Kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2024 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh

Thứ năm - 09/05/2024 17:43 438 0
Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động tiếp công dân của lãnh đạo các cơ quan: Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh; công tác tiếp công dân thường xuyên và công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong 6 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/4/2024) tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

1. Công tác tiếp công dân (Biểu số 01/TCD)

- Ban Tiếp công dân tiếp thường xuyên: 84 lượt lẻ (95 người), trong đó có 50 vụ việc tiếp lần đầu, 11 vụ việc đã tiếp nhiều lần, còn lại là các trường hợp tiếp công dân đơn giản, mang tính chất hỏi thăm, không có đơn thư; không có đoàn đông người.

- Tiếp công dân định kỳ và đột xuất:

Trong kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân 05 kỳ vào các ngày: ngày 24/11/2024, ngày 20/12/2024, ngày 07/3/2024, ngày 27/3/2024 (tiếp bù kỳ tháng 01/2024) và ngày 04/4/2024. Không có công dân đăng ký nội dung gặp lãnh đạo tỉnh tiếp công dân.

Do bận công tác nên Chủ tịch UBND tỉnh hoãn tiếp công dân vào ngày 01/02/2024 (Thông báo số 899/TB-VP ngày 30/01/2024 của Văn phòng UBND tỉnh). Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp bù vào ngày khác và sẽ có thông báo sau.

Các cơ quan khác:

- Đoàn ĐBQH tỉnh: 04 kỳ; tiếp 02 lượt – 03 người (nhận 01 đơn khiếu nại và 01 đơn yêu cầu của bà Hứa Thị Ảnh, ngụ Huyện Dương Minh Châu; 01 đơn kiến nghị, phản ánh của ông Nguyễn Đình Lâm);

- Thường trực HĐND tỉnh: 05 kỳ. Không có công dân đăng ký nội dung gặp lãnh đạo tỉnh tiếp công dân.

- Bí thư Tỉnh ủy: 06 kỳ, Không có công dân đăng ký nội dung gặp lãnh đạo tỉnh tiếp công dân.

* Công tác đối thoại:

Số cuộc đối thoại trong kỳ: 06 cuộc (ủy quyền cho Sở TNMT).

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn (Biểu số 01/XLD, 02/XLD, 03/XLD, 04/XLD)

Gồm đơn nhận được qua tiếp công dân và đơn nhận từ các nguồn khác (người viết đơn gửi qua dịch vụ bưu chính, cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến theo quy định, ...)

a) Tổng số đơn: 187 đơn, bao gồm: số đơn kỳ trước chuyển sang là 0 đơn, số đơn tiếp nhận trong kỳ: 187 đơn.

- Số đơn đã xử lý/ Tổng số đơn tiếp nhận: 187/187 đơn.

- Đủ điều kiện xử lý: 80 đơn – 80 vụ việc.

b) Phân loại, xử lý đơn

- Phân loại theo nội dung:

+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 77 đơn, trong đó có 33 đơn – 33 vụ việc đủ điều kiện xử lý;

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: 10 đơn, trong đó có 04 đơn – 04 vụ việc đủ điều kiện xử lý;

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 100 đơn, trong đó có 43 đơn – 43 vụ việc đủ điều kiện xử lý;

- Phân loại theo tình trạng giải quyết

+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 14 đơn – 14 vụ việc;

+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: 66 đơn – 66 vụ việc chưa giải quyết;

c) Kết quả xử lý đơn

 - Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 03 đơn – 03 vụ việc.

- Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 77 đơn – 77 vụ việc:

+ Hướng dẫn: 26 vụ việc (23 vụ việc khiếu nại; 03 vụ việc kiến nghị, phản ánh); trả đơn: 01 vụ việc (kiến nghị, phản ánh);

+ Chuyển đơn: 37 vụ việc (06 vụ việc khiếu nại; 04 vụ việc tố cáo; 27 vụ việc kiến nghị, phản ánh);

+ Đôn đốc: 13 vụ việc (01 vụ việc khiếu nại; 12 vụ việc kiến nghị, phản ánh).

Ghi chú: Trong kỳ có 04 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh. Qua quá trình thụ lý, đối thoại, xác minh thì Chủ tịch UBND cấp huyện đã ban hành quyết định thu hồi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu dẫn đến đối tượng khiếu nại không còn và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại theo quy định (vụ việc bà Lê Thị Tuyết, bà Nguyễn Thị Lệ, ông Trần Công Minh, ông Trịnh Xuân Thịnh).

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền (Biểu số 01/KQGQ, 02/KQGQ, 03/KQGQ, 04/KQGQ)

Tổng số đơn, số vụ việc (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) đã giải quyết/ tổng số đơn, số vụ việc (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) phải giải quyết: 03/22 vụ việc, tỷ lệ giải quyết: 13,6%, cụ thể:

- 22 vụ việc thuộc thẩm gồm: 18 vụ việc khiếu nại (lần 2) liên quan đến Dự án đường Nguyễn Chí Thanh nối dài; 01 vụ việc khiếu nại (lần 2) của bà Phạm Thị Đẹp, ngụ huyện Châu Thành; 02 vụ việc khiếu nại (lần 2) của các hộ dân ngụ thành phố Tây Ninh, khiếu nại liên quan đến việc cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (bà Trần Thị Nhị, bà Phạm Thị Thúy Lan); 01 vụ việc khiếu nại lần đầu (ông Giang Văn Hồng khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính).

 Ghi chú:

+ Giảm 01 vụ việc thuộc thẩm quyền kỳ trước chuyển sang (vụ việc Công ty Cổ phần Giống - Thực phẩm sữa trang trại M.D), lý do: Công ty M.D đã khởi kiện vụ việc tranh chấp hợp đồng tin dụng và yêu cầu hủy kết quả đấu giá tài sản và tòa án đang giải quyết;

+ Giảm 02 vụ việc khiếu nại kỳ trước chuyển sang liên quan đến Dự án đường Nguyễn Chí Thanh nối dài, lý do đối tượng khiếu nại không còn, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 02 Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại (vụ việc bà Huỳnh Bạch Tuyết, vụ việc bà Huỳnh Ngọc Diễm).

- Đã giải quyết 03 vụ việc khiếu nại (vụ việc khiếu nại của ông Tiêu Văn Cường, vụ việc khiếu nại của ông Vũ Văn Huệ, khiếu nại liên quan đến Dự án đường Nguyễn Chí Thanh nối dài; vụ việc khiếu nại của bà Phạm Thị Đẹp).

- Còn lại 19 vụ việc đang giải quyết, đã giao cơ quan kiểm tra, xác minh, tham mưu.

a) Kết quả giải quyết khiếu nại (Biểu số 01/KQGQ, 02/KQGQ)

- Tổng số đơn, số vụ việc đã giải quyết/tổng số đơn, số vụ việc phải giải quyết: 03/22 vụ việc, tỷ lệ: 13,6%.

 - Kết quả giải quyết:

+ 01 vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính công nhận quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (vụ việc bà Phạm Thị Đẹp), chấp hành thời hạn giải quyết không đúng quy định.

+ 02 vụ việc rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục (vụ việc ông Vũ Văn Huệ, vụ việc ông Tiêu Văn Cường. khiếu nại liên quan đến Dự án đường Nguyễn Chí Thanh nối dài), chấp hành thời hạn giải quyết không đúng quy định.

- Còn lại 19 vụ việc việc đang giải quyết, đã giao cơ quan kiểm tra, xác minh, tham mưu.

b) Kết quả giải quyết tố cáo (Biểu số 03/KQGQ, 04/KQGQ)

Không có

c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh (nếu có)

Không có.

4. Bảo vệ người tố cáo (nếu có)

Không có.

5. Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo (03/QLNN)

Trong kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh ban 06 văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo (Công văn số 3641/UBND-TD ngày 10/11/2023, Công văn số 4024/UBND-TD ngày 08/12/2023, Công văn số 4165/UBND-TD ngày 20/12/2023, Công văn số 133/UBND-TD ngày 15/01/2024, Công văn số 172/UBND-TD ngày 17/01/2024, Công văn số 187/UBND-TD ngày 18/01/2024, Công văn số 86/UBND-TD (M) ngày 23/4/2024).

6. Trong kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: 15 văn bản trả lời, phúc đáp, thông tin cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 08 Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại; 01 Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2; 07 Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại; 01 thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại; 01 Thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo 01 Kế hoạch tiếp công dân, 09 báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân nguyện - UBTVQH.

 Ban Tiếp công dân tỉnh ban hành 02 Thông báo từ chối tiếp công dân (trường hợp bà Hứa Thị Ảnh và trường hợp bà Đặng Thị Bắc).

II. KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lãnh đạo tỉnh tiếp công dân 20 kỳ, bao gồm: Chủ tịch UBND tỉnh: 05 kỳ; Đoàn ĐBQH tỉnh: 04 kỳ; Thường trực HĐND tỉnh: 05 kỳ; Bí thư Tỉnh ủy: 06 kỳ.

- Ngày 14/12/2023, tại kỳ tiếp công dân định kỳ của Đoàn ĐBQH tỉnh có tiếp và nhận 01 đơn khiếu nại và 01 đơn yêu cầu của bà Hứa Thị Ảnh, ngụ Huyện Dương Minh Châu.

- Ngày 14/3/2024, tại kỳ tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội, có tiếp 01 lượt – 02 người và nhận 01 đơn có nội dung phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Đình Lâm.

Tại các kỳ tiếp dân còn lại của lãnh đạo UBND tỉnh, không phát sinh công dân đăng ký gặp lãnh đạo để trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

III. KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH:

Tại các kỳ tiếp công dân vào ngày 24/11/2023, ngày 20/12/2023, ngày 07/3/2024, ngày 27/3/2024 (tiếp bù kỳ tháng 01/2024) và ngày 04/4/2024: không phát sinh công dân đăng ký gặp Chủ tịch UBND tỉnh để trình bày.

Do bận công tác nên Chủ tịch UBND tỉnh hoãn tiếp công dân vào ngày 01/02/2024 và sẽ tiếp bù sau (có Thông báo cho các cơ quan, đơn vị và người dân được biết theo đúng quy định).

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Công tác phục vụ cho lãnh đạo tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân trong 6 tháng đầu năm 2024 được bảo đảm chu đáo, đúng theo lịch. Trong kỳ, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp thường xuyên: 84 lượt (95 người), không có đoàn đông người, giảm 04 lượt – 06 người so với cùng kỳ; tiếp định kỳ (và đột xuất): 02 lượt – 03 người, nhận 01 đơn khiếu nại và 01 đơn yêu cầu của bà Hứa Thị Ảnh, 01 đơn có nội dung phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Đình Lâm (kỳ tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh).  

- Số lượng đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến UBND tỉnh qua các nguồn trong 6 tháng đầu năm 2024 là 187 đơn, trong đó có 107 đơn không đủ điều kiện xử lý (do trùng lắp, tiếp khiếu, không rõ nội dung, thiếu thông tin... không xử lý, xếp lưu đơn); số đơn đủ điều kiện xử lý là 80 đơn (giảm 41 đơn  so với cùng kỳ), chủ yếu là đơn kiến nghị, phản ánh.

2. Về đối tượng và nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu là liên quan đến đất đai (99%); còn lại là lĩnh vực khác.... Qua tiếp công dân thường xuyên trong kỳ nhận 08 đơn chuyển UBND tỉnh (06 đơn khiếu nại; 02 đơn kiến nghị phản ánh). Tiếp định kỳ nhận 01 đơn khiếu nại, 01 đơn yêu cầu và 01 đơn có nội dung kiến nghị, phản ánh (kỳ tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh).

- Trong kỳ nổi lên một số vụ việc có khả năng trở thành điểm nóng về khiếu kiện đông người cần quan tâm, theo dõi để có chỉ đạo giải quyết kịp thời, không tạo thành điểm nóng: vụ việc các hộ dân ngụ xã Thái Bình, kiến nghị, phản ánh liên quan đến Khu dân cư Tam Hạp – Suối Muồn; vụ việc các hộ dân ngụ huyện Tân Châu, khiếu nại, kiến nghị liên quan đến dự án phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam – Campuchia, vụ việc giải tỏa mặt bằng đối với diện tích đất Nhà nước đã thu hồi thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường 785 đoạn từ ngã ba Cầu Gió đến cầu K21...

- Về tình hình an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân: Trong 6 tháng đầu năm 2024, nhìn chung tình hình an ninh, trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh khá ổn định. Tuy nhiên, vào các ngày tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh vào thứ năm hàng tuần, có một số trường hợp khiếu nại đã được giải quyết hết thẩm quyền, được rà soát nhiều lần và đã có thông báo từ chối tiếp nhưng công dân vẫn thường xuyên tập trung đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh để khiếu nại, tố cáo với thái độ gay gắt gây khó khăn cho cán bộ Ban Tiếp công dân tỉnh, cụ thể:

- Bà Đặng Thị Thuyền Quyên, ông Nguyễn Văn Mung, ông Đặng Văn Tràng ngụ huyện Tân Biên; vợ chồng ông Nguyễn Văn Non, ngụ huyện Tân Châu; khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc đòi lại đất Tổ sản xuất - Nhà máy đường Nước Trong (cũ).

- Bà Nguyễn Thị Thanh, ngụ huyện Tân Châu, yêu cầu hỗ trợ các tiêu chí lẻ;

- Bà Lý Thị Lệ Hoa, ngụ huyện Tân Châu, khiếu nại đất Nông trường Huyện ủy Tân Châu;

- Bà Nguyễn Thị Thảo, ngụ huyện Tân Biên; yêu cầu hỗ trợ đất sản xuất (khiếu nại đất Nông trường cao su Xa Mát và Nông trường Huyện ủy Tân Biên);

- Bà Đỗ Thị Hằng (vợ ông Trần Văn Chiến), ngụ huyện Châu Thành; khiếu nại liên quan đến đất Khu du lịch núi Bà.

- Bà Mai Thị Tốt, ngụ huyện Dương Minh Châu; khiếu nại đòi trả lại 3,6 ha đất tại xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu hoặc yêu cầu Nhà nước bồi thường thỏa đáng cho bà.

- Bà Trần Thị Duyên, ngụ huyện Gò Dầu; khiếu nại liên quan đến Bản án dân sự phúc thẩm số 63/2023/DS-PT ngày 28/02/2023 của TAND tỉnh về việc tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

- Bà Đặng Thị Bắc, ngụ Huyện Dương Minh Châu; khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.

- Bà Nguyễn Thị Tám (con dâu bà Nguyễn Thị Sáu), ngụ thị xã Hòa Thành; khiếu nại liên quan đến đất khu vực chợ Long Hải.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây