Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 5, Ngày 26/10/2017, 15:00
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/10/2017 | Tố Tuấn
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận số 19-TB/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

Với mục đích, giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan nhận thức rõ sự nghiệp xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tích luỹ và truyền bá các giá trị tinh thần, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng nền tảng tư tưởng, đạo đức, lối sống và phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự phối hợp của các cấp, các ngành trong việc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hoạt động xuất bản, in và phát hành phải được quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, đáp ứng nhu cầu đọc của Nhân dân, kết hợp hài hoà giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ kinh doanh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo thực hiện. Về nhiệm vụ, nâng cao chất lượng toàn diện các xuất bản phẩm; bảo đảm tính Đảng, tính quần chúng, tính khoa học, chất lượng giáo dục, văn hóa và sự đa đạng, hấp dẫn của ấn phẩm xuất bản, bảo đảm đủ các loại sách và tài liệu, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng người đọc khác nhau. Hoạt động xuất bản vừa phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, vừa đáp ứng nhu cầu đọc của Nhân dân, đồng thời phải thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát, đánh giá nhu cầu thị trường sách, xây dựng quy hoạch phát triển phù hợp, hiệu quả. Ưu tiên cho đầu tư, phát triển mạng lưới phát hành sách tại các địa bàn vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc. Xây dựng, ban hành cơ chế phù hợp, tạo điều kiện và khuyến khích thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực in ấn, xuất bản, phát hành sách trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của địa phương.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, triển lãm, hội chợ sách, xây dựng tủ sách gia đình, phong trào đọc sách trong Nhân dân, huy động các phương tiện thông tin đại chúng tham gia tuyên truyền và giới thiệu xuất bản phẩm. Nâng cao chất lượng hoạt động giới thiệu sách, nhất là tổ chức các hoạt động quảng bá và giới thiệu các tác phẩm viết về quê hương Tây Ninh. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, điểm bưu điện văn hóa xã, câu lạc bộ sách, nghiên cứu tổ chức xây dựng tủ sách cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tế, phát huy hiệu quả; phát triển phong trào đọc sách trong quần chúng nhân dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản, in, phát hành. Tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động xuất bản, in, phát hành; không để tình trạng tự phát trong hoạt động xuất bản, nhất là đối với xuất bản tài liệu không kinh doanh, xuất bản các ấn phẩm trên mạng Internet; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực in ấn, xuất bản và phát hành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản; Công văn số 366-CV/TU, ngày 01/11/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; tăng cường công tác quản lý, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các sai phạm trong hoạt động in, phát hành, xuất bản trên địa bàn tỉnh…

Tố Tuấn

Lượt người xem:  Views:   86
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: Số 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/10/2018 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý:  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822233