Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Hoạt động của lãnh đạo
Thứ 3, Ngày 16/01/2018, 11:00
Những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/01/2018
Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Dự báo nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, trong đó việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp có chuyển biến tích cực, đã chuẩn bị được những tiền đề cho ngành du lịch tăng trưởng đột phá.

Tuy nhiên chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn còn thấp; nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn trong khi nguồn lực còn hạn hẹp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ chủ quyền quốc gia ... có những thách thức mới và đó là những khó khăn mà Tây Ninh sẽ phải đối mặt.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố ngay từ đầu năm, phải đề ra giải pháp tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu sau:

Mục tiêu chung: Thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định và bền vững. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xác định nông nghiệp và du lịch là hướng phát triển trọng tâm. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch. Thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2017 - 2021. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Chủ động phòng, chống thiên tai; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Chỉ tiêu chủ yếu: Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh đã đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu (bao gồm: 10 chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế, 07 chỉ tiêu về lĩnh vực xã hội và 06 chỉ tiêu về lĩnh vực môi trường). Một số chỉ tiêu cơ bản như sau: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ 8% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 2.600 USD; phấn đấu giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản đạt 4%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 14,5% trở lên; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 6%; kim ngạch xuất khẩu tăng 22%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 6.907 tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn chiếm tỷ lệ 35% GRDP; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5%; số lao động có việc làm tăng thêm là 17.000 lao động; tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo đạt 66%; tỷ lệ che phủ của rừng đạt 36,8%.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ngành, lĩnh vực.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém năm 2017. Chỉ đạo, điều hành quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất. Thực hiện điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, đảm bảo cân đối đủ nguồn thực hiện các chế độ chính sách đã được ban hành đúng quy định. Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật khác đối với các dự án, công trình ngay từ khi triển khai. Thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện những giải pháp mang tính đột phá về phát triển nguồn nhân lực, phát triển du lịch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông.

Quyết liệt tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thực chất nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững, lâu dài theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết 35/NQ-CP ngày ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh, giảm tối đa chi phí khởi nghiệp, giảm chi phí đầu vào, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, những lĩnh vực còn nhiều bất cập, yếu kém như XDCB, xây dựng, tài nguyên và môi trường….Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Tăng cường giám sát, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Triển khai xây dựng công trình xử lý nước thải của một số đô thị đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh. Tạo sự chuyển biến về vệ sinh môi trường đô thị, vệ sinh môi trường nông thôn.

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; đặc biệt chú trọng chất lượng công tác đào tạo nghề, công tác dạy nghề của các trường trung cấp, cao đẳng của tỉnh, gắn đào tạo với sử dụng lao động; sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất đã đầu tư cho các cơ sở này. Tiến hành rà soát, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục hướng nghiệp không để bất cập, lãng phí. Thực hiện các chính sách giải quyết việc làm gắn với thị trường lao động. Trợ giúp kịp thời, đúng chính sách cho người nghèo và đối tượng yếu thế; thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Thực hiện đúng lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo, bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bảo đảm việc thực hiện các quyền của trẻ em; tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên. Phát triển phong trào thể dục, thể thao, nâng cao thể chất của người Việt Nam. Tăng cường công tác quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở cai nghiện.

Tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh không để tồn đọng phát sinh thành các "điểm nóng" mới, trong đó tiếp tục giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, bức xúc, kéo dài.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo, Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tăng cường củng cố xây dựng chính quyền và đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với kỷ luật, kỷ cương; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

GH

Lượt người xem:  Views:   224
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469