Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCải Cách hành chính

 
Chỉ số CCHC Sở, ban, ngành và UBND cấp huyệnhidden
 
​Ngày 03/6/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1113/QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc ...
 
Để phản ánh kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm tại các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, ngày 13/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết ...
 
​UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 về việc công bố Chỉ số Cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh ...
 
​Sáng ngày 10/10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức tọa đàm về Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành tương đương và UBND các huyện, thành phố (gọi tắt là DDCI) thuộc tỉnh Tây Ninh.
 
​Ngày 04/10/2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện đánh giá chỉ ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020NewKế hoạch CCHCTinKế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1422/KH-UBND, ngày 02/7/2020 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

03/07/2020 10:00 SANoĐã ban hành

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và hướng dẫn kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc triển khai, thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC mà trọng tâm là kiểm tra việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Nội dung kiểm tra: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính nhà nước (ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước); việc thực hiện các nội dung liên quan đến dịch vụ công mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

Thành phần Đoàn Kiểm tra bao gồm lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính. Thành viên Đoàn là đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc các Sở, ngành là đầu mối tham mưu trực tiếp công tác CCHC và kiểm soát TTHC.

Đối tượng kiểm tra là các sở, ban, ngành tỉnh, 09 UBND cấp huyện và 27 UBND cấp xã (mỗi huyện, thành phố chọn 03 đơn vị hành chính cấp xã) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thời gian thực hiện kiểm tra dự kiến trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020.

UBND tỉnh giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra và thông báo lịch kiểm tra chi tiết, cụ thể kèm theo. Đảm bảo kinh phí cho hoạt động của đoàn kiểm tra theo quy định. Kết thúc đợt kiểm tra tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh. Đồng thời, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý đối với các sai phạm của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực kiểm tra theo thẩm quyền.

Minh Châu

Phân tích, đánh giá các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và chỉ số ICT index: Tây Ninh tăng điểm các chỉ sốChỉ số CCHC cấp tỉnhTinPhân tích, đánh giá các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và chỉ số ICT index: Tây Ninh tăng điểm các chỉ số/PublishingImages/2020/6-2020/papi.jpg

​Chiều ngày 30/6/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng chủ trì Hội nghị trực tuyến giữa UBND tỉnh đến UBND các huyện, thị xã, thành phố phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT - Truyền thông Việt Nam (ICT index) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

01/07/2020 10:00 CHNoĐã ban hành

Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu có các lãnh đạo Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo kết quả chỉ số PCI năm 2019, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng chỉ số PCI trong năm 2020; Lãnh đạo Sở Nội vụ phân tích, đánh giá chỉ số PAPI năm 2019 và đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chỉ số PAPI 2020 của tỉnh Tây Ninh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thông tin Kết quả xếp hạng và phân tích điểm số các tiêu chí thành phần của Chỉ số Par Index và Chỉ số SIPAS năm 2019 của tỉnh Tây Ninh và đề xuất khắc phục hạn chế, cải thiện điểm số và thứ tự xếp hạng Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS của tỉnh Tây Ninh trong những năm tới; Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông phân tích các tiêu chí thành phần của Chỉ số ICT INDEX Tỉnh Tây Ninh năm 2019, đề xuất các giải pháp để cải thiện chỉ số này.

Theo kết quả báo cáo, năm 2019, kết quả xếp hạng PCI của tỉnh giảm 01 bậc so với năm 2018 (năm 2019: hạng 15, năm 2018: hạng 14). Tuy nhiên, điểm số PCI của năm 2019 tăng so với năm 2018 và đứng vào nhóm điều hành tốt.


Đồng chí Kiều Công Minh – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin kết quả chỉ số PCI năm 2019

Kết quả chỉ số PAPI 2019 của tỉnh Tây Ninh có tổng số điểm 42.38 (điểm cao nhất là 46.74), đứng vị trí thứ 16/16 tỉnh thuộc nhóm có điểm trung bình thấp. Trong đó có 03 nội dung thuộc nhóm có điểm trung bình cao (gồm: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Thủ tục hành chính công và Cung ứng dịch vụ công); 03 nội dung thuộc nhóm có điểm trung bình thấp (gồm: Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; Quản trị môi trường và Quản trị điện tử) và 02 nội dung thuộc nhóm có điểm thấp nhất (gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở;Trách nhiệm giải trình với người dân).


Đồng chí Nguyễn Đài Thy – Giám đốc Sở Nội vụ phân tích, đánh giá chỉ số PAPI năm 2019

Chỉ số PAR INDEX năm 2019 của tỉnh Tây Ninh đạt 80,05 điểm, xếp thứ hạng 44/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 5,24 điểm và tăng 04 bậc so với năm 2018 (năm 2018 đạt 74,81 điểm, xếp thứ 48/63 tỉnh, thành). So với 07 tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Ninh ở vị trí khá thấp. Chỉ số SIPAS của tỉnh Tây Ninh đạt 83,45% và tăng 2,21% so với năm 2018 (năm 2018 đạt 81,24%); tuy nhiên vẫn thấp hơn giá trị trung vị của cả nước (84,45%).


Đồng chí Trương Văn Hùng – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thông tin Kết quả xếp hạng và phân tích điểm số các tiêu chí thành phần của Chỉ số Par Index và Chỉ số SIPAS năm 2019 của tỉnh Tây Ninh

Riêng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Tây Ninh, ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ cơ quan nhà nước năm 2019 xếp hạng 12 (Năm 2018 xếp hạng thứ 31); Dịch vụ công trực tuyến năm 2019 xếp hạng 36 (Năm 2018 xếp hạng 45). Chỉ số ICT của Tây Ninh được xếp hạng thứ 25 trong cả nước.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành có nhiều ý kiến đóng góp về chỉ số và phân tích các hạn chế, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm cải thiện các chỉ số cho tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng thống nhất các giải pháp đề ra nhằm nâng cao các chỉ số trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai, khắc phục các tồn tại, hạn chế, cải thiện điểm số của các chỉ số và đẩy mạnh cải cách hành chính tại mỗi ngành, mỗi địa phương.

Minh Hằng

Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 01/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1356/QĐ-UBND Công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh bao gồm: Cấp tỉnh là 34 thủ tục hành chính (TTHC); Cấp huyện 16 thủ tục hành chính (Quy trình nội bộ giải quyết các TTHC xem file đính kèm).

01/07/2020 9:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình nội bộ, xây dựng và chuyển thành quy trình điện tử TTHC cập nhật lên Hệ thống một cửa tập trung. Niêm yết công khai TTHC tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC đã công bố, chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đồng bộ trạng thái hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1924/UBND ngày 04/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Minh Châu

Tây Ninh đứng trong nhóm xếp hạng cao về chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019Chỉ số CCHC cấp tỉnhTây Ninh đứng trong nhóm xếp hạng cao về chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019/PublishingImages/PCI2019.jpg

T​iếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng PCI năm 2019 là Quảng Ninh (73,4 điểm); kế đến là Đồng Tháp (72,1 điểm), Vĩnh Long (71,3 điểm) và Bắc Ninh (70,79 điểm). Các tỉnh, thành phố tiếp theo trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu, gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Bến Tre, Long An, Hà Nội và Hải Phòng. Các địa phương nằm trong nhóm xếp hạng cao còn có Cần Thơ, Thái Nguyên, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu.

26/06/2020 7:00 SANoĐã ban hành
Tăng điểm nhưng giảm 01 bậc so với năm 2018
Kết quả PCI 2019 của Tây Ninh xếp vị trí thứ 15/63 tỉnh, thành phố; đạt 67,05 điểm; tăng 2,51 điểm và giảm 01 bậc so với năm 2018 (năm 2018 xếp hạng 14). Năm 2019, Tây Ninh tăng mức đánh giá, được xếp trong nhóm điều hành tốt so với năm 2018 chỉ đạt mức khá.
Đặc biệt, kết quả PCI năm 2019 cho thấy, Tây Ninh có sự đánh giá khá cao của các doanh nghiệp về gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất, cạnh tranh bình đẳng, chi phí thời gian.
Theo kết quả điều tra Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, Tây Ninh đứng vị trí thứ 14/63 tỉnh, thành phố và đạt 64,54 điểm. Trong giai đoạn từ năm 2013 – 2019, Tây Ninh luôn giữ vững xếp hạng trong nhóm khá trở lên. Năm 2019 là năm Tây Ninh đạt số điểm đánh giá cao nhất từ trước đến nay.
chisoPCI captinh 2019.jpg
Tây Ninh xếp vị trí 15/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng chỉ số PCI 2019
Năm 2019 đánh dấu một năm cải thiện tích cực
Mức độ cải thiện trong chất lượng điều hành của Tây Ninh được xếp trong TOP 5 tỉnh, thành có tốc độ cải thiện tích cực nhất trong 15 năm qua. Cụ thể Tây Ninh xếp hạng thứ 4, trong đó Bạc Liêu đứng đầu về tốc độ cải thiện điểm số PCI gốc. Tây Ninh được đánh giá là một trong những tỉnh, thành phố có địa điểm đầu tư thuận lợi; Đánh giá này cho thấy Tây Ninh đã tạo được sức hút với các nhà đầu tư, đồng thời ghi nhận những chuyển biến tích cực về chất lượng điều hành kinh tế của tỉnh trong những năm qua.
thaydoi chi so goc.png
Tây Ninh xếp hạng thứ 4 về tốc độ cải thiện điểm số PCI gốc
Kết quả PCI 2019 cho thấy chất lượng điều hành kinh tế của Tây Ninh tiếp tục duy trì và cải thiện. Điểm PCI bình quân đạt mức cao nhất từ trước đến nay; Chất lượng hạ tầng được cải thiện mạnh mẽ; Chi phí không chính thức tiếp tục được cắt giảm; Môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp được cải thiện; Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo và cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh.
Năm qua, Tây Ninh đã nỗ lực, có nhiều giải pháp thiết thực, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế và đã được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư ghi nhận theo hướng tích cực
Duy Hải
Triển khai, thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2019                                                    Tuyên truyền CCHCTinTriển khai, thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2019                                                    /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 tại Thông báo số 195/TB-VPCP ngày 29/5/2020 của Văn phòng Chính phủ. Ngày 17/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn 1286/UBND-HCC yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện các nội dung như sau:

17/06/2020 11:00 SANoĐã ban hành

Căn cứ kết quả công bố của Bộ Nội vụ đối với Chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh, chỉ đạo và rà soát, xác định rõ những hạn chế, yếu kém kéo dài nhiều năm nhưng đến nay chưa khắc phục được, đề ra giải pháp, biện pháp có kế hoạch khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém nêu trên nhằm cải thiện mạnh mẽ chỉ số CCHC của từng cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2020; đồng thời công tác này phải đạt kết quả thực chất hơn trong thời gian tới.

Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế cửa liên thông theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC của từng ngành, địa phương;

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc rà soát kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh đang gây khó khăn, rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân. Triển khai mạnh mẽ việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1989/KH-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần quan tâm, thường xuyên kiểm tra công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Nghiên cứu, phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo, đột phá để thực hiện thí điểm tại cơ quan, đơn vị và nhân rộng trên toàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của tỉnh.

Giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường và thị trấn có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo tiếp tục phát huy những mặt đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của đơn vị, địa phương; tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, coi công tác này là khâu có ý nghĩa quan trọng, đột phá nhằm thúc đẩy chuyển biến trong hoạt động quản lý nhà nước, làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy trình xử lý công việc với thời hạn, chế tài xử lý trách nhiệm, khen thưởng, kỷ luật hành chính cụ thể trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công tác của UBND tỉnh trong đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao có nội dung liên quan đến công tác CCHC; tham mưu UBND tỉnh có báo cáo kết quả phân tích đánh giá chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính hàng năm. Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành về CCHC và kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế cửa liên thông gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC của từng ngành, địa phương. Tiếp tục tham mưu nâng cao cải thiện thứ hạng xếp hạng các chỉ số của tỉnh theo quy định của Trung ương công bố bao gồm: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ số CCHC; Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI),...

Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản hướng dẫn thi hành...Thực hiện tốt việc thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế 10% giai đoạn 2015 - 2021 theo Nghị quyết số 39-NQ/TW; đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, các ngành. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển CBCCVC. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng CBCCVC theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu hoàn thành việc gửi nhận văn bản điện tử theo đúng yêu cầu của các Bộ ngành Trung ương trong tháng 6/2020; nâng tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng theo chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ… Tiếp tục tham mưu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các cuộc họp, hội nghị, mở rộng đường truyền đến cấp cơ sở để trực tiếp lắng nghe, triển khai hiệu quả các chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Giao Sở Tài chính kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, nhất là các đơn vị có thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

 Giao Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật.

Minh Vy

Chuyển biến tích cực trong nhận thức và quá trình triển khai xây dựng Chính quyền điện tử Tuyên truyền CCHCTinChuyển biến tích cực trong nhận thức và quá trình triển khai xây dựng Chính quyền điện tử /PublishingImages/2020/6-2020/congtthcc.png

Việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh đã có những bước tiến đột phá quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2020, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin.

05/06/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Để thống nhất quan điểm và quyết tâm xây dựng thành công Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử của tỉnh theo đúng Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, nâng cao tính công khai, minh bạch, chất lượng phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, việc xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2020:

Trên cơ sở Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, UBND tỉnh đã kiện toàn và thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh. Đồng thời, ngày từ đầu năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả trong việc xây dựng Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh và thực hiện chỉ tiêu của Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành quy định Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh nhằm mục đích phục vụ việc đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các địa phương theo mô hình Chính quyền điện tử; theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng và CBCCVC về ứng dụng CNTT; xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT. Đồng thời, đây là cơ sở để UBND tỉnh công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đã triển khai Hệ thống một cửa điện tử tập trung, cập nhật đầy đủ thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã (1.904TTHC) và cập nhật trình tự thực hiện giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Đây là hệ thống phục vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào quá trình giải quyết TTHC. Đồng thời, đối với việc tích hợp, chia sẽ dữ liệu TTHC và một cửa điện tử tập trung tại địa phương. Bộ phận quản trị một cửa điện tử cập nhật các quy trình trên một cửa thì hệ thống tự động tích hợp lên cổng dịch vụ công tỉnh nhằm công khai toàn bộ quy trình giải quyết, các hình thức tiếp nhận, trả kết quả TTHC của địa phương. Các thống kê, báo cáo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh được cập nhật liên tục lên Hệ thống dịch vụ công tỉnh.

Hiện nay, hệ thống văn phòng điện tử đã được triển khai cho 100% cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã. Các văn bản điện tử được trao đổi và xử lý trên môi trường mạng được liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện thực hiện nhanh chóng, thông tin chỉ đạo kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đạt tỉ lệ 100% văn bản liên thông trên hệ thống văn phòng điện tử. Hệ thống đã kết nối với trục liên thông Quốc gia thực hiện gửi, nhận văn bản từ Văn phòng Chính phủ đến 03 cấp chính quyền của tỉnh Tây Ninh. Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng được triển khai cho 100% Sở, ban, ngành, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã và được thực hiện ký số trên 07 loại văn bản quy định (Công văn, Báo cáo, Kế hoạch, Thông báo, Giấy mời, Lịch công tác, Văn bản sao gửi) để luân chuyển văn bản điện tử trên môi trường mạng đã góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí của các cơ quan, đơn vị.

Đã triển khai Cổng dịch vụ công tỉnh Tây Ninh theo địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn. Các tổ chức, cá nhân có thể tìm kiếm thông tin về thủ tục hành chính cần thực hiện, tra cứu tình trạng giải quyết thủ thục hành chính từng đơn vị trên địa bàn tỉnh, tra cứu trạng thái giải quyết thủ tục hành chính và nộp hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4. Hiện nay, Cổng thông tin điện tử của tỉnh cung cấp 100% TTHC đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (1.904 thủ tục), trong đó, có 442 TTHC đạt mức độ 3 và 193 TTHC đạt mức độ 4 được triển khai, ứng dụng trên địa bàn tỉnh.

(Ảnh: Cổng dịch vụ công của tỉnh)

 

Hệ thống dữ liệu thông tin kinh tế - xã hội tỉnh được đầu tư xây dựng, nhằm tạo kho dữ liệu chung cho toàn tỉnh, phục vụ công tác quản lý điều hành của lãnh đạo, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước. Đến nay hệ thống đã đưa vào vận hành, sử dụng cho các cơ quan quản lý hành chính cấp tỉnh và cấp huyện trên Web và ứng dụng tra cứu số liệu trên thiết bị di động. Đồng thời, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành phần của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh cung cấp đầy đủ thông tin đúng theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến.

Phần mềm Họp không giấy đã được triển khai cho tất cả các cơ quan nhà nước trong tỉnh được thực hiện trên giao diện Web và có tính năng nhắn tin qua SMS. Phần mềm đã mang lại lợi ích đáng kể, góp phần tiết kiệm chi phí về: năng lượng điện dùng cho máy in, máy photocopy; giấy dùng để in, phong bì để đựng tài liệu; cước phí bưu chính, đối với các cuộc họp khẩn cấp còn giảm được khoản chi phí rất lớn cho cước phí hoả tốc hẹn giờ; giảm chi phí sửa chữa thiết bị (máy tính, máy in, máy photocopy...) và giảm tối thiểu thời gian phát hành giấy mời và tài liệu cuộc họp. Đồng thời, phần mềm quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông trên nền GIS được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 

Minh Vy

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 03/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1115/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh, bao gồm: cấp tỉnh là 47 TTHC; Cấp huyện 16 TTHC. 

05/06/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Sở Tài chính có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các TTHC. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc cập nhật, xây dựng hoàn chỉnh quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa tập trung tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai, chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Tài chính cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh.

Minh Vy

UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Tây NinhChỉ số CCHC Sở, ban, ngành và UBND cấp huyệnUBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 03/6/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1113/QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Tây Ninh, gồm 09 chỉ số thành phần: Gia nhập thị trường (sở, ban, ngành tỉnh không có). Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất (sở, ban, ngành tỉnh không có). Tính minh bạch. Chi phí thời gian. Chi phí không chính thức. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh. Cạnh tranh bình đẳng. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và Thiết chế pháp lý.

03/06/2020 11:00 SANoĐã ban hành

Theo đó, đối tượng được đánh giá là các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Công Thương; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Các ban, ngành: Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ có nhiệm vụ tổ chức lựa chọn Đơn vị tư vấn theo quy định của Luật Đấu thầu để thực hiện công tác khảo sát, đánh giá DDCI của Tỉnh theo từng năm. Phối hợp với Đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh Bộ chỉ số DDCI của tỉnh và xây dựng tiêu chí đánh giá của từng chỉ số đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn và tình hình thực tế. Đầu mối phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin cần thiết để Đơn vị tư vấn hoàn thành tốt công việc được giao. Tiếp nhận kết quả đánh giá, xếp hạng các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và dữ liệu có liên quan từ Đơn vị tư vấn; Chủ trì thẩm định, tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và tổ chức công bố công khai theo quy định.

Các Sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ:  Phối hợp đề xuất, cung cấp danh sách đối tượng được khảo sát thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Phân công cán bộ đầu mối phối hợp với Đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện công tác đánh giá DDCI của tỉnh.

Trung tâm Hành chính công trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các Hội, Hiệp hội và Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Đơn vị tư vấn trong việc khảo sát, lấy ý kiến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; Báo Tây Ninh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Hành chính công trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp truyền thông về việc triển khai đánh giá DDCI của tỉnh; kịp thời đưa tin trong quá trình khảo sát, lấy ý kiến của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Nội dung chi tiết bộ chỉ tiêu xem tại đây 1113.signed.pdf.

Thế Hòa


Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 26/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1060/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh, bao gồm 04 TTHC.

27/05/2020 11:00 SANoĐã ban hành

Sở Ngoại vụ có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ để tải toàn bộ nội dung các TTHC. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc cập nhật, xây dựng hoàn chỉnh quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa tập trung tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai. Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Ngoại vụ cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh.

Minh Vy

Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký‎ và các Tổ giúp việc Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2020Tuyên truyền CCHCTinThành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký‎ và các Tổ giúp việc Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký và các Tổ giúp việc Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2020.

27/05/2020 11:00 SANoĐã ban hành

Theo đó, Trưởng Ban Tổ chức hội thi là Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Phó Trưởng ban là bà Huỳnh Thị Hồng Nhung - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Trưởng ban giám khảo là ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ trưởng Tổ biên soạn - thẩm định câu hỏi là bà Huỳnh Thị Hồng Nhung - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Thành viên là đại diện lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Tổ chức Hội thi có nhiệm vụ là triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2020 theo Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 28/022020 của UBND tỉnh.

Trưởng ban tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Thư ký và các Tổ giúp việc theo quy định. Được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí tổ chức hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi được đảm bảo từ nguồn ngân sách của tỉnh hàng năm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký và các Tổ giúp việc của Ban Tổ chức Hội thi tự giải thể sau khi kết thức Hội thi.

Minh Vy

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 Chỉ đạo điều hànhThực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 /PublishingImages/anhminhhoa_copy.png

Thực hiện Văn bản số 3951/VPCP-KSTT ngày 20/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19, trong đó có 02 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND cấp huyện, cấp tỉnh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, gồm: (1) Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; (2) hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

26/05/2020 12:00 CHNoĐã ban hành

anhminhhoa_copy.png

Để việc giải quyết các hồ sơ hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi, công khai, minh bạch và đúng quy định. Ngày 26/5/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 1080/UBND-HCC về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng lao động trong thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia cũng như Cổng dịch vụ công của tỉnh để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thực hiện đúng quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. Theo đó, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi, ký số của người sử dụng lao động và Bảo hiểm xã hội (Quy định tại khoản 2 Điều 19 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

          


Năm 2019, xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính: Tây Ninh tăng 4 bậcTuyên truyền CCHC; Chỉ số CCHC cấp tỉnhNăm 2019, xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính: Tây Ninh tăng 4 bậc/PublishingImages/2020/5-2020/chisocchc1.jpg

​Sáng ngày 19/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước năm 2019.

19/05/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. (ảnh VGP)

Đến dự và chủ trì tại điểm cầu Hà Nội, có đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có đồng chí Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh, đồng chí Đặng Minh Lũy - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo Bưu điện tỉnh. Hội nghị còn được trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện với sự tham dự của lãnh đạo và các ban ngành cấp huyện, cấp xã.

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX 2019) nhằm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính tại các bộ, ngành và các tỉnh, thành hàng năm. Chỉ số này được áp dụng từ năm 2012, đã qua một số lần sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh cả về phương pháp và tiêu chí. Chỉ số CCHC năm 2019 bao gồm chỉ số CCHC cấp bộ (7 lĩnh vực, 40 tiêu chí, 87 tiêu chí thành phần) và chỉ số CCHC cấp tỉnh (gồm 8 lĩnh vực, 43 tiêu chí, 95 tiêu chí thành phần). Đứng đầu PAR INDEX 2019 cấp bộ là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 95,40%, kế đến là Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

Về kết quả PAR INDEX cấp tỉnh năm 2019, cao nhất là Quảng Ninh với 90,09%, kế đến là Hà Nội, Đồng tháp lần lượt xếp thứ 2, thứ 3. Tây Ninh xếp thứ 44 với 80,05%.

Như vậy, theo bảng tổng hợp, nhóm A (đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên) chỉ có duy nhất tỉnh Quảng Ninh. Nhóm B (đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%) có 43 tỉnh, thành phố. Tây Ninh nằm trong nhóm này. Nhóm C, (đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80%) có 19 tỉnh, thành phố.Chỉ số CCHC 2019 của các tỉnh, thành phố có kết quả đạt giá trị trung bình là 81,15%, cao hơn 4.23% so với giá trị trung bình năm 2018 (đạt 76.92%) và là kết quả cao nhất trong 4 năm gần đây.

So sánh giữa 63 địa phương, có 30 đơn vị đạt kết quả Chỉ số cao hơn giá trị trung bình của cả nước. Đáng chú ý, năm 2019 có 44 đơn vị đạt kết quả Chỉ số trên 80%, năm 2018 chỉ có 9 đơn vị đạt kết quả trong nhóm này. Điểm tích cực khác đó là, trong năm 2019 không có địa phương nào đạt kết quả dưới 70%, trong khi năm 2018 có tới 3 đơn vị thuộc nhóm này.

Về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS 2019) được thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại 16 lĩnh vực dịch vụ công, nhận định, mức độ hài lòng, sự mong đợi của người dân, tổ chức thông qua 5 yếu tố cơ bản, gồm: Tiếp cận dịch vụ; Thủ tục hành chính; Công chức; Kết quả dịch vụ; Việc tiếp nhận, giải quyết ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị. Qua đó, có 35.268 người dân tổ chức cả nước đã trả lời phiếu (đạt 96,28%).

Kết quả, sự hài lòng về sự phục vụ nói chung năm 2019 đạt 84,45% (tăng 1,46% so với năm 2018, tăng gần 2,3% so với năm 2017). Các chỉ số về tiếp cận dịch vụ tăng nhiều nhất. Năm 2019, có 6 tỉnh có Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính ở mức tốt, 27 tỉnh khá, 20 tỉnh trung bình, 10 tỉnh chưa đạt yêu cầu. So với năm 2018, có 41/63 tỉnh có chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tăng, 22/63 tỉnh giảm. Đáng chú ý, người dân tổ chức cho rằng năm 2019, kênh thông tin tiếp cận cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả dịch vụ công đã tăng so với những năm trước; tỷ lệ công chức gây phiền hà, sách nhiễu; công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí đã được kéo giảm đáng kể.

Trong 63 tỉnh, thành, tỉnh Quảng Ninh đứng đầu về chỉ số SIPAS 2019, với tỷ lệ 96,26%, kế đến là Hải Phòng, Cà Mau. Tây Ninh xếp thứ 40, với 83,45%. Như vậy trong 3 năm liên tục, Tây Ninh đều tăng tỷ lệ chỉ số SIPAS, đây là điều đáng phấn khởi.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, quá trình triển khai thực hiện chỉ số SIPAS 2019 đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và hưởng ứng tích cực từ người dân, thúc đẩy hiệu quả cải cách hành chính. Đồng thời, Mặt trận tổ quốc còn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động, trong 12 chương tình giám sát kiểm tra, có nội dung giám sát về cải cách thủ tục hành chính. Tuy đạt nhiều kết quả về chỉ số này nhưng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, là dịp để các bộ, ngành Trung ương, các địa phương nhìn nhận lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.


Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị. (ảnh VGP)

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu kết luận hội nghị, nhấn mạnh: Qua chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019; báo cáo chương trình phối hợp giữa các cơ quan, nghe ý kiến tham luận của các bộ, ngành, địa phương, cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm CCHC của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong năm 2019, đã được đánh giá một cách khách quan, chi tiết với nhiều góc độ khác nhau. “Kết quả được ghi nhận giúp chúng ta có thêm động lực để tiếp tục công cuộc CCHC với nhiều nhiều nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đang ở phía trước. Những hạn chế yếu kém của các chỉ số cũng giúp chúng ta nhìn nhận lại công tác để đề ra nhiệm vụ, giải pháp cần thiết giúp  triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong giai đoạn tới” - Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ nói.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và đặc biệt là Bộ Nội vụ trong triển khai thực hiện hai chỉ số này; ghi nhận và biểu dương các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ.  

Theo Phó Thủ tướng thường trực, theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, vị trí của Việt Nam được cải thiện một cách đáng kể trên một số bảng xếp hạng uy tín như, xếp hạng về môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2019, Việt Nam tăng 1,2 điểm so với năm 2018, tăng 12 bậc so năm 2017, xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu PCI 4.0 tăng 10 bậc, xếp hạng thứ 7 trong ASEAN. Việt Nam được xếp thứ 8/80 quốc gia, top 10 quốc gia có nền kinh tế tốt nhất về đầu tư. Những kết quả này đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút đầu tư trong những năm tiếp theo.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đề nghị, căn cứ vào kết quả của hai chỉ số này, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp từ Trung ương đến địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những mặt đạt được, đổi mới tư duy, nhận thức, tạo chuyển biến trong quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ, thể chế pháp luật để phát triển đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả thị trường các yếu tố sản xuất.

Đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công theo quy định Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Trung ương.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn, việc cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đơn giản hóa phí dùng dịch vụ các thủ tục hành chính thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần hỗ trợ người dân doanh nghiệp khắc phục hậu quả của đại dịch, khơi thông nguồn lực kinh tế, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin một cửa điện tử. Đến tháng 6/2020, hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử tại 4 cấp thẩm quyền…

Quỳnh Như


Tập huấn xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên cổng Dịch vụ công quốc giaBộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xãTập huấn xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên cổng Dịch vụ công quốc gia/PublishingImages/2020/5-2020/taphuanxly.jpg

​Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 13/5/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định 967/QĐ-UBND về việc công bố, công khai danh mục, quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

19/05/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định này, có 5 thủ tục hành chính được thực hiện. Cụ thể, Bộ phận một cửa cấp huyện thực hiện hai thủ tục gồm thủ tục hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19 và thủ tục Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch Covid-19 (cùng thuộc lĩnh vực lao động, tiền lương).

Bộ phận một cửa cấp xã thực hiện 3 thủ tục, gồm: thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19; thủ tục Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và thủ tục Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 (cùng ở lĩnh vực việc làm).

Trong số 5 thủ tục này, có 2 thủ tục được tích hợp thực hiện tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, là thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19 do UBND cấp huyện thực hiện và thủ tục Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do UBND cấp xã thực hiện.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính (hội trường Sở Thông tin và Truyền thông)


Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thao tác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Nhằm giúp cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nắm rõ quy trình thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chiều ngày 18/5, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kết hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 cho đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, người phụ trách công nghệ thông tin UBND cấp huyện; cán bộ, công chức phụ trách tiếp nhận và xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, người lao động các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Tại đây, các cán bộ, công chức được hướng dẫn cách mở tài khoản, thao tác trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia để tiếp nhận, xử lý hồ sơ có liên quan thuộc thẩm quyền của địa phương. Qua việc thử thực hiện các thao tác, các đại biểu cùng trao đổi, giải đáp các thắc mắc để có thể giải quyết hồ sơ cho các đối tượng một cách nhanh chóng nhất.

Được biết, sau khi các nhóm đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và người thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn trung ương đã được chi trả hỗ trợ xong, các sở ngành tỉnh và đơn vị có liên quan đang khẩn trương rà soát, lập danh sách để chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại, để chính sách nhân văn này đến đúng đối tượng, hỗ trợ họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống do đại dịch Covid-19.

CT


Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 12/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 963/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, bao gồm: cấp tỉnh là 89 TTHC; Cấp huyện 14 TTHC và Cấp xã 07 TTHC. 

13/05/2020 4:00 CHNoĐã ban hành

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ để tải toàn bộ nội dung các TTHC. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc cập nhật, xây dựng hoàn chỉnh quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa tập trung tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai. Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục TTHC của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh.

 

Minh Vy

Công bố thủ tục hành chính thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19Tuyên truyền CCHCTinCông bố thủ tục hành chính thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 13/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 967/QĐ-UBND công bố, công khai danh mục, quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19, bao gồm: Cấp huyện 02 TTHC và Cấp xã 03 TTHC. 

13/05/2020 4:00 CHNoĐã ban hành

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật quy trình điện tử TTHC lên hệ thống một cửa tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã công bố, chủ trì hướng dẫn và phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có) và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này và Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Minh Vy

Người dân có thể nộp phí, lệ phí trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh khi làm thủ tục về đất đaiTrung tâm hành chính côngNgười dân có thể nộp phí, lệ phí trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh khi làm thủ tục về đất đai/PublishingImages/thu%20phi%20mot%20cua.jpg

Bưu điện tỉnh Tây Ninh và Trung tâm Hành chính công tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Tây Ninh, Chi cục Thuế thành phố Tây Ninh và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Ninh vừa ký kết quy chế phối hợp số 203/QCPH-BĐTN trong việc tiếp nhận hồ sơ thu hộ phí, lệ phí của người dân thuộc lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh qua hệ thống Bưu điện.

06/05/2020 10:00 SANoĐã ban hành

thu phi mot cua.jpg

(Ảnh: Người dân liên hệ đăng ký trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 tại Quầy Bưu điện đặt tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Theo đó, từ ngày 16.3.2020, cá nhân, tổ chức, đặc biệt là Nhân dân trên địa bàn thành phố Tây Ninh khi làm thủ tục về đất đai, môi trường tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, người dân có thể nộp phí, lệ phí trực tiếp thông qua hệ thống Bưu điện đặt tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Nguyên tắc phối hợp bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai minh bạch và hiệu quả, đúng pháp luật. Xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nội dung, cách thức thực hiện; chế độ thông tin, báo cáo. Nâng cao tính chủ động trong phối hợp thực hiện; đồng thời bảo đảm trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện theo các quy định hiện hành và cập nhật các quy định mới trong quá trình giải quyết công việc; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Ngoài chức năng thu hộ phí, lệ phí thông qua bưu điện vừa được triển khai, tại Trung tâm đã triển khai việc nhận hồ sơ, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm kịp thời trả kết quả đến tay cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, trong thời gian sớm nhất.

Tính từ khi thực hiện thí điểm cho đến nay qua khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến làm thủ tục về đất đai trên hệ thống máy tính bảng cho thấy đa số các ý kiến rất đồng tình, ủng hộ chủ trương trên, đồng thời, hài lòng với thái độ phục vụ của đội ngũ công chức tiếp nhận hồ sơ về đất đai thực hiện thí điểm tại Trung tâm và nhân viên Bưu điện khi đến giao dịch.

Việc triển khai việc thu hộ phí, lệ phí thông qua hệ thống Bưu điện tại Trung tâm Hành chính công lần này là một trong những bước tiếp theo nhằm góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm. Qua đó giúp người dân, doanh nghiệp chỉ đến một địa điểm duy nhất là Trung tâm Hành chính công để nộp hồ sơ và nhận kết quả, đóng phí, lệ phí không phải đi lại nhiều lần, nhiều cơ quan.

Xem chi tiết toàn bộ nội dung tại đây QCPH.pdf.

 

Thành Chung


Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luậtCải cách TTHCThực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, bao gồm V Chương và 32 Điều. Nghị định nhằm tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

06/05/2020 10:00 SANoĐã ban hành

Việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết TTHC. Việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử phải lấy tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC trên môi trường điện tử làm trung tâm, bảo đảm ngôn ngữ, phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách TTHC.

Không yêu cầu tổ chức, cá nhân khai, nộp lại những dữ liệu mà cơ quan thực hiện thủ tục hành chính đang quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ. Tối đa hóa các bước thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền. Việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử không làm tăng phí, lệ phí ngoài quy định của pháp luật. Phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan đến thực hiện giao dịch điện tử mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Nghị định cũng quy định rõ những hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử gồm: Cản trở việc lựa chọn phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của tổ chức, cá nhân; Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp giấy tờ, tài liệu bằng văn bản giấy để xác minh, kiểm tra đối với các thành phần hồ sơ đã được ký số và ghi nhận tính pháp lý trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Can thiệp trái phép vào quá trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, bao gồm: truyền, thu thập, xử lý, gửi hoặc thông báo kết quả xử lý hồ sơ, giao dịch thanh toán; can thiệp trái phép, làm sai lệch dữ liệu hồ sơ, giao dịch thanh toán, kết quả xử lý TTHC; tiết lộ thông tin, sao chép dữ liệu trái thẩm quyền; Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép danh tính điện tử của tổ chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền; Các hành vị bị cấm khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trên môi trường điện tử.

Quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC điện tử, Nghị định nêu rõ, Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tự động về mặt kỹ thuật. Nếu hồ sơ đã đủ các thành phần và bảo đảm về mặt kỹ thuật thì phản hồi tự động xác nhận tổ chức, cá nhân đã gửi thành công và thông báo về thời điểm tiếp nhận chính thức hồ sơ.

Cán bộ, công chức, viên chức đăng nhập Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và kiểm tra hồ sơ điện tử tổ chức, cá nhân gửi đến. Nội dung kiểm tra hồ sơ bao gồm: Kiểm tra tính chính xác của thông tin tại mẫu đơn, tờ khai thông qua việc khai thác thông tin, dữ liệu tại các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng kết nối, chia sẻ thông tin cho Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Kiểm tra thông tin chữ ký số để đảm bảo tính xác thực, tính hợp lệ, chính xác, nguyên vẹn đối với các thành phần hồ sơ được đăng tải, dẫn nguồn, các thành phần hồ sơ theo yêu cầu chứng thực điện tử; việc kiểm tra chữ ký số được thực hiện theo quy định của Luật Giao dịch điện tử.

Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các điều kiện để tiếp nhận, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, cấp mã hồ sơ thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ theo quy trình quy định tại Chương III Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, cán bộ, công chức, viên chức thông báo cho tổ chức, cá nhân biết thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, các kênh thông tin tổ chức, cá nhân đăng ký và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể một lần để công dân, tổ chức bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.

Cán bộ, công chức, viên chức thông báo về việc tiếp nhận chính thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho tổ chức, cá nhân không muộn hơn 8 giờ làm việc kể từ khi hệ thống tiếp nhận.

Xem chi tiết toàn bộ nội dung Nghị định tại đây.

Thành Chung


Phát động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025Chỉ đạo điều hành; Thi đua - Khen thưởngPhát động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025/PublishingImages/Phatdongthiduaxaydungchinhquyengd2020-2025-1.jpg

05/05/2020 10:00 CHNoĐã ban hành
Nhằm mục đích góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tạo sự thống nhất giữa các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trong việc tham gia, thực hiện Chính quyền điện tử. UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 870/KH-UBND về việc Phát động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025.

Phatdongthiduaxaydungchinhquyengd2020-2025-1.jpg

Ảnh minh họa

Với chủ đề thi đua: "Tập trung nguồn lực, phát huy sáng kiến, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, ra sức thi đua xây dựng thành công Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh".

Theo đó, kế hoạch đề ra các chỉ tiêu như: hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo đường truyền mạng ổn định, chất lượng trong phục vụ công tác. Nâng cấp, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các Cổng thành phần đảm bảo việc cung cấp đầy đủ các nội dung theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng Dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 100% các giao dịch trên Cổng Dịch vụ công tỉnh và Hệ Thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện, xã được xác thực điện tử.

Xây dựng, ban hành khung kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 và phát triển thành khung kiến trúc Đô thị thông minh tỉnh Tây Ninh theo chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Các giải pháp đột phá tỉnh Tây Ninh. Hoàn thành việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu Quốc gia thông qua trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

Cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến người dân, doanh nghiệp ở mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ Hành chính công tỉnh, phấn đấu đạt 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử được xác thực, định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt trên tổng số hồ sơ đạt từ 80% trở lên; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

100% hồ sơ công việc cấp tỉnh, cấp huyện, 85% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ công việc có nội dung mật). Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tuyệt đối các Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của tỉnh.

100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính Nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống Thông tin báo cáo cấp tỉnh (thông qua Hệ thống Thông tin kinh tế xã hội của tỉnh) phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tiếp nhận, xử lý 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên các hệ thống thông tin của Chính phủ và tỉnh triển khai, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo quy định.

UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào kế hoạch và điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ. Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua và Hướng dẫn khen thưởng gửi về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 15/5/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đồng thời, các đơn vị chủ động đề nghị trang cấp Cổng Thông tin điện tử cho cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu chưa được trang cấp) hoặc nâng cao chất lượng hoạt động nhằm cung cấp đầy đủ thông tin, hoạt động quản lý, điều hành đảm bảo công khai, minh bạch thông tin theo đúng quy định. Rà soát, đề xuất các phần mềm chuyên ngành cần tích hợp dữ liệu vào phần mềm dùng chung của tỉnh. Lồng ghép báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua vào báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng hàng năm.

Nội dung chi tiết kế hoạch xem tại đây.870.ub.signed.pdfCông bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) năm 2019Tuyên truyền CCHC; Chỉ số CCHC cấp tỉnhTinCông bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) năm 2019/PublishingImages/2020-04/tt-papi.jpg

Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (gọi tắt là Chỉ số PAPI) năm 2019 do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT), Công ty Phân tích Thời gian thực và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức vào trưa ngày 28/4.

28/04/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

Đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại tỉnh Tây Ninh

Cùng tham dự hội nghị trực tuyến này, tại tỉnh Tây Ninh, có đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chỉ số PAPI năm nay được khảo sát với 8 chỉ số nội dung, bao gồm các chỉ số: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong ra quyết định; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trườngQuản trị điện tử. 8 chỉ số này bao gồm 28 nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu chính, hơn 550 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam.

Qua đó nhằm hướng tới cải thiện hiệu quả phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của nhân dân thông qua việc tạo cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, vận động chính quyền cải thiện cung cách phục vụ nhân dân; và thúc đẩy việc tự đánh giá để đổi mới, tạo tập quán cạnh tranh lành mạnh và văn hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các chính quyền địa phương.

Năm 2019, 14.138 người dân đã tham gia khảo sát PAPI, chia sẻ đánh giá về hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền trong năm vừa qua.

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị khẳng định: cải cách nhà nước là một trong những trọng tâm của ba đột phá chiến lược hoàn thiện chính trị xã hội, mà Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện. Mục tiêu hướng tới của Chính phủ trong thực hiện Chương trình cải cách hành chính là xây dựng hệ thống các cơ quan chính trị nhà nước từ Trung ương đến cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tăng tính dân chủ trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người; gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước.

Do vậy, việc nghiên cứu phân tích sự đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của người dân là một kênh thông tin quan trọng không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở cơ sở, mà còn cho biết hiệu quả hoạt động quản trị và hành chính công cấp tỉnh, giúp cho các nhà hoạch định chính sách kịp thời điều chỉnh và hoàn thiện các chính sách và phương pháp hoạt động cho phù hợp yêu cầu thực tiễn. Từ năm 2009 đến nay, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp tại các tỉnh, thành phố đã đồng hành cùng Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ cộng đồng, hàng năm triển khai điều tra, phân tích Chỉ số PAPI toàn bộ 63 tỉnh, thành phố. Với hơn 130.000 cuộc phỏng vấn được thực hiện với người dân cả nước trong hơn thập kỷ qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vui mừng nhận thấy kết quả dự án ngày càng được nhiều cơ quan quản lý nghiên cứu từ Trung ương đến địa phương tham khảo để phục vụ công tác chỉ đạo.

Ông Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, các phát hiện hàng năm của Chỉ số PAPI luôn là những dữ liệu quan trọng góp phần để địa phương thực hiện hiệu quả quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội. Trong đó, qua giám sát nhằm kịp thời phát hiện sai sót, khuyết điểm của công tác điều hành của chính quyền các cấp và kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dung còn bất cập trong các văn bản, dự thảo chính sách, đồng thời kiến nghị bổ sung sửa đổi nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.


Bà Caitlin Wiesen - Đại diện thường trú UNDP Việt Nam phát biểu

Bà Caitlin Wiesen - Đại diện thường trú UNDP Việt Nam cho biết, năm 2019, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp tỉnh đã không ngừng được cải thiện. Điểm số trung bình của cấp tỉnh trên chỉ số nội dung tốt, từ 34,5 điểm năm 2011 lên 37,4 điểm năm 2019. Hầu hết các tỉnh đều có sự cải thiện theo từng năm. Đặc biệt là sự cải thiện trong lĩnh vực kiểm soát tham nhũng. Đây là yếu tố tương quan mạnh nhất với sự hài lòng nói chung của người dân với chính quyền và sự minh bạch trong quá trình ra quyết định của địa phương. Đây chính là minh chứng rõ ràng về sự cam kết mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo Trung ương và địa phương trong cải cách hiệu quả quản trị. “Trên cơ sở những cải thiện này, chúng tôi khuyến khích các nhà lãnh đạo tiếp tục đưa cải cách tiến về phía trước”- bà Caitlin Wiesen chia sẻ.

Theo kết quả Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2019 cho thấy, trong 63 tỉnh, thành phố, có: 16 tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất, trong đó tỉnh Bến Tre đứng nhất với 46,74 điểm; 16 tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao; 15 tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình thấp và 16 tỉnh, thành phố đạt điểm thấp nhất.


Biểu đồ chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2019 của các địa phương

Tây Ninh thuộc nhóm trung bình thấp, xếp hạng 41/63 tỉnh, thành phố, giảm 5 bậc so với năm 2018 (cùng nhóm với các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau).

Cùng với Bến Tre, các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp, Cần Thơ…thuộc nhóm đạt điểm cao nhất.

Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm điểm trung bình cao, cùng với các tỉnh Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Hậu Giang…

Hà Nội thuộc nhóm điểm thấp nhất cùng với các tỉnh Lai Châu, Bắc Ninh, Hưng Yên, Gia Lai, Phú Yên, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận, Long An, Vĩnh Long…..

Qua đó cho thấy, nhiều tỉnh, thành phố trong nhóm trung bình cao trở lên là các địa phương phía Bắc. Các tỉnh, thành phố phía Nam có tiến bộ ở lĩnh vực nội dung “công khai, minh bạch” và “kiểm soát tham nhũng” qua hai năm. Các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ có xu hướng đạt điểm cao hơn các khu vực còn lại. TP.Hồ Chí Minh đạt một số tiến độ đánh kể ở bốn trong số sáu chỉ số nội dung ban đầu của PAPI so với năm 2018.

Tuy vậy, không có tỉnh, thành phố nào thuộc nhóm đạt điểm cao nhất ở cả 8 chỉ số lĩnh vực nội dung. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung bộ có xu hướng bị bỏ lại phía sau. Hà Nội vẫn ở thế “giậm chân tại chỗ” ở sáu chỉ số nội dung ban đầu của PAPI so với năm 2018.

Kết quả Chỉ số PAPI năm 2019 cho thấy những cải thiện đáng kể mà nhiệm kỳ chính quyền các cấp hiện nay (2016-2021) đã và đang làm được. Người dân tham gia khảo sát PAPI năm 2019 có xu hướng hài lòng hơn với nỗ lực mạnh mẽ trong đấu tranh chống tham nhũng lớn và tham nhũng vặt ở tất cả các cấp chính quyền.

Mặc dù tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong hai năm 2018 và 2019 đạt mức 7%, mức cao nhất liên tục trong thập niên qua, vẫn có tới gần 25% người dân trả lời khảo sát PAPI tiếp tục cho rằng đói nghèo là mối quan ngại lớn nhất trong năm 2019, và tỉ lệ này duy trì suốt từ năm 2016 đến nay. Thêm vào đó, vấn đề tăng trưởng kinh tế và ô nhiễm môi trường quay trở lại nhóm ba mối quan ngại hàng đầu của người trả lời khảo sát PAPI trong năm 2019 (tương tự kết quả khảo sát năm 2016 sau thảm họa ô nhiễm môi trường biển và cá chết hàng loạt). Người dân cũng nhấn mạnh mong muốn đất nước phát triển bền vững, rất phù hợp với bối cảnh Việt Nam đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030.

CT

Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhChỉ đạo điều hànhQuy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/5/2020 và bãi bỏ Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

27/04/2020 10:00 SANoĐã ban hành

Theo đó, quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhằm phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quy định nguyên tắc báo cáo, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung chế độ báo cáo phải phù hợp với quy định tại các văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền ban hành. Các số liệu yêu cầu báo cáo phải đồng bộ, thống nhất về khái niệm, phương pháp tính và đơn vị tính để bảo đảm thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ thông tin báo cáo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển dần từ báo cáo bằng văn bản giấy sang báo cáo điện tử. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phối hợp, chia sẻ thông tin và gắn công tác CCHC với việc thực hiện chế độ báo cáo.

Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ hằng tháng: Tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo. Báo cáo định kỳ hằng quý: Tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. Báo cáo định kỳ 6 tháng: Thời gian chốt số liệu 6 tháng đầu năm được

tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo

cáo. Thời gian chốt số liệu 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 15 tháng 6 đến

ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. Báo cáo định kỳ 9 tháng: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 9 của kỳ báo cáo. Báo cáo định kỳ hằng năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Đồng thời, hình thức báo cáo phải được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử. Phương thức gửi báo cáo: Gửi qua phần mềm văn phòng điện tử eGov; Gửi qua hệ thống thư điện tử; Gửi qua fax; Gửi trực tiếp; Gửi qua dịch vụ bưu chính; Gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Thời hạn gửi báo cáo, cơ quan chủ trì gửi báo cáo định kỳ cho Ủy ban

nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh) chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối kỳ báo cáo.

Danh mục báo cáo định kỳ được công bố trên Cổng thông tin điện tử

tỉnh Tây Ninh. Nội dung công bố gồm: Tên báo cáo, đối tượng thực hiện

báo cáo, cơ quan nhận báo cáo, tần suất thực hiện báo cáo, đề cương, biểu mẫu

báo cáo và văn bản quy định chế độ báo cáo; Danh mục báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh phải được cập nhật, công bố thường xuyên khi có sự thay đổi.

Song song đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo để thực hiện báo cáo điện tử, thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ thông tin báo cáo và tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình thực hiện báo cáo. Giá trị pháp lý của báo cáo điện tử và việc sử dụng chữ ký số, xây dựng các biểu mẫu điện tử thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện cung cấp, chia sẻ và công khai thông tin báo cáo theo quy định tại Điều 9, Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin và thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Nội dung chi tiết xem tại đây. 12 QPPL.signed.pdf

BC


Tây Ninh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Chỉ đạo điều hànhTây Ninh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 814/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC của lĩnh vực Giám định viên tư pháp

22/04/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh kiến nghị đơn giản hóa thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp và thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp.

Nội dung đơn giản hóa là kiến nghị quy định mẫu dùng chung văn bản đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, Quy định cụ thể cách thức thực hiện, số bộ hồ sơ phải nộp đối với 02 TTHC này là cách thức nào: Trực tiếp, trực tuyến hay thông qua dịch vụ bưu chính công ích"; bỏ Phiếu lý lịch tư pháp trong thành phần hồ sơ bổ nhiệm giám định viên trong hoạt động khoa học và công nghệ đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp đang là công chức, viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ…

Lợi ích mang lại nếu kiến nghị được thực thi sẽ tiết kiệm được 440.032 đồng/hồ sơ đối với thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp và thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp là 103.701 đồng/hồ sơ 

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan gửi phương án đơn giản hóa để các Bộ, ngành Trung ương xem xét, quyết định sau khi được UBND tỉnh thông qua. Trình Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời công bố, công khai TTHC sau khi được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục nêu trên.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Thành Chung


Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Tây NinhBộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xãĐánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Thực hiện quy định tại Chương V Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Chương III của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-UBND về tổ chức đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. 

16/04/2020 5:00 CHNoĐã ban hành
​Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm hướng dẫn đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ phận Một cửa các cấp, công chức, viên chức thực hiện và cơ quan giải quyết TTHC, đồng thời xác định thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Tại cấp tỉnh (Trung tâm Hành chính công) việc đánh giá giải quyết TTHC được thực hiện trên hệ thống máy tính khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC của công chức tại các quầy của Trung tâm, đánh giá nội bộ theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 4/4/2019 bao gồm 09 Chỉ số như quá trình luân chuyển hồ sơ, chất lượng giải quyết TTHC, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn trên tổng số hồ sơ theo quy định...Trung tâm tự đánh giá ở cấp tỉnh và thực hiện đánh giá ở cấp huyện, còn cấp huyện đánh giá cấp xã.
Tại cấp huyện và cấp xã, thực hiện theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 4/4/2019. Việc đánh giá được thực hiện bằng 09 tiêu chí như (chuyển hồ sơ, chất lượng giải quyết TTHC, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn...). Ngoài ra, còn chấm điểm, xếp hạng đối với các Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trong đánh giá giải quyết TTHC, đồng thời có lồng ghép vào việc chấm điểm chỉ số CCHC hàng năm đối với UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
Trong năm 2019, UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục tiếp nhận và trả kết quả các TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa của 09/09 huyện, thành phố và 95/95 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 477 TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền. Ngoài ra, UBND tỉnh đã triển khai, thực hiện quy trình liên thông trong giải quyết TTHC giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên - Môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, đến nay người sử dụng đất không phải đi lại nhiều lần giữa hai cơ quan này để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.UBND tỉnh cũng đã triển khai liên thông hồ sơ điện tử qua Chi cục Thuế cho tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Việc thực hiện hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh đã được đưa vào sử dụng tại 100% sở, ban, ngành tỉnh, 100% UBND cấp huyện và 100% cấp xã để thực hiện tiếp nhận và quản lý tất cả các hồ sơ theo thủ tục hành chính thuộc tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện một cửa điện tử giúp cá nhân và tổ chức có thể thực hiện kiểm tra, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ bằng nhiều hình thức như hệ thống tin nhắn SMS, Kiosk tra cứu thông tin bằng mã vạch, màn hình cảm ứng hoặc tra cứu qua Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh (Zalo). Số hồ sơ trễ hạn chủ yếu là do công tác phối hợp giải quyết TTHC hoặc công tác thẩm định các nội dung trong hồ sơ còn chậm như Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường,... và UBND một số huyện như thành phố Tây Ninh, Châu Thành,... Ngoài ra, tại một số cơ quan, mặc dù đã giao trả hồ sơ cho người dân nhưng công chức xử lý hồ sơ không thực hiện thao tác kết thúc trên phần mềm, nên phần mềm báo giải quyết trễ hạn.
Đỗ Duy Linh
Đổi mới cách thức truyền thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại Tây Ninh, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hộiTuyên truyền CCHCĐổi mới cách thức truyền thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại Tây Ninh, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội/PublishingImages/Lists/caicachhanhchinh/Tatca/TTHCC_1604_2.png

Để tạo chuyển biến mới trong công tác CCHC, trong thời gian qua, UBND tỉnh Tây Ninh đã đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, trong đó nhấn mạnh việc nêu cao vai trò của truyền thông trong công tác cải cách hành chính. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của địa phương.

16/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hành

Đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ về CCHC

Thông qua các buổi giao ban, họp định kỳ của các cơ quan, lồng ghép tuyên truyền các nội dung về công tác CCHC trên địa bàn tỉnh như cải cách thể chế, bộ máy hành chính nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước,... Các cách thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; cách thức tra cứu thủ tục hành chính; cách nộp hồ sơ về TTHC, phản ánh, kiến nghị qua Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo,...

Các cơ quan, địa phương đã tổ chức lớp tập huấn, quán triệt nội dung, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo CCHC của tỉnh cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đa dạng các phương thức truyền thông đến các tổ chức, cá nhân về CCHC của tỉnh

Duy trì thường xuyên các chuyên mục, cung cấp các thông tin về cải cách hành chính, thực hiện các tin, bài phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh và trên mạng xã hội Zalo.

Đổi mới cách tuyên truyền về các thủ tục hành chính thông qua xây dựng các phóng sự, clip đơn giản, dễ hiểu, hấp dẫn thông tin về các nội dung văn bản của Trung ương, địa phương về công tác CCHC của tỉnh.

Treo pano, băng rôn, market tranh cổ động, phát thanh lưu động tuyên truyền về các thủ tục hành chính, tặng tờ rơi, các vật phẩm, quà lưu niệm có in lo go, khẩu hiệu tuyên truyền của tỉnh, địa chỉ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, cách sử dụng mạng xã hội Zalo có kết nối đến Cổng Hành chính công Tây Ninh để thông tin về cách thức nộp hồ sơ hoặc phản ánh, kiến nghị qua Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội cho người dân, tổ chức.

Tổ chức Hội thi tìm hiểu về CCHC để góp phần nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác CCHC, việc giải quyết các TTHC đối với nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình thực hiện CCHC; những ý tưởng mới trong công tác CCHC của tỉnh,...

Tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp về các TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan giải quyết. Thông qua việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân về cải cách hành chính để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các cải tiến và mô hình mới về CCHC.

TTHCC_1604_1.png

TTHCC_1604_2.png

Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến thông qua băng rôn, tranh ảnh...tại TTHCC

Nhìn chung các cấp, các ngành đã gắn nội dung Chương trình tổng thể CCHC vào kế hoạch triển khai nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo điều kiện cho nhân dân tham gia và giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, việc nhận thức về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện CCHC chưa đầy đủ và chưa tương đồng, công tác tuyên truyền chưa tương xứng, chưa đủ mạnh để tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về cải cách; nội dung tuyên truyền chưa sâu, chủ yếu là nêu những mặt tốt, tích cực, chưa mạnh dạn nêu những mặt yếu kém, hạn chế...

Do vậy, cần có cơ chế phối hợp tích cực, có hiệu quả giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với các cơ quan thông tin, truyền thông. Qua đó, tuyên truyền, quán triệt, giáo dục để cán bộ, công chức, viên chức cùng nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về CCHC, phải coi CCHC là nhiệm vụ cấp bách có tính chất đột phá tạo phát triển bền vững. Công tác tuyên truyền CCHC phải thông qua nhiều hình thức với các giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực, đồng bộ; phát huy tối đa vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng. 

Hà Ngô


Hiệu quả trong việc áp dụng công cụ cải tiến 5S vào hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây NinhHiện đại hóa nền hành chính; Trung tâm hành chính côngHiệu quả trong việc áp dụng công cụ cải tiến 5S vào hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh được thành lập tháng 3/2018, là tổ chức hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, có chức năng là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả TTHC của ban ngành tỉnh. Lãnh đạo tỉnh rất quan tâm và mong muốn xây dựng Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh trở thành cơ quan chuyên nghiệp, hiện đại, với tôn chỉ đặt sự hài lòng của công dân, doanh nghiệp lên hàng đầu.

16/04/2020 4:00 CHNoĐã ban hành

Nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng và cải tiến môi trường làm việc, hướng đến môi trường làm việc khoa học, an toàn, thân thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ công, phục vụ ngày càng tốt hơn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong giải quyết TTHC, Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh đã lựa chọn áp dụng công cụ cải tiến 5S - một phương pháp phổ biến và rất thành công tại Nhật Bản 5S để huy động con người, cải tiến môi trường làm việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động với tổ chức. Với sự ủng hộ của lãnh đạo trong việc hình thành các nhóm công tác và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, qua một thời gian áp dụng 5S, Trung tâm Hành chính công đã đạt được hiệu quả bước đầu.

Cán bộ, công chức, công nhân viên Trung tâm Hành chính công tỉnh đã được nâng cao nhận thức về 5S là một công cụ hiệu quả trong xây dựng và duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao nhận thức và thái độ về quy tắc ứng xử, giao tiếp với công dân cho toàn bộ CBCCVC của Trung tâm.

Môi trường làm việc (các khu vực chung và các quầy tiếp dân) được tiến hành sàng lọc loại bỏ vật dụng không cần thiết, sắp xếp khoa học, ngăn nắp, thông thoáng, gia tăng không gian tiếp xúc giữa cán bộ và công dân đến làm việc tại Trung tâm. Trung tâm đã ban hành Quy định về Thực hành tốt 5S đối với tất cả các khu vực, có hình ảnh minh họa tiêu chí rõ ràng. Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Trung tâm duy trì thực hiện 5S mỗi ngày, tăng cường giao tiếp nội bộ và làm việc nhóm của CBCCVC Trung tâm trong quá trình triển khai 5S, được công dân và doanh nghiệp đến làm việc đánh giá cao.

Qua các hoạt động 5S, đã nâng cao tinh thần tập thể, khuyến khích sự hoà đồng của CBCCVC, qua đó người làm việc sẽ có thái độ tích cực hơn, có trách nhiệm và ý thức hơn với công việc. Thời gian tới, Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả công cụ cải tiến 5S, đem lại sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết TTHC.

Đỗ Duy Linh

Tỉnh Tây Ninh: Đa dạng các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhânPhản ánh kiến nghị - Đường dây nóngTỉnh Tây Ninh: Đa dạng các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân/PublishingImages/Lists/caicachhanhchinh/Tatca/PAKN_TayNinh.png

Tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, theo hướng thuận tiện cho người dân luôn là ưu tiên của Chính phủ và tỉnh Tây Ninh. Hiện nay, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có thể sử dụng các kênh sau đây để phản ánh, kiến nghị các vấn đề về cơ chế, chính sách, thủ tục....

15/04/2020 10:00 SANoĐã ban hành

* Các số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:

- Đường dây nóng số 02763813363: Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Tổng đài điện thoại số: 0276 3922009: Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

* Trang thông tin điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:

- https://doanh nghiep.chinhphu.vn: Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp.

- https://nguoidan.chinhphu.vn: Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của người dân.

- https://pakn.dichvucong.gov.vn: Tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

PAKN_CP.jpg

- https://hoidap.tayninh.gov.vn: Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- https://motcua.tayninh.gov.vn: Tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Tây Ninh.

- https://dichvucong.tayninh.gov.vn: Cập nhật, tra cứu các TTHC trên cổng dịch vụ công của tỉnh Tây Ninh.

PAKN_TayNinh.png 

- https://1022.tayninh.gov.vn/: tiếp nhận các vấn đề phản ánh của công dân, tổ chức đối với các vấn đề bất cập trong xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Cổng zalo: Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh: Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Thông qua hệ thống thông tin trên, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng lĩnh vực, từng cơ quan xử lý; nghiên cứu tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo phát triển.

Hòa Nguyễn

Tây Ninh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhânCải cách TTHCTây Ninh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tây Ninh đã triển khai và đạt được một số kết quả quan trọng trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 


14/04/2020 6:00 CHNoĐã ban hành
Cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
Xác định rõ những hiệu quả cơ chế một cửa mang lại, thời gian qua, UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục tiếp nhận và trả kết quả các TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa của 09/09 huyện, thành phố và 95/95 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 477 TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền, cụ thể: Cấp tỉnh: 256 TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và 41 TTHC thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền; Cấp huyện:110 TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và 38 TTHC thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền; Cấp xã: 05 TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và 27 TTHC thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền.
Hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh đã được đưa vào sử dụng tại 100% sở, ban, ngành tỉnh, 100% UBND cấp huyện và 100% cấp xã để thực hiện tiếp nhận và quản lý tất cả các hồ sơ theo thủ tục hành chính thuộc tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện một cửa điện tử giúp cá nhân và tổ chức có thể thực hiện kiểm tra, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ bằng nhiều hình thức như hệ thống tin nhắn SMS, Kiosk tra cứu thông tin bằng mã vạch, màn hình cảm ứng hoặc tra cứu qua Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh (Zalo).
Tính đến nay, tỉnh đã ban hành 16 Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục, nhóm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra theo kế hoạch phê duyệt. Tất cả các Quyết định này đều được gửi cho các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu để thể chế hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC.

Công bố, công khai minh bạch TTHC

Trong năm 2019 tỉnh đã hoàn thành việc công bố toàn bộ danh mục TTHC tại 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh và thực hiện địa phương hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tây Ninh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các TTHC sau khi công bố đều được nhập dữ liệu và công khai đầy đủ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của tỉnh; niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Đến nay đã công bố, công khai quy trình của 1.885 TTHC, trong đó: cấp tỉnh là 1.479 TTHC, cấp huyện là 262 TTHC, cấp xã là 144 TTHC.

Bên cạnh đó, hiện nay tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đều được xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Đồng thời, tất cả các quy trình nội bộ giải quyết TTHC tại 03 cấp chính quyền đều được cập nhật công khai tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn  để mọi cá nhân, tổ chức biết, tham khảo và thực hiện khi có nhu cầu. Tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 2/7/2018 của UBND tỉnh về quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Năm 2020, toàn tỉnh đẩy mạnh, rà soát và đơn giản hóa các TTHC, gắn kết chặt chẽ giữa công tác cải cách TTHC với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp.

 CCTTHC.png

Người dân làm TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Các cơ quan, đơn vị hạn chế tối đa việc tiếp nhận trực tiếp TTHC mà không có sự kiểm soát, giám sát chung. Kiểm soát tốt việc tự ý quy định TTHC chỉ thực hiện các TTHC do TW ban hành và công bố. Xây dựng cơ chế ủy quyền cho lãnh đạo cấp sở, cấp phòng xem xét, phê duyệt và ký một số TTHC thuộc thẩm quyền của các Giám đốc Sở, UBND cấp huyện, rút ngắn thời gian giải quyết một số TTHC so với quy định của pháp luật.

Tỉnh tiếp tục xây dựng quy trình, quy chế liên thông, phân công rõ trách nhiệm, thời gian trong việc giải quyết TTHC đối với từng cá nhân, cơ quan tham gia vào quá trình giải quyết TTHC kể từ khi tiếp nhận đến khi trả kết quả cuối cùng. Đề ra các giải pháp nâng cao các Chỉ số Par Index, PCI, PAPI. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong CCHC; mở rộng mô hình giải quyết TTHC, qua mạng xã hội Zalo, bưu chính, dịch vụ công trực tuyến… tạo lập kênh giao tiếp trực tiếp giữa chính quyền với người dân, tích hợp vào dịch vụ hành chính công hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp nhận, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh trên điện thoại di dộng.

Hùng Nguyễn


Tây Ninh từng bước cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cán bộCải cách bộ máyTây Ninh từng bước cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cán bộ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 202, UBND tỉnh Tây Ninh xây dựng đề án kiện toàn, sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn, thu gọn đầu mối, giảm các đơn vị bên trong.

14/04/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

UBND tỉnh Tây Ninh đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công của tỉnh nhằm tiếp nhận và trả kết quả các TTHC của cấp tỉnh. Tại cấp huyện, cấp xã thành lập Bộ phận Tiếp nhận và tiếp nhận và trả kết quả toàn bộ các TTHC của cấp huyện, cấp xã. Cơ chế một cửa được thực hiện tại 100% cơ quan hành chính 03 cấp.

Tây Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tham mưu CCHC trên địa bàn tỉnh từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh, là một trong 10 tỉnh được Trung ương chọn thí điểm sáp nhập 03 Văn phòng (Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND) thành một Văn phòng chung.

Tỉnh đã kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành lập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND các huyện, thành phố: giảm 01 cơ quan (đối với cơ quan thuộc UBND tỉnh), giảm 27 phòng chuyên môn và 07 Chi cục (đối với phòng chuyên môn, Chi cục trực thuộc cơ quan thuộc UBND tỉnh), giảm 18 đơn vị (đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh), giảm 53 đơn vị (đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện).

Tỉnh đã rà soát về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan hành chính rà soát biên chế công chức, số lượng người làm việc, kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Trong năm 2019, tỉnh đã thực hiện 11 cuộc thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại 11 đơn vị.

ccbm.png

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trong một buổi làm việc

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Tính đến thời điểm hiện nay, có 19/19 cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh và 09/09 UBND cấp huyện (đạt 100%) đã sắp xếp và thực hiện cơ bản đảm bảo cơ cấu ngạch công chức hợp lý theo từng chức danh trong cơ quan, đơn vị theo Đề án đã được phê duyệt.

Tỉnh Tây Ninh đã thực hiện tốt chính sách thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh, tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2019; kế hoạch bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025; kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo chương trình 1956; danh mục lĩnh vực thu hút và Danh mục lĩnh vực đào tạo sau đại học tỉnh Tây Ninh năm 2019; hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo quy định.

Việc tuyển dụng công chức theo nguyên tắc cạnh tranh, dân chủ, công khai, minh bạch; không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Trong thời gian sắp tới, toàn tỉnh tiếp tục nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

Huy Nguyễn


Hiệu quả từ công tác cải cách tài chính công tại Tây NinhCải cách tài chính côngHiệu quả từ công tác cải cách tài chính công tại Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Nghị quyết số 30c/NQ-CP Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Trong đó xác định 06 nhiệm vụ cải cách hành chính là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

14/04/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Qua đó cho thấy cải cách hành chính không thể tách rời với cải cách tài chính công. Cải cách tài chính công đóng một vai trò rất lớn trong cải cách hành chính, tác động tới cải cách hành chính nhà nước cả ở phạm vi rộng và phạm vi hẹp.

Qua triển khai, công tác cải cách tài chính công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã đạt được một số kết quả bước đầu như sau:

Về triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Thực hiện cơ chế tự chủ tại cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 130/NĐ-CP: Tổng số cơ quan hành chính nhà nước đã thực hiện là 300 cơ quan, đơn vị (43/43 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 162/162 cơ quan, đơn vị cấp huyện và 95/95 cơ quan cấp xã).

Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập: 646/646 đơn vị (bao gồm cấp tỉnh là 105 đơn vị và cấp huyện là 541 đơn vị) đã thực hiện; các đơn vị đã chủ động sử dụng nguồn lực tài chính, lao động, cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động phân bổ nguồn kinh phí được giao theo nhu cầu chi thực tế, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, để chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định hiện hành.

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Tây Ninh có 02 đơn vị đang thực hiện là Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ và Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh giao quyền tự chủ theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP.

Về việc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương

Toàn tỉnh đã thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách liên quan đến việc cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công để đảm bảo thực hiện việc tính đủ giá dịch vụ công theo lộ trình; Công khai, minh bạch các yếu tố cấu thành giá; Chuyển một số loại phí, lệ phí sang giá dịch vụ phù hợp với cơ chế thị trường...

cctcc.jpg

Bến xe khách Tây Ninh cũng được kêu gọi xã hội hoá

Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước, tiến tới xóa bỏ chế độ cấp kinh phí theo số lượng biên chế, thay thế bằng cơ chế cấp ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Chú trọng đổi mới cơ chế tài chính của các cơ sở giáo dục, đào tạo, y tế công lập theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch. Chuẩn hóa chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo, y tế; nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục, đào tạo, khám chữa bệnh, từng bước tiếp cận với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Đổi mới và hoàn thiện đồng bộ các chính sách bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh; có lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

Hùng Nguyễn


Công tác cải cách thể chế của tỉnh Tây Ninh đạt hiệu quả caoCải cách thể chếTinCông tác cải cách thể chế của tỉnh Tây Ninh đạt hiệu quả cao/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Xuất phát từ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, các đơn vị đã nhận thức được vai trò, ý nghĩa của công tác rà soát, hệ thống hóa trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật nên đã quan tâm, tích cực trong tổ chức thực hiện. Nỗ lực cải cách hành chính của tỉnh Tây Ninh đã tạo ra sự minh bạch, tạo ra sự giám sát của người dân và doanh nghiệp, nhận được sự hài lòng, đánh giá cao của người dân và doanh nghiệp.

14/04/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian qua, công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Tây Ninh đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Qua rà soát, hệ thống hóa đã kịp thời phát hiện một số lượng khá lớn văn bản hết hiệu lực, không còn phù hợp, chồng chéo cần xử lý góp phần bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật của địa phương với hệ thống pháp luật của Trung ương. Mặt khác, trong thời gian qua các đơn vị đã tích cực quan tâm, phối hợp chặt chẽ cùng tiến hành triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản. Về chất lượng hệ thống hóa, bước đầu các đơn vị cơ bản đã xác định được các văn bản thuộc trách nhiệm hệ thống hóa văn bản của đơn vị mình.

Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

Để triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản ở địa phương, ngày 12/12/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Tây Ninh năm 2019 kèm theo danh mục nội dụng dự kiến đề nghị xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh Tây Ninh năm 2019 và UBND tỉnh triển khai Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019 (Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 02/01/2019). Trong đó, đã đưa dự kiến thời gian làm việc của từng tháng và giao trách nhiệm cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các nội dung, kể cả nội dung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành đã lập hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Đến nay, UBND tỉnh thẩm định, ban hành 46 quyết định và trình Hội đồng nhân dân thông qua 14 nghị quyết.

Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản  

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 11/01/2019 về việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đến nay UBND tỉnh tự kiểm tra thường xuyên 46 Quyết định.

Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành Kế hoạch rà soát năm 2018 và đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2019, UBND tỉnh đã tiến hành rà soát theo Kế hoạch hệ thống hóa kỳ 2014-2018 với tổng số 890 văn bản: trong đó có 213 Nghị quyết và 677 Quyết định (số văn bản trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 là 460 và 430 văn bản chuyển tiếp của giai đoạn rà soát kỳ đầu 1999 - 2013). Sau đợt hệ thống hóa HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã thông qua, ban hành văn bản bãi bỏ các Nghị quyết, Quyết định quy phạm hết hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

cc the che.png

Đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh học tập kinh nghiệm về CCHC tại UBND tỉnh Kiên Giang

Trong thời gian tới, Tỉnh Tây Ninh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng cơ quan, đơn vị tự ý ban hành TTHC trái pháp luật, đảm bảo VBQPPL của địa phương chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, có tính khả thi cao, thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật. Thực hiện tốt việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo. Kịp thời phát hiện kiến nghị xử lý văn bản chồng chéo, gây phiền hà cho nhân dân.

Huy Nguyễn


Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh năm 2020Hiện đại hóa nền hành chínhTinBan hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 14/4/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 770/QĐ-BCĐXDCQĐT về việc Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh năm 2020.

14/04/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, gồm: Chỉ đạo, điều phối tập trung các hoạt động chuyển đổi số trong Chính quyền và một số ngành trọng điểm của tỉnh; Triển khai chi tiết Đề án xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) hướng tới Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2020; Triển khai chi tiết Kế hoạch của BTV Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Thực hiện hoàn thành bằng hoặc vượt các chỉ tiêu trong năm 2020 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP.

Hoàn thành Trục liên thông (LGSP) của tỉnh; Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0; Xây dựng Chương trình chuyển đổi số tỉnh khi Thủ tướng ban hành quyết định về Đề án chuyển đổi số quốc gia; Quyết liệt nâng cao chất lượng dịch vụ công mức độ 3,4; Liên thông TTHC trên cổng DVC công tỉnh lên Cổng DVC Quốc gia; Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg, quy định việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; Triển khai có hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai, cung cấp một số tiện ích cho người dân trong việc tiếp cận thông tin về đất đai;

Chỉ đạo triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Khai trương và tổ chức quản lý, vận hành hiệu quả Trung tâm giám sát, điều hành KTXH tập trung của tỉnh. Tạo sự đột phá trong việc hỗ trợ, tiếp nhận, xử lý và phản hồi ý kiến của người dân, qua đó cung cấp một số dịch vụ đô thị thông minh cho người dân như dịch vụ phản ánh hiện trường, giám sát ANTT, giám sát ATTT, giám sát thông tin trên môi trường mạng.

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện đối với các nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị chủ trì theo đúng quy định và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tại đây. 770.qd.signed.pdf

CP


1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.