Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 14/04/2017, 17:00
Tỉnh Tây Ninh triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/04/2017
Ngày 12/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 911/KH-UBND triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch này được thực hiện nhằm phổ biến sâu rộng Luật tiếp cận thông tin, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Luật, qua đó sớm đưa các quy định của Luật vào thực tế cuộc sống. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

UBND tỉnh quy định việc xác định cụ thể nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, ban, ngành tỉnh; UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong tuyên truyền, phổ biến Luật tiếp cận thông tin.

Tại tỉnh UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Luật cho đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện) và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quý II năm 2017. UBND cấp huyện chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Luật cho các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tại địa phương, thực hiện trong quý II năm 2017. Sở Tư pháp là đơn vị chủ trì biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật.

Ở tỉnh, Sở Tư pháp chủ trì, ở các huyện, thành phố UBND cấp huyện chủ trì tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tiếp cận thông tin công dân; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Điều 3 của Luật tiếp cận thông tin.

Trong quý IV năm 2017, các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa tỉnh xây dựng Quy chế nội bộ của các cơ quan để thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của Luật.

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh  tổ chức vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử. Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, phân loại, lập danh mục các thông tin phải được công khai và thông tin không được công khai; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp, không cung cấp; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra.

UBND tỉnh cũng giao các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để truy cập thông tin từ các hệ thống khác nhau.

Trong quý II năm 2017, Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp với Sở Nội vụ rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp bố trí bộ phận hoặc cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, trình độ làm đầu mối cung cấp thông tin; ưu tiên bố trí những người có kinh nghiệm làm công tác pháp luật hoặc tin học.

Sở Tư pháp là đơn vị được giao chủ trì, tổ chức tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật cho cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối cung cấp thông tin trong quý I, II năm 2018.

Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch theo đúng tiến độ; định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Sở Tài chính, Sở Nội vụ và UBND các cấp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bố trí kinh phí, nhân lực để triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin theo Kế hoạch. Các sở, ban, ngành căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị ban hành Kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai Luật tiếp cận thông tin bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin ở địa phương; tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật tiếp cận thông tin bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật trong cơ quan, tổ chức; tích cực vận động thành viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật.

Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội ban hành ngày 06/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Luật có 5 chương, 37 điều. Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Hoàng Mai

Lượt người xem:  Views:   79
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469