Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bắt đầu lấy ý kiến 24/05/2024
Kết thúc lấy ý kiến 23/06/2024
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư
Đơn vị soạn thảo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung

 Kính gửi:

                                                          - Các Sở, ban, ngành tỉnh;

                                                  - UBND các huyện, thị xã, thành phố.

                                                 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại cuộc họp vào ngày 17/5/2024 về thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 624/HĐND ngày 17/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Đính kèm).

Để có cơ sở tổng hợp tham mưu cấp thẩm quyền ban hành văn bản đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1. Góp ý Văn bản dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh nêu trên. Đồng thời dự thảo Nghị quyết này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở tại địa chỉ: sokhdt.tayninh.gov.vn/Tin chuyên ngành/Quản lý Đầu tư công.

          2. Văn bản góp ý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư đến hết ngày 23/6/2024.

          Trân trọng./.

 File đính kèm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây