Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 07/03/2017, 09:00
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/03/2017
Ngày 01/03/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 469/KH- UBND thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự; tăng cường sự lãnh đạo và nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong công tác phối hợp thi hành án dân sự nhằm làm chuyển biến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trong cơ quan hành chính các cấp. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác thi hành án dân sự và giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

Trong đó, Cục Thi hành án dân sự tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức nhất là công chức lãnh đạo, quản lý đảm bảo phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở; kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các chi cục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch giải quyết các việc có điều kiện thi hành, vụ việc trọng điểm phức tạp, kéo dài; vụ việc liên quan tổ chức tín dụng, ngân hàng và các vụ án về tham nhũng; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. Chủ động báo cáo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp có khả năng ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh với Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự để kịp thời có chỉ đạo phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các cấp ở địa phương đảm bảo thi hành dứt điểm từng vụ việc. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục và hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm, nhất là vi phạm trong kê biên, xử lý tài sản để thi hành án. Xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật. Nâng cao hiệu quả, chất lượng, kỹ năng dân vận trong công tác thi hành án và tiếp công dân; giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài. Tích cực, chủ động, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành. Thực hiện tốt các Quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết. Làm tốt vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự; tham mưu Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vương mắc trong công tác phối hợp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ; coi đây là giải pháp đột phá trong công tác thi hành án dân sự. Thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa trong thi hành án dân sự.

 Sở Tài chính tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự kịp thời xử lý các tài sản tịch thu sung công theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức bán đấu giá tài sản liên quan đến thi hành án; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự; nhất là Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức và công dân trong việc chấp hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

 Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đặc biệt là các trường hợp tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án. Chỉ đạo các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kịp thời cung cấp thông tin, thu hồi, hủy bỏ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất liên quan đến việc thi hành án dân sự. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cử công chức tham gia cưỡng chế khi có đề nghị của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên.

Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan điều tra Công an thuộc thẩm quyền kịp thời xác minh, truy tìm tài sản, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản của bị can và các đối tượng có liên quan trong các vụ án tham nhũng để đảm bảo tổ chức thi hành án có hiệu quả.Chỉ đạo lực lượng các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, đảm bảo cưỡng chế thi hành án hiệu quả. Kịp thời chấn chỉnh các đơn vị thiếu tinh thần phối hợp; kiên quyết xử lý hình sự đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án, cố ý chây ỳ không chấp hành án theo quy định của pháp luật; chuyển giao vật chứng, tài sản, giấy tờ tạm giữ cho cơ quan thi hành án dân sự đúng thời hạn.Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện tốt việc thông báo, giao trả giấy tờ, tài sản; xử lý tiền, tài sản thi hành án tồn đọng; thu tiền, tài sản đối với người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù liên quan đến thi hành án dân sự; tuyên truyền, giáo dục, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để phạm nhân thực hiện nghĩa vụ thi hành án dân sự.

UBND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường công tác hòa giải tại tòa. Kịp thời áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết vụ án; chuyển giao bản án, quyết định cho cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định; nhanh chóng giải quyết đối với các tranh chấp, yêu cầu về xác định phần sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong tài sản chung của hộ gia đình; giải quyết đúng thời hạn đối với các kiến nghị của cơ quan Thi hành án dân sự. Kịp thời giải thích bản án tuyên không rõ, đảm bảo tính khả thi; xem xét giải quyết tổng thể kết quả của việc thi hành án trong quá trình xem xét lại bản án, quyết định đã thi hành. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp kịp thời xem xét các hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người phải thi hành án do cơ quan Thi hành án dân sự chuyển qua.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án; phát hiện những vi phạm để có kiến nghị, kháng nghị yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự khắc phục vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời phối hợp giải quyết các kiến nghị, đề nghị của cơ quan Thi hành án dân sự. Quan tâm kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các đối tượng là tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân cùng cấp xem xét hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người phải thi hành án theo quy định.

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường giám sát công tác thi hành án dân sự theo quy định pháp luật; phản ánh kịp thời những thiếu sót, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương. Tăng cường phản biện xã hội trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, bảo đảm các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự được thực hiện hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Tây Ninh thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa Cục Thi hành án dân sự với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Tây Ninh. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm để cho vay; phối hợp hiệu quả với các cơ quan Thi hành án dân sự trong tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Nghiên cứu cơ chế để tổ chức tín dụng được nhận tài sản đã bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tài khoản của người phải thi hành án và nghiêm túc thực hiện các quyết định phong tỏa tài khoản, khấu trừ tiền trong tài khoản theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các cơ quan Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật có liên quan. Phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về hoạt động thi hành án dân sự, đặc biệt đối với những vụ việc phức tạp, được xã hội quan tâm, góp phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ công tác thi hành án dân sự.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố  tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo công tác thi hành án dân sự tại địa phương. Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự hai cấp tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp cũng như hoạt động tổ chức thi hành án trên địa bàn. Quan tâm chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đã bán đấu giá thành cho người mua, người nhận tài sản để thi hành án. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, các vụ án về tham nhũng và các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, trốn tránh, cố ý không chấp hành án. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin của người phải thi hành án khi có yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự. Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở nhằm hạn chế các tranh chấp phát sinh phải chuyển đến tòa án giải quyết. Giáo dục thuyết phục người phải thi hành án nâng cao nhận thức và tự giác thi hành án đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thi hành án dân sự, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan Thi hành án dân sự hoạt động có hiệu quả. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật liên quan đến thi hành án dân sự. Quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, hoạt động nghiệp vụ thi hành án.

ĐN

Lượt người xem:  Views:   65
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469