Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 04/10/2017, 09:00
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo: Tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/10/2017 | Tố Tuấn
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt Kết luận số 17-KL/TW, ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021.

​Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 13/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với quyết tâm chính trị cao, phương pháp đúng và hành động quyết liệt để đạt được hiệu quả rõ rệt. Dừng việc giao bổ sung biên chế giai đoạn 2017 - 2021; thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2021 phải giảm ít nhất 10% so với biên chế giao năm 2015.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý về tổ chức bộ máy và biên chế trong toàn hệ thống chính trị. Các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo; đẩy mạnh phân cấp; giảm bớt, không thành lập mới các tổ chức trung gian; giải thể, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị hoạt động không hiệu quả. Quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy không tăng thêm đầu mối và biên chế. Phân loại rõ đối tượng công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong từng cơ quan, đơn vị để quản lý thống nhất. Không thực hiện hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn.

 Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý biên chế và tổ chức thực hiện tinh giản biên chế; lấy kết quả thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại kết quả công tác hằng năm, nhiệm kỳ của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan. Không đề bạt, bổ nhiệm cán bộ là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phụ trách công tác tổ chức, nhân sự thực hiện không nghiêm và không có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Có kế hoạch, biện pháp giải quyết dứt điểm trong năm 2018 số công chức, viên chức, người lao động vượt quá số biên chế được giao; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hoá đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với lĩnh vực giáo dục phổ thông, do số lượng học sinh tăng mà cần thiết phải thành lập trường mới, lớp mới thì ngành, địa phương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế được giao. Các địa phương, cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế sự nghiệp được giao cần xem xét, đánh giá lại để có biện pháp cắt giảm số đã giao cho phù hợp. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã sử dụng hết số biên chế sự nghiệp được giao, không được thực hiện hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng đã được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc thẩm định.

Các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; hoàn thành đề án vị trí việc làm trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng biên chế và tinh giản biên chế; kiểm soát chặt chẽ việc phê duyệt, thẩm định biên chế sự nghiệp và thực hiện số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị để đến năm 2021 bảo đảm tổng số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước phải giảm ít nhất 10% so với biên chế giao năm 2015, trong 4 năm còn lại bình quân phải giảm ít nhất 2,5%/năm; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xử lý nghiêm, kịp thời những nơi làm chưa có hiệu quả và khen thưởng những nơi làm tốt, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong việc tổ chức thực hiện.

Tố Tuấn


Lượt người xem:  Views:   80
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469