnh có thủ tục đưa vào Trung tâm, hướng dẫn, thông báo cho cá nhân, tổ chức biết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình được đưa vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm. Chỉ đạo công chức, viên chức cơ quan và bộ phận chuyên môn không tiếp nhận hồ sơ đối với các TTHC đã đưa vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm (trừ các hồ sơ chuyển theo quy trình từ Trung tâm về cơ quan). Niêm yết công khai toàn bộ nội dung quy trình giải quyết của các TTHC tại Trung tâm, công khai ngay trên Trang thông tin điện tử của cơ quan. Đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ nội dung quy trình giải quyết các TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm chính lên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp và hướng dẫn cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật đầy đủ nội dung quy trình giải quyết các TTHC tại Trung tâm lên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh theo quy định.

Báo Tây Ninh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh do Văn phòng UBND tỉnh quản lý và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh dành chuyên trang, chuyên mục và thời lượng phù hợp để thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội biết được nội dung thông báo của Văn phòng UBND tỉnh (Có thông báo kèm theo); đẩy mạnh việc giới thiệu về mô hình, cách thức hoạt động, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm. Giao Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thông báo trên truyền hình với thời lượng ít nhất 2 lần/ngày vào khung giờ thích hợp; chỉ đạo thông báo trên sóng phát thanh hàng ngày ở cả 3 cấp. Báo Tây Ninh đăng thông báo nêu trên trên các số báo đối với nội dung thông báo của Văn phòng UBND tỉnh nêu trên. Thời gian bắt đầu từ ngày 09/3/2018.

GH


08/03/2018 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2018-03/978a969bb6d8588601c9_Key_15032018160448.jpgCải cách hành chính, Trung tâm hành chính công51No
Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnhCông bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Theo đó, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh sau khi được cập nhật, rà soát là 35 thủ tục.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng có trách nhiệm niêm yết công khai toàn bộ nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, đơn vị cập nhật đầy đủ nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ toàn bộ danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh công bố tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2017.

TC


07/03/2018 5:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2018-03/SoXD_Key_15032018145003.pngCải cách hành chính, Trung tâm hành chính công32No
Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnhCông bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Theo đó, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh sau khi được cập nhật, rà soát là 49 thủ tục.

UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm niêm yết công khai toàn bộ nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, đơn vị cập nhật đầy đủ nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ toàn bộ danh mục và nội dung các thủ tục hành chính (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh công bố tại Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 01/11/2017.

TC


07/03/2018 5:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2018-03/SoLD_Key_15032018145354.pngCải cách hành chính, Trung tâm hành chính công27No
Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnhCông bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 Công bố nội dung quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Theo đó, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh sau khi được cập nhật, rà soát là 69 thủ tục.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm niêm yết công khai toàn bộ nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, đơn vị cập nhật đầy đủ nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật nội dung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh.

TC

07/03/2018 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2018-03/SoGTVT_Key_15032018145538.pngCải cách hành chính, Trung tâm hành chính công29No
UBND tỉnh chỉ đạo việc đo lường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nướcUBND tỉnh chỉ đạo việc đo lường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Ngày 26/02/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 439/UBND-KSTT yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2018 tại địa phương đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ theo đúng Kế hoạch số 496/KH-BNV ngày 01/02/2018 của Bộ Nội vụ.

Tuyên truyền mạnh mẽ, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2018 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và tổ chức thuộc quyền quản lý nhằm đảm bảo kết quả điều tra xã hội học thực sự khách quan, trung thực và chất lượng.

Giao Sở Nội vụ làm đầu mối liên hệ trong quá trình triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2018 tại địa phương. Đồng thời, phục vụ các yêu cầu của Bộ Nội vụ trong trường hợp có đoàn khảo sát tại tỉnh Tây Ninh.

Giao Sở Tài chính thẩm định tham mưu UBND tỉnh bố trí đầy đủ kinh phí cho các hoạt động phối hợp, hỗ trợ việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2018 trong phạm vi trách nhiệm của địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh bố trí thời lượng phù hợp để thông tin, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2018 để việc điều tra xã hội học thực sự khách quan, trung thực và chất lượng.

TC

28/02/2018 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgCải cách hành chính62No
Khu du lịch quốc gia núi Bà Tây Ninh đón du khách thứ 1 triệuKhu du lịch quốc gia núi Bà Tây Ninh đón du khách thứ 1 triệu
Năm nay Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đã được đón tiếp lượt du khách thứ 1 triệu sớm hơn 2 ngày so với xuân Đinh Dậu năm 2017.

Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần du lịch thương mại Tây Ninh đón các vị khách thứ 999.998,999.999 và 1 triệu đến với Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen năm nay.

Sáng 27.2, tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Công ty Cổ phần du lịch thương mại Tây Ninh và Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen tổ chức lễ đón du khách thứ 1 triệu đến du lịch, vãn cảnh và viếng chùa Bà.

Vị khách thứ 1 triệu được trao thưởng là anh Võ Đình Sơn, 39 tuổi, đến từ Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Phần thưởng là 5 thẻ đi cáp treo khứ hồi và hoa dành cho cá nhân anh Sơn cùng các thành viên trong đoàn.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần du lịch thương mại Tây Ninh cũng tặng hoa, 3 thẻ đi cáp treo khứ hồi cho đại diện đoàn du khách thứ 999.999 là anh Nguyễn Đăng Tịnh và tặng hoa, 2 thẻ đi cáp treo khứ hồi cho đại diện đoàn du khách thứ 999.998 là bà Lý Bửu Diệp cùng các thành viên trong đoàn đến từ TP.Hồ Chí Minh.

Những khách du lịch may mắn cùng đoàn được Công ty bố trí xe điện đưa từ cổng chính đến nhà ga cáp treo Núi Bà.

Phát biểu tại lễ đón vị khách thứ 1 triệu, ông Phạm Văn Hải- Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch thương mại Tây Ninh vui mừng cho biết, với sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt để đón tiếp du khách gần xa đến tham quan du lịch, năm nay Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đã được đón tiếp lượt du khách thứ 1 triệu sớm hơn 2 ngày so với xuân Đinh Dậu năm 2017. Ông Hải nồng nhiệt chúc mừng các vị khách may mắn, bày tỏ mong muốn các du khách tiếp tục giới thiệu để ngày càng có nhiều người đến với Núi Bà Tây Ninh, nhất là mỗi dịp tết đến xuân về.

Ông Phạm Văn Hải- Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch thương mại Tây Ninh tặng hoa và trao 5 thẻ đi cáp treo khứ hồi cho vợ chồng du khách Võ Đình Sơn.

Anh Võ Đình Sơn, người may mắn là du khách thứ 1 triệu tham quan Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen cho biết: "Tôi hết sức bất ngờ và cảm thấy mình đã rất may mắn khi là lượt khách thứ 1 triệu đến với Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh trong năm nay". Anh cũng cho biết, cơ sở vật chất nơi đây rất tốt, việc đón tiếp khách du lịch cũng luôn chu đáo, tạo tâm lý an tâm vui vẻ cho du khách khi đến tham quan, viếng Bà.

"Năm nào tôi và gia đình cũng lên Tây Ninh tham quan, du lịch vài lần và Khu du lịch Quốc gia Núi Bà là một trong những địa điểm không thể bỏ qua"- anh Sơn chia sẻ thêm.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần du lịch thương mại Tây Ninh, tính từ đầu năm đến nay (từ ngày 16.2, tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất), đã có hơn 1.024.265 triệu lượt khách vào cổng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen với doanh thu bán vé đạt hơn 15,618 tỷ đồng, doanh thu tăng 7,29% và lượng khách tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Riêng hệ thống cáp treo và máng trượt đã đưa đón hơn 414.974 lượt khách, đạt doanh thu 43,295 tỷ đồng, doanh thu tăng 14,7% và lượng khách tăng 7,21% so với cùng kỳ năm trước.

Theo BTNO

28/02/2018 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2018-02/du khachNB1_Key_28022018094648.JPGChúc mừng năm mới 201849Yes
Kế hoạch Công nghệ thông tin năm 2018Kế hoạch Công nghệ thông tin năm 2018
Ngày  23/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2018, cụ thể như sau:

​Theo nội dung Kế hoạch, việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 đã đạt nhiều kết quả tích cực: tất cả các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản; 1010/1662 dịch vụ công trực tuyến đã triển khai mức độ 3,4 đạt 60,77%; từng bước triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc thực hiện gửi, nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; từng bước triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh…

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 với mục tiêu: 1. Phát triển hạ tầng, hệ thống thông tin theo nền tảng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh từ cấp tỉnh đến cấp xã; 2. Đẩy mạnh các ứng dụng nhằm tăng cường trao đổi văn bản điện tử, tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh; 3. Tăng cường nhiều giải pháp đồng bộ phục vụ việc cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 và 4, bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, phát triển các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp;  4. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử, xây dựng thành phố Tây Ninh thành thành phố thông minh, nâng cao năng lực của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp cận công nghiệp 4.0, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực: y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, giao thông vận tải, hành chính công.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, hướng dẫn với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện.

KH CNTT tinh_2018.pdf

KGVX

26/02/2018 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgỨng dụng công nghệ thông tin78No
Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018
Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 130/CP năm 2018 nhằm sơ kết, tổng kết, đánh giá tác động thực hiện một số văn bản pháp luật trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tình trạng mua bán người và bảo vệ nạn nhân; nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật mới và tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện. Ngày 23/02/2018, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2018 như sau:

​Kế hoạch phấn đấu mục tiêu 75% xã, phường, thị trấn nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người; thông tin về phòng, chống mua bán người được đăng tải trên các cơ quan báo chí ít nhất 1 tháng 1 lần; 100% tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn. 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý; những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xử lý theo quy định của pháp luật. So với năm 2017 tăng từ 2% tỷ lệ khởi tố, điều tra các vụ án mua bán người trên tổng các vụ việc được phát hiện; đạt 95% số vụ mua bán người được truy tố, xét xử trên tổng số vụ do Viện Kiểm sát, Tòa án thụ lý; 100% các trường hợp đã tiếp nhận được xác minh, xác định nạn nhân và có nhu cầu được bảo vệ an toàn, hỗ trợ theo quy định của pháp luật; 100% cơ quan tố tụng các cấp được tập huấn, quán triệt, triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 phần liên quan đến tội phạm mua bán người; 100% các văn bản, điều luật liên quan đến tội phạm mua bán người được ban hành; 100% văn bản hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người đã ký được sơ kết, tổng kết theo định kỳ.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo 138 các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phòng chống mua bán người năm 2018 và các Đề án thuộc Chương trình; duy trì giao ban định kỳ quý, 6 tháng, năm với Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các huyện, thành phố; thông báo kịp thời phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người và các văn bản pháp luật mới ban hành về công tác phòng chống mua bán người; Tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện chỉ đạo điểm Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn I (2016-2018) tại 04 xã thuộc 02 huyện Gò Dầu, Châu Thành, đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương khen thưởng và triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Triển khai hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với Thông điệp của Liên hợp quốc về phòng, chống mua bán người năm 2018; vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống mua bán người.

Tiếp tục áp dụng Bộ chỉ số giám sát thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn 2016-2020 và cập nhật, khai thác dữ liệu đăng nhập vào phần mềm "Quản lý công tác phòng chống mua bán người". Ban Chỉ đạo huyện Tân Biên, Bến Cầu củng cố, kiện toàn Văn phòng BLO Xa Mát, Mộc Bài, kịp thời trao đổi thông tin với Văn phòng BLO tương ứng của Campuchia trong phòng, chống tội phạm mua bán người.

Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, trao đổi, tư vấn, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề... trực tiếp tại cộng đồng để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người và các vấn đề khác có liên quan như: di cư lao động, hôn nhân và cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài; tổ chức các hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, thi sáng tác, xây dựng các tiểu phẩm hoặc thi tuyên truyền viên giỏi về phòng, chống mua bán người.

Bên cạnh đó, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật, Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để tư vấn về những vấn đề xã hội, nhất là liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái nhằm nâng cao nhận thức về hôn nhân có yếu tố nước ngoài và phòng, chống mua bán người; duy trì và nâng cấp mô hình "Ngôi nhà bình yên" để hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, tập trung điều tra, thu thập, kịp thời bổ sung, điều chỉnh thông tin về địa bàn, tuyến trọng điểm, các đường dây, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán người; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan mới ban hành nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và người dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người.

GH

26/02/2018 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhòng chống mua bán người36No
Công bố, công khai bộ TTHC của ngành Y tế tỉnh Tây NinhCông bố, công khai bộ TTHC của ngành Y tế tỉnh Tây Ninh
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 494 /QĐ-UBND ngày 21/02/2018 công bố, công khai bộ TTHC của ngành Y tế tỉnh Tây Ninh.

​Theo đó, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện và UBND cấp xã sau khi được cập nhật, rà soát và chuẩn hóa là 171 TTHC. Số lượng TTHC cụ thể từng cấp chính quyền bao gồm: Cấp tỉnh: 165 TTHC, Cấp huyện: 05 TTHC, Cấp xã: 01 TTHC.

Nội dung các thủ tục hành chính được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ  liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn.

UBND tỉnh giao Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả", công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung công bố tại Quyết định này.

Đồng thời, UBND tỉnh giao giao Sở Y tế phát hành nội dung các thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện, cấp xã được công bố, công khai kèm theo Quyết định này đến UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Tây Ninh.

TC

23/02/2018 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgCải cách hành chính51No
Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – cá nhân Phạm Kim LoanXử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – cá nhân Phạm Kim Loan
Ngày 13/02/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định Xử phạt vi phạm hành chính đối với Cá nhân: Phạm Kim Loan, ở ấp An Quới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, được quy định tại Điểm m khoản 1, Điều a, Điểm b Khoản 3 Điều 25 của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định về việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán, hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 của Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ, mức phạt tiền theo quy định từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

​Hình thức xử phạt chính là 60.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu 490 (Bốn trăm chín mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero; Trả lại 01 (Một) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 45I8000659 cấp ngày 15/52013 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trảng Bàng cho bà Phạm Kim Loan sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt.

Bà Phạm Kim Loan phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt và nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của Pháp luật. Số tiền phạt nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Bà Phạm Kim Loan có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật; Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh thu tiền phạt; Chi cục Quản lý thị trường tổ chức thực hiện Quyết định này.

GH

23/02/2018 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgCông bố công khai tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính24No
Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – cá nhân Đoàn Nhựt ThanhXử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – cá nhân Đoàn Nhựt Thanh
Ngày 13/02/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định Xử phạt vi phạm hành chính đối với Cá nhân: Đoàn Nhựt Thanh, ở ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, được quy định tại Điểm m khoản 1, Điều a, Điểm b Khoản 3 Điều 25 của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định về việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán, hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 của Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ, mức phạt tiền theo quy định từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

​Hình thức xử phạt chính là 85.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện theo quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số 21/QĐ-TGTVPTGPCC ngày 23/01/2018 của Công an huyện Bến Cầu. Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Ông Đoàn Nhựt Thanh phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt và nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của Pháp luật. Số tiền phạt nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Ông Đoàn Nhựt Thanh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật; Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh thu tiền phạt; Công an huyện Bến Cầu tổ chức thực hiện Quyết định này.

GH

23/02/2018 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgCông bố công khai tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính26No
Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - cá nhân Lê Văn NguyễnXử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - cá nhân Lê Văn Nguyễn
Ngày 12/02/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định Xử phạt vi phạm hành chính đối với Cá nhân: Lê Văn Nguyễn, ở ấp Lộc Thanh, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, được quy định tại Điểm 0 khoản 1, Điều a, Điểm b Khoản 3 Điều 25 của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định về việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán, hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 của Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ, mức phạt tiền theo quy định từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

​Hình thức xử phạt chính là 85.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện theo quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính số 08/QĐ-TGTVPTGPCC ngày 17/12/2017 của Công an huyện Trảng Bàng. Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Ông Lê Văn Nguyễn phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt và nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của Pháp luật. Số tiền phạt nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Ông Đoàn Nhựt Thanh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật; Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh thu tiền phạt; Công an huyện Trảng Bàng tổ chức thực hiện Quyết định này.

GH

23/02/2018 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgCông bố công khai tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính24No
Hội xuân núi Bà Đen 2018: Rất nhiều cái mới Hội xuân núi Bà Đen 2018: Rất nhiều cái mới
Trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất, lượng du khách đến dự Hội xuân Núi Bà Đen tăng cao. Đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch tỉnh nhà trong năm mới 2018.Đông đảo du khách đến tham quan, vãn cảnh ở Hội xuân Núi Bà Đen năm 2018. Ảnh: Đại Dương

NHIỀU ĐỔI MỚI 

Nét mới nhất ở Hội xuân năm nay là Công ty cổ phần du lịch - thương mại Tây Ninh đã giải toả tất cả các hộ kinh doanh quán ăn, uống, tạp hoá, hàng lưu niệm bên trong bãi xe ô tô ở cổng trước, vốn tồn tại hàng chục năm qua.

Bên trong khuôn viên khu du lịch, công ty cũng đã giải toả nhiều điểm buôn bán ở những khu vực tập trung đông du khách và dọc theo các lối đi chính, không tái bố trí mặt bằng cho các hộ này, góp phần làm giảm khoảng 50% số lượng hộ kinh doanh so với năm 2017.

Nhờ vậy, khu du lịch có không gian thông thoáng hơn. Tại khu vực giải toả, công ty tự tổ chức 10 ki-ốt bán hàng hoá, thức uống với diện tích nhỏ, gọn và giao cho nhân viên công ty trực tiếp phục vụ khách tham quan với phong cách chuyên nghiệp.

Một nét mới khác là Công ty Du lịch đưa vào khai thác hệ thống máng trượt mới (trượt ống), được nâng cấp từ đường ray của hệ thống máng trượt cũ, với kinh phí đầu tư 95 tỷ đồng. Hệ thống trượt ống được thiết kế theo công nghệ châu Âu, với các ưu điểm vượt trội như: có giám sát hành trình, tránh tình trạng các xe va chạm nhau, khi xe đạt tốc độ trên 40km sẽ tự động kích hoạt phanh giảm tốc độ.

Trên đường trượt có các điểm gợn sóng tạo cảm giác mạnh cho du khách. Hệ thống trượt này tuyệt đối an toàn cho du khách và có thể sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết. Thân xe rộng rãi theo tiêu chuẩn châu Âu, tạo cảm giác thoải mái. Tốc độ nhanh hơn so với hệ thống trượt cũ và tự động hoá nhiều khâu nên giảm nhân công lao động.

Trong những ngày đầu Hội xuân, nhiều du khách thích đi lên, xuống núi bằng hệ thống trượt ống này. Trưa mùng 4 tết, ở hai nhà ga lên và xuống của hệ thống trượt ống, ước tính có cả ngàn du khách xếp hàng chờ đợi để được trải nghiệm. Theo số liệu thống kê của Công ty Du lịch, tính đến mùng 4 tết, lượng khách tham gia lên, xuống núi bằng hệ thống trượt ống tăng 12% so cùng kỳ năm ngoái.

Hội xuân năm nay, công tác vệ sinh trong khu du lịch cũng tốt hơn. Ngoài việc bố trí những thùng đựng rác thông thường dọc theo các con đường, công ty đưa vào sử dụng thử nghiệm 20 thùng rác thông minh, phân bố đều ở các vị trí như trước cổng trước, cổng sau, sân lễ v.v…

Thùng rác thông minh có chiều cao khoảng 1,2m, ngang 1m, gồm 2 ngăn: ngăn thứ nhất dùng để chứa các loại rác vô cơ như lon, chai, hộp nylon (có ghi chú song ngữ Việt - Anh), ngăn còn lại dùng chứa các loại rác hữu cơ. Thùng rác sơn màu trắng trang nhã, có nắp đậy, phía trước có in logo của công ty và có dòng chữ to, màu đỏ với nội dung “Hãy chung tay vì khu du lịch xanh, sạch, đẹp”.

Đáng chú ý, hai bên thùng rác còn được trang trí hai giỏ hoa vải để tăng thêm phần vui tươi ngày tết, thân thiện với du khách. Đã có nhiều du khách tự giác đem rác bỏ vào các thùng này.

Bên cạnh đó, công ty còn bố trí toàn bộ nhân viên vệ sinh làm tăng ca dọn dẹp rác để bảo đảm môi trường luôn sạch sẽ. Đồng thời, duy trì 6 nhà vệ sinh hoạt động miễn phí. Nhờ đầu tư làm mới khu du lịch, nên ngay từ những ngày đầu năm âm lịch, lượng du khách đến núi Bà tăng hơn năm trước. Tính từ mùng 1 đến cuối mùng 5 tết, đã có 569.860 lượt khách đến tham quan, vãng cảnh ở Hội xuân Núi Bà, tăng 7,35% so với cùng kỳ năm ngoái.

TÁI DIỄN TÌNH TRẠNG KẸT XE

Lượng du khách đến Hội xuân Núi Bà tăng hơn năm ngoái là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, năm nay vẫn tái diễn tình trạng kẹt xe, diễn ra rõ nhất là ở cổng sau khu du lịch. Từ xế chiều mùng 4 tết- ngày khai mạc Hội xuân, tại ngã tư Đại Đồng, lực lượng chức năng đã chặn tất cả các loại xe ô tô khách, ô tô gia đình, chỉ cho các loại xe 2 bánh vào tham quan.

Thế nhưng, ngay sau khi kết thúc lễ khai mạc Hội xuân, trên đoạn đường từ cổng sau ra ngã ba Khu du lịch bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Thời điểm đó, từ các bãi giữ xe của Công ty Du lịch và tư nhân, hàng ngàn xe ô tô, mô tô các loại chen chúc nhau, giao thông bị tê liệt gần như hoàn toàn. Tình trạng kẹt xe kéo dài khiến nhiều du khách mỏi mệt phải nằm ngủ bên lề đường, hoặc xin vào trụ sở Ban Quản lý Khu du lịch... ngồi thở.

Gia đình ông Ty là một trong những trường hợp như thế. Người đàn ông này kể, gia đình ông ở huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước), từ chiều, vợ chồng ông chở theo 3 người con đi cúng chùa ở núi Cậu (tỉnh Bình Dương).

Năm nào cũng vậy, cúng xong chùa ở núi Cậu, gia đình ông qua cúng chùa ở núi Bà. Vợ chồng ông đi xe gắn máy đến cổng sau Khu du lịch núi Bà vào khoảng 18 giờ, nhưng bị kẹt xe, hai người phải cố gắng lắm mới đem xe gửi được vào bãi giữ xe ở cổng sau của Công ty Du lịch.

Gửi xe xong, thấy trước mặt là một rừng người và xe chật cứng, vợ chồng ông dắt ba đứa nhỏ chen chúc mãi mới tìm được một khoảnh đất trống nhỏ sát bên ngoài hàng rào trụ sở Ban Quản lý Khu du lịch. Mệt quá, ba đứa nhỏ nằm dài trên nền xi măng ngủ gà ngủ gật, còn hai vợ chồng ông ngồi cạnh bên dùng nón vải quạt muỗi cho con và trông chừng.

“Vợ chồng tôi tính ngồi nghỉ ở đây một chút, chờ hết kẹt xe sẽ lên chùa lạy Bà, nhưng bây giờ đã hơn 10 giờ tối rồi mà tình trạng kẹt xe vẫn chưa hết, nên chưa biết đến khi nào mới lên chùa Bà được nữa”- ông Ty than thở.

Mặc dù, cổng trụ sở Ban Quản lý Khu du lịch chỉ mở hé và lúc nào cũng có lực lượng bảo vệ túc trực giữ gìn an ninh trật tự, nhưng chốc chốc lại có người phụ nữ ẵm con nhỏ hay du khách lớn tuổi chen vào xin ngồi nghỉ mệt một chút, vì bên ngoài kẹt xe, muốn “ngộp thở”.

Một nữ du khách tên Ráng, 64 tuổi, ở Hậu Nghĩa (tỉnh Long An) cùng với một nhóm con, cháu đi Hội xuân Núi Bà cho hay, gia đình bà đi bằng xe gắn máy, nhưng vào gần đến cổng sau bị kẹt cứng. Những người điều khiển xe tìm cách đưa xe vào bãi gửi, trong khi đó, bà và một số người ngồi sau xuống xe, dắt díu nhau len lỏi tiếp tục đi vào cổng với hy vọng qua được đoạn đường này, nhưng chen đến đây thì... mệt quá nên bà xin nhân viên bảo vệ cho vào bên trong cổng ngồi.

Sau gần 30 phút, sắc mặt của bà từ tái nhợt dần dần trở lại bình thường và bà cảm ơn lực lượng bảo vệ, tiếp tục theo con cháu chen vào cổng.

Trước tình hình kẹt xe ngày càng nghiêm trọng, Đại tá Trần Văn Luận- Trưởng Công an TP. Tây Ninh chỉ đạo cho thuộc cấp nhắc nhở chủ các bãi giữ xe tạm thời ngăn xe từ trong bãi ra để điều tiết hết số lượng xe đang bị ùn tắc trên đường. Đồng thời kêu gọi người điều khiển xe mô tô tắt máy xe đẩy bộ để tránh xả khói gây ngạt.

Phương pháp này phát huy hiệu quả khá tốt. Đến gần 22 giờ 30 phút, tình trạng kẹt xe mới chấm dứt. Tuy nhiên, tại giao lộ gần cổng chính, vẫn là điểm nóng kéo dài. Lực lượng chức năng xử lý bằng cách dựng hàng rào chắn trên đường Bời Lời và điều tiết một phần xe ô tô, mô tô ra về theo đường vành đai núi.

Lúc này, tình trạng tạm ổn, nhưng số lượng xe vào bắt đầu đông ken. Các xe này chờ ngoài ngã tư Đại Đồng từ xế chiều đến khi kết thúc lễ khai mạc Hội xuân mới bắt đầu vào Khu du lịch. Trên đường Bời Lời, hàng trăm xe ô tô gia đình, ô tô khách nối đuôi nhau xếp hàng dài hơn 1km.

Hệ thống trượt ống được nhiều du khách đi thử nghiệm. Ảnh: Đại Dương

Chiều mùng 6 tết, chúng tôi trở lại đoạn đường cổng sau Khu du lịch để tìm hiểu nguyên nhân gây ùn tắc giao thông. Theo thống kê sơ bộ, trên đoạn đường dài chỉ hơn 1km này có đến 32 bãi giữ xe ô tô, mô tô lớn nhỏ khác nhau và có biển hiệu.

Bên cạnh đó, còn nhiều bãi đất trống không biển hiệu nhưng được giăng dây làm bãi giữ xe và các quán ăn, quán bán nước giải khát tận dụng mặt bằng có sẵn để kiêm luôn việc giữ xe. Hầu hết các bãi giữ xe này đều cho người đứng ra ngoài lề đường chào mời du khách đem xe vào bãi gửi.

Cách chào mời như thế góp phần gây cảnh bát nháo tại khu du lịch và cản trở giao thông. Trong khi đó, mặt đường khá hẹp, chiều ngang chỉ khoảng 4m và hai bên lề đường chỉ rộng khoảng 1-2m. Chỉ cần 2 xe ô tô khách đi ngược chiều nhau cùng một lúc là chiếm hết mặt đường.

Ngay trong buổi chiều mùng 6 tết- không phải là ngày cao điểm, nhưng trên đoạn đường này xe cộ chật kín, nhiều lúc xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.

Đã đến lúc phải tính toán, xây dựng lại hệ thống giao thông kết nối với Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen để đáp ứng lượng du khách ngày càng tăng cao trong thời gian tới.

Theo BTNO

23/02/2018 9:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2018-02/hoi xuan 1_Key_27022018082116.JPGChúc mừng năm mới 201825No
Tây Ninh: Ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018 trên địa bàn tỉnhTây Ninh: Ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Kế hoạch số 399/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh

​Kế hoạch nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa thông tin tuyên truyền về CCHC vào hoạt động thường xuyên trên các trang thông tin điện tử của tất cả các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Yêu cầu của kế hoạch là triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến nội dung về CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, địa phương. Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh. Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và từng nhóm đối tượng; sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng cho công tác tuyên truyền. Tại các cuộc họp giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị đưa các thông tin: (i) Về tình trạng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; (ii) Về tình trạng tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; (iii) Về tình hình thực hiện đối thoại trực tiếp các vấn đề phát sinh trong giải quyết TTHC giữa cơ quan, đơn vị với người dân và doanh nghiệp nhằm phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm tại cơ quan, đơn vị và kiến nghị cấp có thẩm quyền (nếu có).

Kế hoạch gồm các nội dung chính như:  Tuyên truyền CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch CCHC năm 2018 của tỉnh, Thông tin về tình hình, kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thông tin về kết quả thực hiện các chỉ số: chỉ số CCHC (Par index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - truyền thông (ICT Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAR)…

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu phối hợp Báo Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phụ trang hàng tháng để thông tin về tình hình, kết quả công tác CCHC trên Báo Tây Ninh. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về UBND tỉnh.

Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí bảo đảm công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm chi cho các hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính theo quy định.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị có kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ), thời gian chậm nhất ngày 10 tháng 11 năm 2018.

TC


22/02/2018 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgCải cách hành chính41No
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủUBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 1425/VPCP-KSTT ngày 08/02/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thông qua dịch vụ bưu chính công ích, ngày 22/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 406/UBND-KSTT yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

​Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên bưu điện về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện và phục vụ tốt nhất theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức.

Tuyên truyền mạnh mẽ, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân hiểu rõ sự tiện ích và sử dụng dịch vụ. Niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, các TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo đúng quy định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ động liên hệ kết nối mạng thông tin phục vụ triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin giữa Trung ương và địa phương, các hình thức kết nối khác theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tăng cường việc kết nối hệ thống thông tin phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để mang lại hiệu quả cao hơn trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Phối hợp với các ngành liên quan đề xuất các chính sách, biện pháp khai thác, sử dụng hiệu quả mạng bưu chính công cộng, chú trọng đến việc triển khai cung ứng dịch vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh dành nhiều thời lượng để thông tin, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân biết và sử dụng dịch vụ.

Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện và các khó khăn, vướng mắc: Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình, kết quả từ khi thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 về dịch vụ công trực tuyến 3, 4 của Thủ tướng Chính phủ đến nay; Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện; Đề xuất các giải pháp và phương hướng để thực hiện có hiệu quả, chất lượng đối với việc thực hiện dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến 3, 4, nhất là việc báo cáo kết quả cụ thể trong công tác tuyên tuyền đối với các nội dung nêu trên.

Bưu điện tỉnh Tây Ninh báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện như: việc tập huấn chuyên môn của các cơ quan, đơn vị liên quan cho nhân viên bưu điện; quá trình tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích; đề xuất các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đã nêu trong quá trình thực hiện trong thời gian tới.

Thời gian để các đơn vị báo cáo về UBND tỉnh là trước ngày 15/3/2018.

TC

22/02/2018 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgCải cách hành chính42No
Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống phần mềm Thông tin Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy chế quản lý, vận hành Hệ thống phần mềm Thông tin Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày  21/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 488 /QĐ-UBND Quy chế quản lý, vận hành hệ thống phần mềm thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

​Hệ thống phần mềm thông tin kinh tế - xã hội là hệ thống phần mềm dùng để quản lý, theo dõi, tổng hợp các thông tin và số liệu báo cáo được các đơn vị trên địa bàn tỉnh trực tiếp cập nhật hoặc tích hợp thông tin và số liệu báo cáo từ cấp thấp hơn nhằm cung cấp thông tin và cập nhật số liệu báo cáo vào kho dữ liệu chung của tỉnh, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin và số liệu báo cáo cho các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả hơn, khoa học hơn, chính xác hơn, giảm thời gian xử lý và kịp thời hơn, tăng cường hơn nữa năng lực của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, góp phần vào công cuộc xây dựng kinh tế - xã hội tỉnh ngày càng phát triển.

Theo nội dung Quyết định, Hệ thống  có 03 loại hình báo cáo: 1.Các báo cáo định kỳ: tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm; 2. Báo cáo chuyên đề;3. Báo cáo đột xuất. Trong đó:

Báo cáo định kỳ gồm Báo cáo tháng: số liệu ước lượng được gửi trước ngày 15 hàng tháng và đến ngày 05 của tháng liền sau đó thì đơn vị phải cập nhật số liệu chính thức; Báo cáo quý: số liệu ước lượng được gửi trước ngày 15 tháng cuối của quý và đến ngày 05 của tháng liền sau đó thì đơn vị phải cập nhật số liệu chính thức;  Báo cáo 6 tháng đầu năm: số liệu ước lượng được gửi trước ngày 15 tháng 6 hàng năm và đến ngày 05 tháng 7 thì đơn vị phải cập nhật số liệu chính thức; Báo cáo 9 tháng: số liệu ước lượng được gửi trước ngày 15 tháng 9 hàng năm và đến ngày 05 tháng 10 thì đơn vị phải cập nhật số liệu chính thức; Báo cáo năm: số liệu ước lượng được gửi trước ngày 15 tháng 11 hàng năm và đến ngày 10 tháng 01 của năm liền sau đó thì đơn vị phải cập nhật số liệu chính thức;

Báo cáo chuyên đề: thực hiện theo yêu cầu của đơn vị chủ trì.

Báo cáo đột xuất: thực hiện theo yêu cầu của đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tổng hợp báo cáo.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ sẽ đưa kết quả báo cáo, đánh giá về tình hình triển khai, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm thông tin kinh tế - xã hội vào xét thi đua khen thưởng và chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh.

Được biết, Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị được tiếp nhận, khai thác thông tin theo bộ chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời,  thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc chế độ cập nhật thông tin và báo cáo bộ chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội trên hệ thống phần mềm thông tin kinh tế - xã hội.

                                                                             KGVX

22/02/2018 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgỨng dụng công nghệ thông tin53No
Tăng cường giám sát các cơ sở kinh doanh mùa Hội xuân Núi Bà Đen 2018Tăng cường giám sát các cơ sở kinh doanh mùa Hội xuân Núi Bà Đen 2018
Hội xuân Núi Bà tại Tây Ninh chính thức được khai mạc vào mùng 4 tết tại Khu di tích lịch sử văn hoá – danh thắng và du lịch núi Bà Đen.Bảng giá của một điểm giữ xe do Công ty Du lịch Tây Ninh quản lý.
Hội Xuân năm nay, Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (Công ty Du lịch Tây Ninh) đã tổ chức, sắp xếp các quầy kinh doanh trong khu du lịch.

Cụ thể, công ty cho các hộ thuê địa điểm kinh doanh và cung cấp hàng hóa như mọi năm, trong đó hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, vệ sinh, yêu cầu các điểm kinh doanh bán đúng giá, xây dựng hình ảnh đẹp trong khu du lịch.

Công ty Du lịch Tây Ninh không tổ chức cho các cá nhân bán hàng dọc hai bên đường, từ cổng chính vào đến khu vực tượng đài dũng sĩ núi Bà Đen. Về các điểm giữ xe, đơn vị trúng thầu năm trước tiếp tục tổ chức giữ xe cho du khách ở 3 địa điểm: 2 điểm giữ xe ở phía trước, bên trái và bên phải cổng và phía cổng sau khu du lịch với giá 10.000đ/chiếc ô tô từ 4-9 chỗ ngồi, 20.000đ/chiếc ô tô trên 9 chỗ ngồi, 8.000đ/chiếc đối với mô tô, 2.000đ/chiếc đối với xe đạp, xe đạp điện. 

Bãi giữ xe bên ngoài khu du lịch do chính quyền địa phương quản lý.
Vào ngày mùng 2 Tết (17.2.2018), các hàng quán bên lề đường, cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ du khách gần khu du lịch ở phía cổng trước và cổng sau diễn ra khá nhộn nhịp.

Đáng chú ý, các bãi giữ xe bên ngoài khu du lịch được dựng lên từ đơn giản đến có tổ chức bài bản đã thu hút nhiều du khách đến gửi xe.

Hầu hết các bãi giữ xe này không ghi bảng giá, nơi du khách có thể quan sát được. Một số điểm có ghi giá nhưng để lẫn vào chỗ khuất tầm nhìn hoặc bảng giá quá nhỏ.

Bãi giữ xe do địa phương quản lý.

Trong khi đó, bãi giữ xe của Công ty Du lịch dựng lên 2 tấm bảng lớn niêm yết giá giữ xe: một bảng giá bên ngoài (gần lề đường) ghi rõ “Bãi đậu xe ô tô, bãi giữ xe 2 bánh” có vẽ mũi tên chỉ vào bãi giữ bên trong với giá giữ xe gắn máy 8.000đ/chiếc, xe đạp – xe đạp điện 2.000đ/chiếc; bảng giá dựng phía trong bãi ghi giá giữ xe gắn máy 8.000đ/chiếc, xe đạp – xe đạp điện 2.000đ/chiếc, phía dưới cùng ghi giá giữ xe ô tô  4 - 9 chỗ ngồi 10.000đ/chiếc, trên 9 chỗ ngồi giá 20.000đ/ chiếc.

Hôm mùng 4 tháng Giêng năm Mậu Tuất, Hội Xuân núi Bà Đen 2018 chính thức khai mạc. Vì vậy, việc kinh doanh hàng hóa cũng như thu phí giữ xe đúng quy định sẽ mang lại thành công cho Hội Xuân núi Bà Đen, qua đó góp phần quảng bá cho du lịch Tây Ninh.

Các quầy kinh doanh trong khu du lịch.

Ngoài yêu cầu người kinh doanh tự giác chấp hành quy định, rất cần có sự giám sát, xử lý của cơ quan chức năng khi các cơ sở kinh doanh cố tình sai phạm.
Theo BTNO
20/02/2018 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2018-02/bai xe_1_Key_22022018144322.JPGChúc mừng năm mới 201827No
Nghỉ tết, 2 trường hợp tử vong do TNGT Nghỉ tết, 2 trường hợp tử vong do TNGT
Theo Phòng Cảnh sát giao thông ( CSGT) Công an Tây Ninh, từ ngày 15-17.2 (tức ngày 30 tết đến mùng 2 Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018), cả tỉnh có 2 trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông.

​Ngày 15.2 xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 3 người bị thương, trong đó vụ tai nạn chết người xảy ra vào lúc 23 giờ 20 phút, trên đường 785 thuộc địa bàn xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh.

CSGT tuần tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông- Ảnh minh hoạ

Thời điểm trên, xe mô tô biển số 70K- 377.68 do Lê Tấn Đạt (sinh năm 1989, ngụ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) điều khiển đi từ hướng ngã ba Mỹ Hương về huyện Tân Châu. Khi đến khu vực ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân đã xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 37E1- 486.91 do Nguyễn Đình Thắng (sinh năm 1996, ngụ thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại và rẽ trái qua đường. Tai nạn xảy ra khiến Lê Tấn Đạt bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện, Nguyễn Đình Thắng bị thương nặng.

Trong ngày 16.2 (mùng 1 tết), toàn tỉnh không xảy ra TNGT.

Ngày 17.2 (mùng 2 tết) xảy ra 1 vụ TNGT hồi 19 giờ 30 phút, trên đường 788 thuộc địa bàn ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành.

Khi đó, ông Nguyễn Văn Cham (sinh năm 1963, ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành) đi xe mô tô biển số 70D1-155.75 trên đường 788 theo hướng từ xã Phước Vinh đến Hòa Hiệp. Khi đến khu vực trên đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển số 70C-111.47 đi cùng chiều phía trước, do tài xế Đỗ Hữu Trọng (sinh năm 1991, ngụ xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh) điều khiển. Hậu quả ông Cam chết tại bệnh viện.

Cũng theo Phòng CSGT tỉnh, từ ngày 15-17.2, lực lượng CSGT tổ chức tuần tra và xử lý nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trong đó có 26 trường hợp có nồng độ cồn vượt quá quy định.

Theo BTNO

19/02/2018 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2018-02/tay ninh_Key_22022018144027.jpgAn toàn giao thông87Yes
1 - 30Next
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469